เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพป. กรุงเทพมหานคร นางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา 0864459694 1-17 ต.ค. 2562
2. สพป. กาญจนบุรี เขต 1 บัณฑิต สุธาพจน์ 0631636259 24-25 ต.ค. 2562
3. สพป. กาญจนบุรี เขต 2 นายวรรษฑีระ ปานบุตร 085-212-4422 8-11 ต.ค. 2562
4. สพป. กาญจนบุรี เขต 3 8-9 พ.ย 2562
5. สพป. กาญจนบุรี เขต 4 12-13 พ.ย 2562
6. สพป. จันทบุรี เขต 1 รายา ปัญจมานนท์ 0817615382 1-9 พ.ย 2562
7. สพป. จันทบุรี เขต 2 นายลอย เต่าทอง 0983342985 12 พ.ย 2562
8. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 นายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์ 0911416936 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2562
9. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 นางสาววรรณวิชญา คำธง 0823366843 4-5 พ.ย 2562
10. สพป. ชลบุรี เขต 1 นายเฉลิมชัย ศรีประไพ 094-5580989 28-30 ก.ย. 2562
11. สพป. ชลบุรี เขต 2 อรุณรัตน์ เหลืองปัญญากุล 064-4541451 5-6 ต.ค. 2562
12. สพป. ชลบุรี เขต 3 นางพัชรา บุรีเทศน์ 081-5720830 31 ต.ค.-11 พ.ย 2562
13. สพป. ชัยนาท เขต 1 นางสาวสาวินี อินคล้าย 0853853632 10-12 ต.ค. 2562
14. สพป. ตราด เขต 1 นายศักดิ์สิทธิ์ รัตนพิทักษ์ 0918179471 1-3 พ.ย 2562
15. สพป. นครนายก เขต 1 นายจีรพงษ์ เขตรำพรรณ 0861523636 1-15 ต.ค. 2562
16. สพป. นครปฐม เขต 1 น.ส.สุกฤตภัทร ใจรื่น 0813852188 26-27 ก.ย. 2562
17. สพป. นครปฐม เขต 2 นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ 0814397577 17-18 ต.ค. 2562
18. สพป. นนทบุรี เขต 1 นางโรสนี สีอร่ามรุ่งเรือง 0628300443 12-14 พ.ย 2562
19. สพป. นนทบุรี เขต 2 นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง 0868915329
20. สพป. ปทุมธานี เขต 1 นางประทิน เย็นทรวง 089-7960581 30 ก.ย.-4 ต.ค. 2562
21. สพป. ปทุมธานี เขต 2 นางสาวนิภา ศิริจร 0898877782 7-11 ต.ค. 2562
22. สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายปรัชญา อาษา 0807809808 22-25 ต.ค. 2562
23. สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นางสาวจุรีพร ศรวงศ์ 0814940229 7-11 ต.ค. 2562
24. สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 นายอาทิตย์ สิงหธนานนท์ 0990454996 12-13 พ.ย 2562
25. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 นางสาวอนงค์นาฏ หน่วยแก้ว 0801382039 9-10 ต.ค. 2562
26. สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสมลักษณ์ รู้แผน 0843626355 5-8 พ.ย 2562
27. สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นส.กุหลาบ สุพัฒฑา 0819488533 8-11 ต.ค. 2562
28. สพป. เพชรบุรี เขต 1 นายวริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร์ 0806646362 24-26 ต.ค. 2562
29. สพป. เพชรบุรี เขต 2 นายอร่าม โพธิ์ตระกูลชัย 0648869959 11-13 พ.ย 2562
30. สพป. ระยอง เขต 1 ผอ.ธนภัทร ประดับวงศ์ 0863522052 6-8 พ.ย 2562
31. สพป. ระยอง เขต 2 นายภาณุวัฒน์ แสนพรม 0819961463
32. สพป. ราชบุรี เขต 1 เบญจมาศ หลงสมบุญ 0925857954 18-20 ก.ย. 2562
33. สพป. ราชบุรี เขต 2 นางสาวจิรวรรณ สันติภูมิโพธา 0861633765 4-11 พ.ย 2562
34. สพป. ลพบุรี เขต 1 นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง 0890828306 5-8 พ.ย 2562
35. สพป. ลพบุรี เขต 2 นางสมมาตร. เพียรชนะ 0810196911 6-8 พ.ย 2562
36. สพป. สมุทรปราการ เขต 1 ธัญยธรณ์ ศรีเสาวลักษณ์ 081 4234731 6-21 ส.ค. 2562
37. สพป. สมุทรปราการ เขต 2 ศุกรรญา ทรัพย์สิน 086-0545730 11-13 ก.ย. 2562
38. สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 นางจิราพร กรกชงาม 0989359295 24-31 ต.ค. 2562
39. สพป. สมุทรสาคร เขต 1 นางสาวปิยดา จันทร์เกตุ 0615366261 9-12 ก.ย. 2562
40. สพป. สระแก้ว เขต 1 ทัศนีย์ เข็มเพ็ชร 0653592364 25 ต.ค.-5 พ.ย 2562
41. สพป. สระแก้ว เขต 2 นางพรรณวิภา เทพขาม 0814025771 8 ต.ค.-1 พ.ย 2562
42. สพป. สระบุรี เขต 1 นางสาวพาณี ทองนิล 0871155616 5-6 ต.ค. 2562
43. สพป. สระบุรี เขต 2 นางณัฐนันท์ กาญจนาภรณ์ 0846555451 7-8 ต.ค. 2562
44. สพป. สิงห์บุรี เขต 1 บุญประกอบ ชีวะธรรม 081-8527454 9-11 ต.ค. 2562
45. สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 กมลทิพย์ พุทธจำ 0918801297 1-30 ก.ย. 2562
46. สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ 0944939995 27-31 ต.ค. 2562
47. สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 นายพัลลภ จันทร์ลอย 0814565420 7-8 พ.ย 2562
48. สพป. อ่างทอง เขต 1 นางอรจิรา พุมพฤกษ์ 0867833684 9-11 ต.ค. 2562

