สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายนวนาวิน  ทิมินกุล
 
1. นายวรพงศ์  สีไม้
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 37 1. นายยุทธนา  อุบาลี
 
1. นายวรพงศ์  สีไม้
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 18 1. เด็กชายกิตติธัช  จีรภัทร์
 
1. นายวรพงศ์  สีไม้
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 31 1. นายอวิรุทธ์  ปานทอง
 
1. นายวรพงศ์  สีไม้
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นายชาญรวี  ใจสะอาด
2. นายญาณวัฒน์  เงินลำยอง
3. นายทักษิณ  สิมาจารย์
 
1. นางสาวปิยะมาศ  บุญประกอบ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสุรเกียรติ  คุ้มเกิด
 
1. นางกัญจนพร  สิทธิสาตร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 10 1. เด็กชายวรินทร์ธร  ถูกธรรม
 
1. นางสาวสุมารี  เจริญไทย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสัญติญาสิทธิ์  ซุยรัมย์
 
1. นางสาวสุมารี  เจริญไทย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยสิทธิ์  มานพ
 
1. นางสาวสุมารี  เจริญไทย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 11 1. นายบูรพา  แก้วกนกวรรณ
 
1. นางสาวสุมารี  เจริญไทย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงษ์สกรณ์  คำมีมูล
 
1. นางสาวสุมารี  เจริญไทย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยสิทธิ์  มานพ
 
1. นางสาวสุมารี  เจริญไทย
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.67 ทอง 18 1. นายฐานัตถ์  ติมานพ
2. นายโสภณ  สังข์สัตย์
 
1. นายวนศาสตร์  สร้อยจิต
2. นายนพปฎล  พงศ์สุวรรณ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 19 1. นายญาณวัฒน์  เงินลำยอง
2. นายพีระพัฒน์  อดีตโต
 
1. นายวนศาสตร์  สร้อยจิต
2. นายนพปฎล  พงศ์สุวรรณ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 81 ทอง 15 1. นายชาญชัย  ใคร่ครวญ
2. นายอิศรา  อิศรางกูล ณ อยุธยา
 
1. นายวนศาสตร์  สร้อยจิต
2. นายนพปฎล  พงศ์สุวรรณ