งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง โซน A : 241 , โซน B : 242 6 พ.ย. 2562 08.00-16.00
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง โซน A : 243 , โซน B : 244 6 พ.ย. 2562 08.00-16.00
-
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง โซน A : 441 , โซน B : 442 6 พ.ย. 2562 08.00-16.00
-
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง โซน A : 443 , โซน B : 444 6 พ.ย. 2562 08.00-16.00
-
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง โซน A : 431 , โซน B : 432 6 พ.ย. 2562 08.00-16.00
-
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง โซน A : 433 , โซน B : 434 6 พ.ย. 2562 08.00-16.00
-
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง โซน A : 421 , โซน B : 422 6 พ.ย. 2562 08.00-16.00
-
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 และ 3 ห้อง โซน A : 423 , โซน B : 435 6 พ.ย. 2562 08.00-16.00
-
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ห้อง โซน A : ห้องนาฏศิลป์ (321) , โซน B : ห้องเรียนนวัตกรรม 6 พ.ย. 2562 08.00-16.00
-
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ห้อง โซน A : ห้อง Self-Access (232) , โซน B : ห้องศูนย์ฯ ภาษาไทย (144) 6 พ.ย. 2562 08.00-16.00
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 5 และ 6 ห้อง โซน A : 153-154 , โซน B : 163-164 6 พ.ย. 2562 08.00-16.00
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง โซน A : 245-246 , โซน B : 247-248 6 พ.ย. 2562 08.00-16.00
-
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ชมพูพันธุ์ทิพย์ 1 8 พ.ย. 2562 08.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.30 น.
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ชมพูพันธุ์ทิพย์ 2 8 พ.ย. 2562 08.00-16.30 ลงทะเบียนเวลา 07.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]