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 1 ธเนศ ไชยุสวรรณ 0858960264 1-14 พ.ย 2562
2. สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายพงษ์เทพ อุ่นอก 0871691976 6-8 พ.ย 2562
3. สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1 นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน 0876627755 9-10 พ.ย 2562
4. สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม 1 นายสุธนัย สุธาประดิษฐ์ 0841647597 30 พ.ย 1085
5. สพม. เขต 10 สมุทรสาคร นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ 0875108950 3-11 ก.ย. 2562
6. สพม. เขต 17 จันทบุรี 1 นางสาวบงกช พูลเกษม 0843629183 29 ส.ค.-4 ก.ย. 2562
7. สพม. เขต 17 จันทบุรี 2 นางสาวบงกช พูลเกษม 0843629183 30 ส.ค.-4 ก.ย. 2562
8. สพม. เขต 17 ตราด 1 นางสาวบงกช พูลเกษม 0843629183 7-10 ก.ย. 2562
9. สพม. เขต 18 ชลบุรี 1 นางสาววรนุช แสงจันทร์ 0863793301 5-8 พ.ย 2562
10. สพม. เขต 18 ชลบุรี 2 นางจินดาพร เทียมภักดี 0899343619 8-9 ต.ค. 2562
11. สพม. เขต 18 ชลบุรี 3 นายไกรสิทธิ์ พิริยะอรุณโรจน์ 0865363461 5-7 พ.ย 2562
12. สพม. เขต 18 ระยอง 1 นายอดิศักดิ์ เหลืองเดชานุรักษ์ 0823673384 3-4 ต.ค. 2562
13. สพม. เขต 18 ระยอง 2 นายทรงชัย เย็นสนาน 0818621041 8 ต.ค. 2562
14. สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 3
15. สพม. เขต 3 นนทบุรี 1 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 0616241991 1-14 พ.ย 2562
16. สพม. เขต 3 นนทบุรี 2 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 0616241991 1-14 พ.ย 2562
17. สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1 นายสิรภพ สมอุดร 0946392945 1 พ.ย-14 ส.ค. 2562
18. สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 2 นายสิรภพ สมอุดร 0946392945 1-14 พ.ย 2562
19. สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 นายมีชัย ทัพธานี 0865616832 28-29 ต.ค. 2562
20. สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 นายศิรมณ์ เสถียรรัมย์ 0982897541
21. สพม. เขต 4 สระบุรี 1 นายสุธน กำลังเจริญ 0814956253
22. สพม. เขต 4 สระบุรี 2 ธณัฐภรณ์ สนิทมาก 064-0307222
23. สพม. เขต 5 ชัยนาท นายอุเทน สุขสิงห์ 0992852466 24-25 ต.ค. 2562
24. สพม. เขต 5 ลพบุรี 1 นายจตุพร น้อยบุญสุข 0865257518 2-3 ต.ค. 2562
25. สพม. เขต 5 ลพบุรี 2 นายยวน ช้างใหญ่ 0816651657 2-3 ต.ค. 2562
26. สพม. เขต 5 สิงห์บุรี นางสาวฐิติมา ธะนะศรี 0619463591 11 ส.ค.-11 ต.ค. 2562
27. สพม. เขต 5 อ่างทอง นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย 0895072848 12-14 ก.ย. 2562
28. สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 1 นายปริญญา สีใส 081-758-9082 30 พ.ย 2542
29. สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2 พิชญอร เศวตสุพร 0812933867 30 พ.ย 1085
30. สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1 นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์ 0617172828 30 พ.ย 1085
31. สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 2 นายเสรีพงษ์ นามเมือง 0898225511 1 ก.ย.-31 ต.ค. 2562
32. สพม. เขต 7 นครนายก 1 นางสาวอัญชลี อินทร์เรือง 0847224447 2-3 ต.ค. 2562
33. สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 1 นางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ 081-9832861 12-13 ก.ย. 2562
34. สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 2 นางสาวศรีประภา โค้วตระกูล 083-0020802 5-6 ก.ย. 2562
35. สพม. เขต 7 สระแก้ว 1 นายกัมปนาท เทียนจันทร์ 0819559632 9-10 พ.ย 2562
36. สพม. เขต 7 สระแก้ว 2 กรชนก ชลสินธุ์,ภูริณัฐ กมลอมรบุตร 0801025560 7-8 ต.ค. 2562
37. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1 ว่าที่ร.ต.วรานุรักษ์ เหลืองสด 062-5569541 3-4 ต.ค. 2562
38. สพม. เขต 8 ราชบุรี 1 นายชาคริต ราชนิธยากร 0891597252 25 ต.ค. 2562
39. สพม. เขต 9 นครปฐม 1 นายมนต์ชัย จันทร์เทพ 0806515743 14-21 ก.ย. 2562
40. สพม. เขต 9 นครปฐม 2
41. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 1 นางสาวอรุโณทัย ขันทอง 0897927882 14-15 ก.ย. 2562
42. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 2 นางศิริลักษณ์ คำเรียง 0858792988 22-29 ก.ย. 2562
43. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 3 นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ 0850984036 14-15 ก.ย. 2562

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) (สศศ.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์