สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายขวัญ  ดาวเรือง
 
1. นายศิวพงษ์  ไพรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายธนกร  อินทรยง
 
1. นางมนสิชา  สุทธิแสน
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.67 ทอง 5 1. นายชาญณรงค์  นาสมวาศ
2. นายธันวา  แปลงมาลย์
3. นายนิธิภัทร  เบญจม์ภัทร
 
1. นายสุรศักดิ์  เวียนรอบ
2. นางสาวสุภาภรณ์  สุดแสวง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายธนาพัทธ์  อุปถัมภ์วิภานนท์
2. เด็กชายธรรมสรณ์  ฉัตรชยานุสรณ์
 
1. นางสาวสุณัฏฐา  อยู่เจริญ
2. นางสาวกาญจนา  อรอินทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ธัญธารีย์
 
1. นายวีระวุธ  ทวิไชย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95.5 ทอง 8 1. นางสาวณิชากร  การุณรัตนกุล
 
1. นางสาวอัชฌาภรณ์  ตันติดำรงกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 9 1. เด็กชายธนกฤต  สาหร่าย
2. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์หาญ
3. เด็กชายอธิกานต์  กิจปาโล
 
1. นางอรสา  อินทุกานตะ
2. นางสาวณิชาภา  ดอนกันหา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 14 1. นายศักรินทร์  สุมนทา
2. นายสิทธิชาติ  ดาบเพ็ชร
3. นางสาวสุธาทิพย์  แก้วแสงใส
 
1. นายกมนณพ  ขำด่อน
2. นางสาววิลาวัณย์  สุวรรณพร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทรัพย์กล้า
3. เด็กหญิงรุ้งนภา  ทาหนองบัว
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โจมรัมย์
5. เด็กหญิงอสิรญา   สุเมธี
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  สุขเผือก
2. นางกาญจนา  ปรีดาศักดิ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   เรืองรัมย์
2. เด็กหญิงธนภรณ์   พรประภากร
3. เด็กชายธนวินท์  บาลี
4. เด็กหญิงพรทิพา   ทาธาตุ
5. เด็กหญิงพิมลลักษณ์   ช่วยชนะ
 
1. นายศุภลักษณ์  สาธิตนาถ
2. นางสาวพัชรินทร์  รุ่งสว่าง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุขขาว
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ดงเย็น
3. เด็กหญิงณัฐฎาณี  แก้วสิริไกรสกุล
4. นางสาวณัฐธยาน์  เทียนธรรมชาติ
5. เด็กหญิงณัฐมล  ทองล้น
6. นายธุววิช  พรวนลาภ
7. นายนพพล  อาษาจิตร
8. เด็กหญิงนุสรา  สุภารี
9. เด็กหญิงปภาวรินท์  ยงยุทธ์กุลสิริ
10. เด็กหญิงปาลิตา  แซ่เจ็ง
11. นางสาวพัชราภา  ทองโคตร
12. เด็กหญิงวริศรา  ถิ่นวงษ์ยอด
13. นางสาวศรุตยา  นนทะวงศ์
14. เด็กชายสรศักดิ์  เหล่าประไพพรรณ
15. เด็กหญิงสุภาพร  เง่าประวัติ
16. เด็กหญิงอภิฤดี  งามถิ่น
17. เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  ทองคงอ่วม
18. นางสาวเจนนิกา  อินแกรม
19. เด็กหญิงเปมิกา  เปียกเพชร
20. เด็กหญิงเพ็ญแข  รสโสดา
 
