งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง ห้องเก็บตัว ห้อง 1301 ห้องเตรียมตัว ห้อง 1302 ห้องแข่งขัน ห้อง 1303 4 พ.ย. 2562 07.30-16.30 1. โรงอาหาร ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนากรสุวรรณภูมิ มีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายสำหรับครูผู้ควบคุม และนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 2. สามารถศึกษาแผนที่การเดินทางมายังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ที่เว็บไซต์ www.tupp.ac.th 3. โรงเรียนเตรียมอุดมศ
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 ห้อง ห้องเก็บตัว ห้อง 1304 ห้องเตรียมตัว ห้อง 1305 ห้องแข่งขัน ห้อง 1306 4 พ.ย. 2562 07.30-16.30 1. โรงอาหาร ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนากรสุวรรณภูมิ มีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายสำหรับครูผู้ควบคุม และนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 2. สามารถศึกษาแผนที่การเดินทางมายังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ที่เว็บไซต์ www.tupp.ac.th 3. โรงเรียนเตรียมอุดมศ
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อาคารน้อมเกล้า 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุม สมบูรณ์-เสาวรัตน์ นิ่มละออ 5 พ.ย. 2562 08.30-16.30
-
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อาคารทศวรรษ ชั้น 3 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 5 พ.ย. 2562 08.30-16.30
-
5 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ หอประชุมสมภาพ คมสัน ชั้น 4 ห้อง อาคาร 13 7 พ.ย. 2562 08.30-16.30 รับลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30 น.
6 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ หอประชุมคุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ ชั้น 2 ห้อง อาคารโรงอาหาร ม.ปลาย 7 พ.ย. 2562 08.30-16.30 รับลงทะเบียน เวลา 07.30-08.30 น.
7 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีพฤฒา หอประชุมโรงเรียนศรีพฤฒา ชั้น 2 ห้อง หอประชุมโรงเรียนศรีพฤฒา 6 พ.ย. 2562 08.30-16.30 1. ประชุมคณะกรรมการตัดสิน เวลา 07.00-08.00 ณ ห้องร่มตะแบก 2.รับลงทะเบียนเวลา 07.30-08.30 ณ หอประชุม (หากมาไม่ทันอาจถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน) 3. มีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายสำหรับครูผู้ควบคุม และนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 4.เตรียมปากกาและน้ำยาลบคำผิดมาเอง
8 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีพฤฒา หอประชุมโรงเรียนศรีพฤฒา ชั้น 2 ห้อง หอประชุมโรงเรียนศรีพฤฒา 6 พ.ย. 2562 08.30-16.30 1. ประชุมคณะกรรมการตัดสิน เวลา 07.00-08.00 ณ ห้องร่มตะแบก 2.รับลงทะเบียนเวลา 07.30-08.30 ณ หอประชุม (หากมาไม่ทันอาจถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน) 3. มีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายสำหรับครูผู้ควบคุม และนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 4.เตรียมปากกาและน้ำยาลบคำผิดมาเอง
9 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนนนทรีวิทยา อาคาร 2 ทวีกานต์สถิตย์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมอดิศรใสสุก 31 ต.ค. 2562 08.30-16.30 -เปิดรับลงทะเบียน 07.30-8.00 น. -โรงเรียนใดที่ออกหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นั้น อนุโลมให้ทำตามแบบฟอร์มเดิมได้
10 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนนทรีวิทยา อาคาร 2 ทวีกานต์สถิตย์ ชั้น 4 ห้อง 241 31 ต.ค. 2562 08.30-16.30 -เปิดรับลงทะเบียน 07.30-8.00 น. -โรงเรียนใดที่ออกหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นั้น อนุโลมให้ทำตามแบบฟอร์มเดิมได้
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า อาคารสามประเวศ ชั้น 3 ห้อง 234 6 พ.ย. 2562 08.30-16.30 รับลงทะเบียนเวลา 07.30-08.30 ณ หอประชุมอเนกประสงค์(เก็บตัวห้อง 233)
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า อาคารสามประเวศ ชั้น 3 ห้อง 235 6 พ.ย. 2562 08.30-16.30 รับลงทะเบียนเวลา 07.30-08.30 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ (เก็บตัวห้อง 234)
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 5 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 12
10.00-12.00 เก็บตัวห้อง 325
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี อาคาร๑ ชั้น ๔ ห้อง โสตทัศนศึกษา 6 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 20
08.30-16.30
-
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 (ห้องศูนย์ภาษาเยอรมัน) 7 พ.ย. 2562 08.30-16.30
-
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย อาคารเรียน 1 ชั้น 7 ห้อง 703,706,707,708 1 พ.ย. 2562 09.30-16.30 1.ห้อง 707 และ 708 ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขันที่รอการแข่งขัน 2.ห้อง706 ห้องเตรียมแข่ง 3.ห้อง 703 ห้องเตรียมแข่งขัน
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 6 พ.ย. 2562 08.30-16.30 รับลงทะเบียนเวลา 07.30-08.30 ณ หอประชุมอเนกประสงค์
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 5 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 10
13.00-14.10 เก็บตัวห้อง 325 (การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่1 เวลา 11.30-12.00 ช่วงที่ 2 เวลา 13.00-14.00)
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี อาคาร๑ ชั้น ๓ ห้อง ๑๓๓ 6 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 20
08.30-12.00
-
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนนทรีวิทยา อาคาร 4 จาตุรันตคาม ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 60 ปี 31 ต.ค. 2562 08.30-16.30 -เปิดรับลงทะเบียน 07.30-8.00 น. -โรงเรียนใดที่ออกหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นั้น อนุโลมให้ทำตามแบบฟอร์มเดิมได้
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ห้องวิทยพัฒน์ 6 พ.ย. 2562 08.30-16.30 รับลงทะเบียนเวลา 07.30-08.30 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ (เก็บตัว หอประชุมอเนกประสงค์)
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี อาคาร๑ ชั้น ๓ ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 6 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 30
13.00-16.30
-
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตฯ (พนม วงษ์วิเศษณ์) 5 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 11
10.30-12.30 เตรียมตัวห้องพลอยจินดา อาคาร 4 ห้อง 426
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมนบนวมินทร์ 1 พ.ย. 2562 09.30 – 10.30
-
25 711 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า อาคารนวม ชั้น 2 ห้อง ห้อง3D 6 พ.ย. 2562 08.30-16.30 รับลงทะเบียนเวลา 07.30-08.30 ณ หอประชุมอเนกประสงค์
26 712 การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 321 5 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 9
10.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมดินสอและยางลบมาด้วยตนเอง กระดาษทางสนามแข่งขันเป็นผู้จัดเตรียมให้


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]