สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 29 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จิตตตรง
 
1. นางสาวศรัญญา  บุญเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 22 1. นางสาวธัญเรศ  บุญมี
 
1. นางสาวฐิติมา  ศรีศุภสันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงสรินทิพย์  ดูกขุนทด
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงศิรินนภา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาววรางค์รัตน์  จันทร์นิ่ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72 เงิน 25 1. เด็กหญิงญาดา  เศรษฐาวงศ์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  วงษ์พินิจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 70 เงิน 27 1. นางสาววิวรรธณี  ประภาทรงสิทธิ์
 
1. นางสาวยุวดี  ว่องพิทูรมานะชัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 70.66 เงิน 13 1. นางสาวชมพูพรรณี  อุปถัมภ์มหาชาติ
2. นางสาวศุภณัฐ  หลิน
 
1. นายอมร  มาตะยา
2. นายศิวพงษ์  ไพรัตน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 73.32 เงิน 26 1. นางสาวชนกนันท์  ชิว
 
1. นายอภิมุข  จิตรพงษ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษดา  จันทร์อินทร์
 
1. นางสาวหฤทัย  เปี้ยนสีทอง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวปราณปรียา   วงศ์สว่าง
2. นางสาวพิชชาพร   อมรประเสริฐชัย
3. นายอิสระ   สระแก้ว
 
1. นางสาวปภาวรินท์   วงษ์เกษ
2. นายปฐมาภรณ์   กรโสภา
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายกฤติพัฒน์    คุณรักษ์
2. นางสาวณิชาภา   ชัยธัญธนา
3. นางสาวเมจกา   พฤฒิเกตน์
 
1. นางสาวปทุมรัตน์   อาวุโสสกุล
2. นายนพคุณ    มีมานะ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายคชาทัช  รวีโชดเดโช
2. เด็กชายสุขุม  พาณิชมงคลชัย
 
1. นางสาววลัยรัตน์  ศรลือชา
2. นายอดุลย์  สุทธิแสน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.67 เงิน 26 1. นางสาวณิชาภา  ชัยธัญธนา
2. นางสาวปรีณาพรรณ  กล่อมบรรจง
3. นางสาวสุชานาถ  บุญสืบวงษ์
4. นายอิษฎา  เอี่ยมศิลา
5. นางสาวแพรพลอย  พันทอง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  รุ่งสว่าง
2. นางสาวชุติมา  กุลสีดา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.67 เงิน 9 1. เด็กชายจิรายุ  สารสุข
2. เด็กชายนราธิป  ฉาบครบุรี
3. เด็กชายพรหมมินทร์   หาพันนา
4. เด็กหญิงอริสา  ศิริก้านตรง
5. เด็กหญิงอิสริยา  ทับทิมทอง
 
1. นายปริญ  บุญยะประสพ
2. นางสาวฤดีวรรณ  มาดีกุล
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีเขียว
2. นายชาคริต  เพชรศิริ
3. นางสาวณัฏฐธิดา  สุวรรณนิตย์
4. นางสาวณัฐธัญญา  แก้วไชยเฉลิมพล
5. นายอิทธิพันธ์  โอชาวัฒน์
 
1. นายสุภชัย  ปิ่นมณี
2. นางสาวพิชญ์สิรี  เข็มเงิน
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74.81 เงิน 6 1. นางสาวนัชชาธิป  เกิดชูชื่น
2. นางสาวปภาวดี  เกตุทัต
3. นางสาวพิมพิมล  เทพดล
4. นางสาวภรณ์ธิฎา  แจ้งนาม
5. นางสาวภาวิณี  จิวะวิวัฒน์เสถียร
6. นางสาววทันยา  หอมหวล
7. นางสาววราพร  อินทรศร
8. นางสาวสุภานิต  สายสว่าง
9. นางสาวเกวาลิน  ยิ่งนอก
10. นางสาวเจนจิรา  ศรีทองสุข
 
1. นางสาวขนิษฐา  พุ่มสงวน
2. ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ  ยิ่งสกุล
3. นางสาววรรณกร  สมบูรณ์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 76.28 เงิน 8 1. เด็กชายชาญวุฒิ  งามยิ่ง
2. เด็กชายนครินทร์  ประดิษฐสร
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  กิตติสมนาคุณ
4. เด็กชายภวินท์  วงษ์สุวรรณ
5. เด็กชายรณกร  เงาทอง
6. เด็กชายวุฒิพงษ์  ทองเชื้อ
7. เด็กชายสิรชัย  แซ่ลี้
8. เด็กชายสุรชัย  แซ่ลี้
9. เด็กชายอติเทพ  แก้วสังข์
10. เด็กชายเสาวภาคย์  ประเสริฐสังข์
 
1. นายปิยพงษ์  ศรีเศรษฐมาตย์
2. นายดุริยะเทพย์  โชควัฒนมงคล
3. นางวรดา  ศรีอ่อน
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 74.29 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกาพย์ชวิน  จันทะพา
2. นายกิตติพงศ์  ก่อกิจสุนทรสาร
3. นายจิรวัฒน์  แสงสว่างวัฒนะ
4. นายบดินทร์  จาระนัย
5. นายภูริเดช  จันทร์พนอรักษ์
6. นายภูวเมศฐ์  มงคลโรจน์พัชร
7. นายสถาปนา  ตินพ
8. นายสาริศ  ชูพงศ์
9. นายใต้ฟ้า  สุขเรือง
10. นายไกรวิชญ์  พันธ์เพ็ง
 
