สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงวริษฐา  เศรฐศรี
 
1. นางสาวเสาวภา  กระสังข์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 25 1. นางสาวกรกนก  รื่นรักษา
 
1. นางสาวอรรฆภา  อ่อนน้อม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงภวริศา  เนตรจินดา
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เงาศรี
 
1. นายอนันต์  ศรีบุญสุข
2. นางมนสิชา  สุทธิแสน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 64.84 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงกิ่งฉัตร  พนาดร
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  กลั่นพิมาย
 
1. นางสาวลักขณา  เกื้อแก้ว
2. นายอรรถพล  บัวทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชกุล   จังศุภมงคล
2. เด็กชายธีรพงศ์  เงินโพธิ์
3. เด็กชายพิธิวัฒน์   ซุ่นหมี
 
1. นางสาวปัณชญา   คำแก้ว
2. นายจารุกิตติ์  ชินนะราช
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงวิรดา  กลหลัด
2. เด็กชายศิริวัช   แจ่มดี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   แซ่โก
 
1. นางปวัลย์รัตน์   ตันสกุล
2. นายนพดล  ขำกัน
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 19 1. นายกนกกฤษ  ตันติเนรมิต
2. นายธนพล   วงศ์ทิพอนันต์
 
1. นายสุนทร  แตงโต
2. นายปกป้อง  อนุรักษ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 9 1. เด็กชายกมลภพ  อภิพรสกุล
2. เด็กชายธฤษณุ  ทิมสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์หาญ
4. เด็กชายสุรพิชญ์  หงษ์คู้
5. เด็กชายอธิกานต์  กิจปาโล
6. เด็กชายอัครพล  แซ่จิว
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
2. นายวชิระ  ตั้งประสาทสุข
3. นายณัฐพงษ์  สุพรรณ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 10 1. เด็กชายพิตตินนท์​  วัฒนพันธ์
 
1. นายวชิระ​  ตั้งประสาทสุข​
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 9 1. เด็กชายพิตตินนท์​  วัฒนพันธ์
 
1. นายณัฐ​พล​  นุต​ยาง​กู​ล​
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 18 1. นายสุเมธ  เกียรติวณิชพันธุ์
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอภิรดี  พุทธงชัย
 
1. นางสาวธัญญพร   ชะอุ่มพันธ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 61.8 ทองแดง 25 1. นางสาวเรืองจุฑา  กู้กีรติกุล
 
1. นางสาววรรณกร  สมบูรณ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62.33 ทองแดง 7 1. นางสาวภัณฑิรา  ชัยกิจนุภาพ
2. นางสาวลลิตา  สุขธรรมรัตน์
 
1. นางสาวสุชีรา  ชวาลพงษ์
2. นายนิคม  แสงสาม
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กชายจิรัฏฐ์   กนกพีระวุฒิ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ฮวดสุวรรณ์
 
1. นางสุมิตรา  ดีมี
2. นางสาวสิริเพ็ญ  ชัยศิริมหามรกต
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายกำเนิดทรัพย์  ไชยสง่าศิลป์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  พันธุ์ยา
 
1. นางสุมิตรา  ดีมี
2. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายณัฐชนน  มาแย้ม
2. นายธนวิทย์  สมบูรณ์
3. นายวรพงศ์  เชื้อรามัญ
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางวริษฐา  เหลืองอร่าม
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายณัฐวุฒิ  ยศสมศักดิ์
2. นายนันทกานต์  ภูมิเลิศ
3. นางสาวศุพัฒศร  เกิดจันอัด
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นายมงคล  มะเมียทอง