งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 226 30 ต.ค. 2562 09.00-14.00 ลงทะเบียนและพิธีเปิด 07.30 น. ณ หอประชุมศรีนวมินทร์ (ชั้น 3)
2 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ (อาคาร 3) ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 31 ต.ค. 2562 9.00-12.00 ลงทะเบียนและพิธีเปิด 07.30 น. ณ หอประชุมคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ
3 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมชำนิประศาสน์ 28 ต.ค. 2562 9.00-15.00 นำเสนอผลงานกลุ่มละ 5-10 นาที
4 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมชำนิประศาสน์ 28 ต.ค. 2562 9.00-15.00 นำเสนอผลงานกลุ่มละ 5-10 นาที
5 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3-4 29 ต.ค. 2562 09.00-14.00 ลงทะเบียนและพิธีเปิด เวลา 07.30-08.30 ณ ลานโดมอเนกประสงค์
6 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนบางกะปิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 29 ต.ค. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียนและพิธีเปิด เวลา 07.30น. ณ ห้องประชุมอาคารสวัสดิ์ผลโภค
7 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบางกะปิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 29 ต.ค. 2562 09.00-14.00 ลงทะเบียนและพิธีเปิด เวลา 07.30น. ณ ห้องประชุมอาคารสวัสดิ์ผลโภค
8 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1และคอมพิวเตอร์ 2 30 ต.ค. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียนและพิธีเปิด เวลา 07.30 น. ณ โดมอเนกประสงค์
9 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3และคอมพิวเตอร์ 4 30 ต.ค. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียนและพิธีเปิด เวลา 07.30 น. ณ โดมอเนกประสงค์
10 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย อาคาร 1,ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 31 ต.ค. 2562 09.00-14.00 ให้ครูจัดเตรียมอาหารให้กับนักเรียนที่แข่งขัน
11 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย อาคาร 1,ห้องคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 4 31 ต.ค. 2562 09.00-14.00 ให้ครูจัดเตรียมอาหารให้กับนักเรียนที่แข่งขัน
12 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ศูนย์สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต(IRC) 31 ต.ค. 2562 9.00-14.00 ลงทะเบียนและพิธีเปิด 07.30 น. ณ หอประชุมคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ
13 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 224 30 ต.ค. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียนและพิธีเปิด 07.30 น. ณ หอประชุมศรีนวมินทร์ (ชั้น 3)
14 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 322 30 ต.ค. 2562 09.00-12.00 ลงทะเบียนและพิธีเปิด 07.30 น. ณ หอประชุมศรีนวมินทร์ (ชั้น 3)


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]