1. นางทัศนี  ไชยสาร
2. นายพีระพงษ์  ภูนามน
3. นางสาวพิชญ์สิรี  เข็มเงิน
4. นางสาวอัญชนก  รอดริน
5. นายศุภลักษณ์  สาธิตนาถ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกานต์   เหลืองอรุณ
2. นายคณพล   เกียรติมหาไชย
3. นายจิรายุทธ   เปรี่ยมตราชู
4. นางสาวชลธิชา   ขันธุรา
5. นายชัยวิรัตน์   กุลสวัสดิ์
6. นางสาวชโรธร   ปัจฉิมานนท์
7. นายธนภัทร   แสงนภากาศ
8. นายธนาธิป   อุปริมาตร
9. นายปุณยวีร์   งามธรรมคุณ
10. นายพลพจน์   อังสุวิโรจน์
11. นางสาวพิมพ์รพัตร   ไชยนต์
12. นายภัทรพล   ประชาวิวัฒน์
13. นายภีระพงศ์   ฐิติเมธาภิรมย์
14. นายวรายุทธ   บุญบรรลุ
15. นางสาวศิรินทิพย์   เกียรติเรืองวัฒนา
16. นายสวัสดิชัย   หงษ์สา
17. นางสาวสุทธินันท์   บุปผาเห้า
18. นายอดิศักดิ์   ทศสุขสันติ
19. นายเกียรติภูมิ   จอมเกาะ
20. นายโยธิน   ใจสอาด
 
1. นางสาวทักษิณา  เพชรรัตน์
2. นายศุภชัย  กิ่งรัตน์
3. นางฆฏนาวดี  มะหะเลา
4. นายอัสนี  สมิทธิชัยนนท์
5. นางสาวสุรีรัตน์  สุขเผือก
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 13 1. เด็กหญิงอัญญาณี  เหมือนทิม
 
1. นางสาวกัญญภา  หลักเพ็ชร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.66 ทอง 14 1. นายอชิระ  ฤทัยเจริญธรรม
 
1. นางสาวอัญชนก  รอดริน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายธนัญชัย  พร้อมจิตร
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ธัญธารีย์
 
1. นายไพรวรรณ์  ดาลัย
2. นางทัศนี  ไชยสาร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.66 ทอง 16 1. นายชาญณรงค์  นาสมวาศ
2. นางสาวสุธิมา  มั่นใจ
 
1. นายไพรวรรณ์  ดาลัย
2. นางสาวฤดีวรรณ  มาดีกุล
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.97 ทอง 8 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สุริยัน
2. เด็กหญิงณัฐวลัย  อารักษ์
3. นางสาวบุณยวีย์  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงพรชิตา  เจริญชัย
5. นางสาวพัชริดา  สุนทรภักดี
6. เด็กหญิงวันวิสา  กิตติลาภ
7. นางสาววิภาวดี  เจริญบุญ
8. นางสาวสุธาทิพย์  แก้วแสงใส
9. นางสาวอรชร  แสวงบุญ
10. นางสาวอัญชลี  เกตุมาตร
 
1. นายมนตรี  ชูแสง
2. นางสาวทัศนีย์  วงศ์สาม
3. จ.ส.อ.นัทธพงศ์  เพชรส่งศรี
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสราวุฒิ  ไชยโคตร
2. นางสาวเสาวภาคย์   พวร
 
1. ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ  ยิ่งสกุล
2. นางจิราภา  ลิ้มศิริเกียรติ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงปุณญิษา  มณีวงษ์
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรธิชา  พงษ์อุดมปัญญา
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงธิษตยา  เจริญสุข
 
1. นายสุรนนท์   คงกระจง
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง 8 1. นางสาวนภัสวรรณ  กาเผือกงาม
 
1. นางสาวพัชรี  บุตรพรม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีคราม
 
1. นายจีรวัฒน์  วิริยะอุดมเสถียร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขบรรเทิง
 
1. นายจีรวัฒน์  วิริยะอุดมเสถียร
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีกรรมสิทธิ์
2. เด็กหญิงพชรพร  แทนขำ
 
1. นางสาวพัชรี  บุตรพรม
2. นายสุรนนท์   คงกระจง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มาลีเทศ
 
1. นายสุรนนท์   คงกระจง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสาวมลธิชา  พงษ์อุดมปัญญา
 
