งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สนามฟุตบอล 7 พ.ย. 2562 08.00-16.00 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สนามฟุตบอล 7 พ.ย. 2562 08.00-16.00 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 4 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 20
08.00-16.00 ส่งรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานสภานักเรียน จำนวน 5 เล่ม ภายในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ห้องสภานักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ผู้ประสานงาน อ.สมบัติ ไชยศร โทร 0853264282
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ อาคาร 12 ห้องอุดร บุญถาวร 5 พ.ย. 2562 08.00-16.30
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ อาคาร 12 ห้องอุดร บุญถาวร 5 พ.ย. 2562 08.00-16.30
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย หอประชุมโรงเรียน ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 6 พ.ย. 2562 07.00-16.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย หอประชุมโรงเรียน ชั้น 2 ห้อง หอประชุม 6 พ.ย. 2562 07.00-16.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 6 พ.ย. 2562 07.00-16.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย อาคารเติม-อารี ทรัพย์สมบูรณ์ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม อาคารเติม-อารี ทรัพย์สมบูรณ์ 6 พ.ย. 2562 07.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]