งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 4202,4203 6 พ.ย. 2562 13.00-15.00 ลงทะเบียนที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 07.00-08.30 น. และไปถึงห้องสอบก่อนเวลาประมาณ 30 นาที
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 4302,4303 6 พ.ย. 2562 13.00-15.00 ลงทะเบียนที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 07.00-08.30 น. และไปถึงห้องสอบก่อนเวลาประมาณ 30 นาที
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 6 พ.ย. 2562 09.00-18.00 ส่งเล่ม จำนวน 3 เล่ม ภายในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. ที่โรงเรียน นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ห้องคณิตศาสตร์ ลงทะเบียนเวลา 07.00-08.30 น.
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 6 พ.ย. 2562 09.00-18.00 ส่งเล่ม จำนวน 3 เล่ม ภายในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. ที่โรงเรียน นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ห้องคณิตศาสตร์ ลงทะเบียนเวลา 07.00-08.30 น.
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร แข่งขันที่ห้อง 5405 อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ห้อง 5405 6 พ.ย. 2562 09.00-18.00 ส่งเล่ม จำนวน 3 เล่ม ภายในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. ที่โรงเรียน นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ห้องคณิตศาสตร์ ลงทะเบียนเวลา 07.00-08.30 น.หน้าห้องแข่งขัน 5405
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร แข่งขันที่ห้อง 5405 อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5404 6 พ.ย. 2562 09.00-18.00 ส่งเล่ม จำนวน 3 เล่ม ภายในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. ที่โรงเรียน นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ห้องคณิตศาสตร์ ลงทะเบียนเวลา 07.00-08.30 น.หน้าห้องแข่งขัน 5404
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 6 พ.ย. 2562 09.00-11.30 ลงทะเบียนที่ ห้องแข่งขันคอมพิวเตอร์ 1 เวลา 07.00-08.30 น. *หมายเหตุ: GSP v.5.01 ภาษาไทย
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 6 พ.ย. 2562 09.00-11.30 ลงทะเบียนที่ ห้องแข่งขันคอมพิวเตอร์ 2 เวลา 07.00-08.30 น. *หมายเหตุ: GSP v.5.01 ภาษาไทย
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 พ.ย. 2562 09.00-11.00 ลงทะเบียน ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เวลา 07.00-08.30 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 พ.ย. 2562 12.00- 14.00 ลงทะเบียน ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เวลา 07.00-08.30 น.
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4402-4403 6 พ.ย. 2562 09.00-16.30 ลงทะเบียนที่ห้องแข่งขันเวลา 07.00-08.30
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 4401 6 พ.ย. 2562 09.00-16.30 ลงทะเบียนที่ห้องแข่งขันเวลา 07.00-08.30
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4202-4203 6 พ.ย. 2562 09.00-11.30 ลงทะเบียนที่ห้องแข่งขันเวลา 07.00-08.30
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4301-4302 6 พ.ย. 2562 09.00-11.30 ลงทะเบียนที่ห้องแข่งขันเวลา 07.00-08.30
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2202-2203 6 พ.ย. 2562 10.00-11.30 ลงทะเบียนที่ห้องแข่งขันเวลา 07.00-08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]