1. นายปิยพงษ์  ศรีเศรษฐมาตย์
2. นายดุริยะเทพย์  โชควัฒนมงคล
3. นางจิราภา  ลิ้มศิริเกียรติ
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายกฤติภูมิ  สุดแสวง
2. เด็กชายธนกฤต  คงสุริยะภิญโญ
 
1. นางวรดา  ศรีอ่อน
2. นายดุริยะเทพย์  โชควัฒนมงคล
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายปราชญา  เศวตพิบูลย์
 
1. นายจีรวัฒน์  วิริยะอุดมเสถียร
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวดุศิตา  งามขุนทด
 
1. นายจีรวัฒน์  วิริยะอุดมเสถียร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฉัตรพล  กังวล
2. นายชยพล  นิลทองคำ
3. นางสาวชลลดา  แร่ทอง
4. นายมีชัย  บุญเสด
5. นายอิษฎา  เอี่ยมศิลา
6. นางสาวแพรพลอย  พันทอง
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
2. นายวชิระ  ตั้งประสาทสุข
3. นายณัฐพงษ์  สุพรรณ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หนูตา
 
1. นายวชิระ  ตั้งประสาทสุข
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 22 1. เด็กหญิงอสิรญา  สุเมธี
 
1. นายวชิระ  ตั้งประสาทสุข
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 11 1. นายสุเมธ  เกียรติวณิชพันธุ์
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทรัพย์กล้า
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 13 1. นางสาวสุกฤตา  สุขหนองโป่ง
 
1. นายวชิระ  ตั้งประสาทสุข
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  สุนทรแต
 
1. นายวชิระ  ตั้งประสาทสุข
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงวันนิสา  คุปตธรรม
 
1. นางสาวธัญญพร   ชะอุ่มพันธ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 9 1. นางสาวปณิตา  นาคน้อย
 
1. นางสาวธัญญพร   ชะอุ่มพันธ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 78.67 เงิน 4 1. นางสาวพลอยไพลิน  พรมเปลว
 
1. นางสาวชนานาถ  ปรีชาศิลป์
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 16 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สุหัตถาพร
2. นางสาวณิชาภา  เรืองไทย
3. นางสาวปัณวรรธน์  ศรีน้ำคำ
4. นางสาวพิสมัย  เสชนะ
5. นางสาวภัทราภรณ์  บุญจันทร์
6. นางสาวอนันตญา  ตรัยชิรอาภรณ์
7. นางสาวอลีนา  มุ่งดี
8. นางสาวเกษมณี  เอี่ยมอาภากุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
2. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
3. นางสาวชฎาพร  พลโยราช
4. นางสาวนุษรา  ต้นเกตุแก้ว
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 73.66 เงิน 6 1. นายจารุวัฒน์  เปราะกันยา
2. นางสาวธนิษฐา  พรรณา
3. นายนนธวัช  ปิติสิทธิ์
4. นายปิยะบัณทิตย์   พรมโชติ
5. นางสาวอารยา  เจริญยิ่ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  การสมทบ
2. นางสาวธัญญาดา  คำลือ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 77.9 เงิน 10 1. นายภาสวุฒิ  พยุงวีระน้อย
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  สุระเสน
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน 11 1. นางสาวชมพูพรรณี  อุปถัมภ์มหาชาติ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  ทองมูล
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70 เงิน 13 1. นางสาวจณิสตา  บุตรดา
2. นางสาวสุทาวดี  ทองไชย
 
1. นางสาวสุชีรา  ชวาลพงษ์
2. นายนิคม  แสงสาม
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวจรรยวรรธน์  บุญเคน
2. นางสาวณฐพร  อมรทวีพร
 
1. นางสาววิภารัตน์  เขียวศาสตร์
2. นางสาวแพลน  โปมิล
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 79.67 เงิน 8 1. นางสาวธิญาดา  จันทร์คล้าย
 
1. นางสาวยุพิน  เกษตรศิลป์ชัย
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวรุจิรดา  อนุแสน
2. นายสุกัลย์  แซ่เล้า
3. นางสาวอัจฉรา  คำลา
 
1. นายอมร  มาตะยา
2. นางสาวนิภาภรณ์  พวงปัญญา
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงปรางประภัทร  บุญสิริแสงมงคล
2. เด็กหญิงสมิตา  โพธิ์สาขา
3. เด็กหญิงอัจฉรา  คนขยัน
 
1. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
2. นางสาวธนัญภัสส์  สวัสดิ์มงคล
 
41 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  แย้มยิ้ม
2. เด็กหญิงวริยา  พาสอน
3. เด็กชายอัศนัย  ไชยา
 
1. นางสุมิตรา  ดีมี
2. นายมงคล  มะเมียทอง
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 23 1. นายธันวา  แปลงมาลย์
2. นายเตชภณ  วามะศิริ
 
1. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
2. นายมงคล  มะเมียทอง
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76.67 เงิน 5 1. เด็กชายภวันศักย์   ศิลป์วิเศษสรรค์
2. เด็กชายวิวิธชัย   แสงทอง
 
1. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
2. นายมงคล  มะเมียทอง
 
44 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธันวา  แปลงมาลย์
2. นายนิธิศ  บุญยง
3. นายศรัณย์  ศักดิ์จินดารัศมี
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสุมิตรา  ดีมี
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 79.75 เงิน 7 1. นางสาวจุฑามาศ  พรมขาน
2. นางสาวทิพรัตน์  จันทร์วงศ์
3. นายธนภัทร  วรรณภักดี
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นายกัณฐ  สมหวัง