1. นางสาวพัชรี  บุตรพรม
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภา  ยั่งยืน
2. เด็กชายธนากร  สูงส่งเกียรติ
3. เด็กชายอินทัช  ดิษฐุ์ประศักดิ์
 
1. นายธวัชชัย  เค้ามูล
2. นางสาวพัชรี  บุตรพรม
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายกฤตติยกานต์  คงวัฒนาโชติหิรัญ
2. นางสาวธิดารัตน์  ปัญญายาว
3. นางสาวรัตนาวลี  ชระธีระคุปต์
 
1. นายสุรนนท์   คงกระจง
2. นายนายธวัชชัย  เค้ามูล
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 13 1. นายสุเมธ  เกียรติวณิชพันธุ์
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวแพรพลอย  พันทอง
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง 7 1. นายอิษฎา  เอี่ยมศิลา
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 14 1. นางสาวนันท์นภัส  ชัยศิริวิเรนทร์
 
1. นายวชิระ  ตั้งประสาทสุข
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวแพรพลอย  พันทอง
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรโชค  คำภีระ
2. นางสาวชลลดา  แร่ทอง
3. นายชวิน  จงชำนาญชัย
4. นางสาวณัฐกมล  จอนสุข
5. นายดนุสรณ์  แซ่จึง
6. นางสาวปณิตา  นาคน้อย
7. นางสาวปริญญา  บุตรสีน้อย
8. นายพงศภัค  ทองประสิทธิ์
9. นายภูธเนศ  ตุงคณาคร
10. นายวรกมล  กองหล้า
11. นายศุภรัตน์  ชัยเล็ก
12. นางสาวสุกฤตา   สุขหนองโป่ง
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
2. นายวชิระ  ตั้งประสาทสุข
3. นายจิระพงศ์  พลอยนิล
4. นายณัฐพงษ์  สุพรรณ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวเขมิกา  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวธัญญพร   ชะอุ่มพันธ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวันนิสา  คุปตธรรม
 
1. นางสาวชนานาถ  ปรีชาศิลป์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรลภัส  ศรีเรือน
 
1. นางสาวชนานาถ  ปรีชาศิลป์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80.67 ทอง 6 1. นายกิตติยา  บัวผลิ
 
1. นางสาวชนานาถ  ปรีชาศิลป์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงอวัสดา  ได้ดี
 
1. นางสาวธัญญพร   ชะอุ่มพันธ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรลภัส  ศรีเรือน
 
1. นางสาวชนานาถ  ปรีชาศิลป์
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรชวัล  โตกุล
2. เด็กหญิงกรนันท์   โตกุล
3. นายกฤษดา    พิศณุ
4. เด็กชายณฐกร   ปทีปพลีผล
5. เด็กชายณัญกรณ์   ธรรมรา
6. เด็กหญิงธัญฤดีนันท์   สมด
7. เด็กชายธีรโชติ   แซ่เฮ้า
8. เด็กหญิงนิติยา    บับพาวรรดี
9. เด็กหญิงพชรวรรณ   พุ่มไม้ใหญ
10. เด็กชายอชิตพล   เมฆสุวรรณ
 
1. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
3. นางสาวนุษรา  ต้นเกตุแก้ว
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นายกิติวรินทร์  หิรัณย์ชนะโชค
2. นายชัชวาล  บัวจีน
3. นางสาวณิชาภ่า  เรืองไทย
4. นายปิยะบัณทิตย์   พรมโชติ
5. นางสาวพิสมัย  เสชนะ
6. นายศิครินทร์  บุญกั้ว
7. นางสาวสุพิชญา  สวัสดิ์จิตร
8. นางสาวอลีมา  มุ่งดี
9. นางสาวเกษมณี  เอี่ยมอาภากุล
10. นายเตชัส  ละขุนทด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
2. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
3. นางสาวชฎาพร  พลโยราช
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกกร   โนนหนองคู
2. เด็กหญิงกรชวัล  โตกุล
3. เด็กหญิงกรนันท์   โตกุล
4. เด็กหญิงธัญฤดีนันท์   สมดี
5. เด็กหญิงนิติยา  บับพาวรรดี
6. เด็กหญิงพชรวรรณ   พุ่มไม้ใหญ
7. เด็กหญิงพรพรรษา   ธรรมชัย
8. เด็กหญิงอาริยา  สารบรรณ
 
1. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
3. นางสาวชฎาพร  พลโยราช
4. นางสาวนุษรา  ต้นเกตุแก้ว
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธีรดา  เอี่ยมสำอางค์
2. นายเอกราช  ศรีธรรมมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
2. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิตตินนท์  วัฒนพันธ์
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  พิมูลชาติ
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงชวัลญา  นาคะศิริกุล
2. เด็กหญิงธนิสร  จิรสิริสุนทร
3. เด็กชายธีรพงศ์  เงินโพธิ์
4. เด็กหญิงพิชานันท์  อยู่เย็น
5. เด็กชายรุ่งวิกรัย  ลอยลาวรรณ
 
1. นางสาวมนันยา  อำพันทอง
2. นางสาวรัชฎาพร   หาญมโน
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายคฑาทร  ทิพย์ทวีสุข
2. นายชวกรณ์  แก้วหิรัญ
3. นางสาวปริชาติ  แก้วตา
4. นางสาวภัทรินทร์  แฝงคต
5. นางสาวศศิธร  แจ่มผล
 
1. นางสาวมนชนก  กระจ่างพุ่ม
2. นางณัฐชนันท์พร  ลิปภานนท์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาพัทธ์  อุปถัมภ์วิภานนท์
2. เด็กชายวรกมล  ฉิมม่วง
 
1. นางสาววัลวิภา  อินวันนา
2. นายตรัส  วงศ์แสนสี
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เหมือนแก้ว
2. เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ไพรรื่นรมย์
 
1. นางสาวแพลน  โปมิล
2. นางสาวยุพิน  เกษตรศิลป์ชัย
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.67 ทอง 5 1. นางสาวปาริฉัตร  แสวงบุญ
2. นางสาวพรนภัส  ทนทาน
 
1. นางสาววิภารัตน์  เขียวศาสตร์
2. นางสาวยุพิน  เกษตรศิลป์ชัย
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรวรรณ  แย้มอ่วม
2. นางสาวณัฐกานต์  นิลชูจิตร
3. นายมนัสวิน  ทองมา
4. นางสาวรถระวี  เดินเมือง
5. นายอนุรักษ์  วงค์วุฒิ
 
1. นางสาวแพลน  โปมิล
2. นางสาววิภารัตน์  เขียวศาสตร์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวอริยา  เครือยา
 
1. นายสุชีรา  ชวาลพงษ์
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคฑาทร  ทิพย์ทวีสุข
2. นายจารุวัฒน์  เปราะกันยา
3. นายนนธวัช  ปิติสิทธิ์
4. นางสาวปกิตตา  สุฤทธิ์
5. นายภีระพงศ์  ฐิติเมธาภิรมย์
6. นางสาวภูอันดา  จันทะสิริ
7. นายศิครินทร์  บุญกั้ว
8. นายสวัสดิชัย  หงษ์สา
9. นางสาวอารยา  เจริญยิ่ง
10. นายเทพทัต  โตศิริ
 
1. นายอัสนี  สมิทธิชัยนนท์
2. นางฆฏนาวดี  มะหะเลา
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวรรธน์  จันทรเวโรจน์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ประไพรักษ์
3. เด็กหญิงวิไลวัลย์  กาญจนะพัฒน์
4. เด็กหญิงสลิลลาวัลย์  สาราภรณ์
5. เด็กหญิงสุรีย์พร  ปิ่นพุก
 
1. นางสาวสุภัคษา  สรรพคุณ
2. นายนพพร  แสงทอง
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชินภัทร  โลหแสงสุวรรณ
2. นางสาวนิลุบล  แก้วคำ
3. นายภาสวุฒิ  พยุงวีระน้อย
4. นายภีมพล  อัครวณิช
5. นายวีระพันธุ์  จันทะพา
 
1. นายนพพร  แสงทอง
2. นางพัชมณ  พัดเย็น
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายธีรพงศ์  เงินโพธฺ์
2. เด็กหญิงปุณยนุช  คงสุข
3. เด็กชายภาวินี  มั่นใจ
 
1. นายวีระวุธ  ทวิไชย
2. ว่าที่ร้อยตรีเสฏฐณันฐ์  เที่ยงบุตร
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเจษฎาภรณ์  แก่นนอก
2. นายเนติพงศ์  จำรูญทัด
 
1. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายเจษฎาภรณ์  แก่นนอก
2. นายเนติพงศ์  จำรูญทัด
 
1. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
2. นายมงคล  มะเมียทอง
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 83 ทอง 13 1. นางสาวณัฐริกา  อามาตมนตรี
2. นางสาวธนภรณ์  สินเสมอ
 
1. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชโยดม  คงคาสี
2. เด็กชายสายวัน  -
3. เด็กหญิงอิงครัตน์  พงศ์สิทธิพัทร
 
1. นางสาวธนัญภัสส์  สวัสดิ์มงคล
2. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรรณพร  นนธิ
2. นางสาวพลอยนภัส  เจริญนกอักษร
3. นางสาวภิญญ์พิดา  ไม้เกตุ
 
1. นางสาวสาวิณี  พูนพัฒนาทรัพย์
2. นายวิศรุต  ช่วยดำรงค์
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงดลพรรณ   ชุมศรี
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองบุญมา
3. นางสาวมนัสนันท์  ศิริบุญญาภรณ์
 
1. นายมนัส  ประเสริฐสวัสดิ์
2. นางสาวธนัญภัสส์  สวัสดิ์มงคล
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลพร  มาทองแดง
2. นางสาวพัทธมน  เหล่าผา
3. นางสาวศศิณา  มาทองแดง
 
1. นางสาวสาวิณี  พูนพัฒนาทรัพย์
2. นายมนัส  ประเสริฐสวัสดิ์
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ถนอมพงษ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์กำแพงแก้ว
3. เด็กหญิงพรชิตา  พรมโชติ
4. เด็กหญิงรินรดา  อาจเอี่ยม
5. เด็กหญิงอรัญญา  ทับทอง
6. เด็กหญิงอิษฎาอร  พวงมาลา
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
3. นายอัสนี  สมิทธิชัยนนท์
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาพัชร  นิยม
2. นายกิติวรินทร์  หิรัณย์ชนะโชค
3. นางสาวชลธิชา  ไฝดีโบ๊ต
4. นางสาวธิญาดา  จันทร์คล้าย
5. นายภราดร  เนียมเผือก
6. นางสาวภัสรา  ภิญโญพัฒนา
 
1. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
2. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
3. นายอัสนี  สมิทธิชัยนนท์
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรัณพร  เมฆรัตน์
2. เด็กหญิงศรุตยา  อำรุงแค้วน
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  น้อยสุขยิ่ง
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นายกัณฐ   สมหวัง
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 18 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ภูมิชะนะจิตร
2. เด็กหญิงนภาพร  แก่นอินทร์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  มหาราช
 
1. นางสาวสมาพร  นาคแดง
2. นางศิริวรรณ   สันติวรพงศ์
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 15 1. นางสาวชนาธาร  สุขชู
2. นางสาวธวัลรัตน์  นพรัตน์ไพบูลย์
3. นางสาววิภัสรา  มีชาติ
 
1. นางสาวสมาพร  นาคแดง
2. นาง วริษฐา   เหลืองอร่าม