งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 4 ห้อง 542-543 7 ธ.ค. 2562 09:30-11:00 ลำดับที่ 1-25 แข่งขันห้อง 542 ลำดับที่ 26-51 แข่งขันห้อง 543 รายงานตัวที่โดมด้านข้างอาคารรัชดาภิเษก 5 เวลา 7:30-8:30 น.
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 4 ห้อง 544-545 7 ธ.ค. 2562 09:30-11:00 ลำดับที่ 1-25 แข่งขันห้อง 544 ลำดับที่ 26-51 แข่งขันห้อง 545 รายงานตัวที่โดมด้านข้างอาคารรัชดาภิเษก 5 เวลา 7:30-8:30 น.
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 2 ห้อง 522-523 7 ธ.ค. 2562 09:30-11:00 ลำดับที่ 1-25 แข่งขันห้อง 522 ลำดับที่ 26-51 แข่งขันห้อง 523 รายงานตัวที่โดมด้านข้างอาคารรัชดาภิเษก 5 เวลา 7:30-8:30 น.
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 2 ห้อง 524-525 7 ธ.ค. 2562 09:30-11:00 ลำดับที่ 1-25 แข่งขันห้อง 524 ลำดับที่ 26-51 แข่งขันห้อง 525 รายงานตัวที่โดมด้านข้างอาคารรัชดาภิเษก 5 เวลา 7:30-8:30 น.
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 3 ห้อง 536-537 7 ธ.ค. 2562 09:30-11:00 ลำดับที่ 1-25 แข่งขันห้อง 536 ลำดับที่ 26-51 แข่งขันห้อง 537 รายงานตัวที่โดมด้านข้างอาคารรัชดาภิเษก 5 เวลา 7:30-8:30 น.
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 2 ห้อง 526-527 7 ธ.ค. 2562 09:30-11:00 ลำดับที่ 1-25 แข่งขันห้อง 526 ลำดับที่ 26-51 แข่งขันห้อง 527 รายงานตัวที่โดมด้านข้างอาคารรัชดาภิเษก 5 เวลา 7:30-8:30 น.
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 4 ห้อง 546-547 7 ธ.ค. 2562 09:30-11:00 ลำดับที่ 1-25 แข่งขันห้อง 546 ลำดับที่ 26-51 แข่งขันห้อง 547 รายงานตัวที่โดมด้านข้างอาคารรัชดาภิเษก 5 เวลา 7:30-8:30 น.
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 3 ห้อง 534-535 7 ธ.ค. 2562 09:30-11:00 ลำดับที่ 1-25 แข่งขันห้อง 534 ลำดับที่ 26-51 แข่งขันห้อง 535 รายงานตัวที่โดมด้านข้างอาคารรัชดาภิเษก 5 เวลา 7:30-8:30 น.
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 2 ห้อง 521 7 ธ.ค. 2562 9:30 เป็นต้นไป รายงานตัวที่โดมด้านข้างอาคารรัชดาภิเษก 5 เวลา 7:30-8:30 น.
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 2 ห้อง 528 7 ธ.ค. 2562 9:30 เป็นต้นไป รายงานตัวที่โดมด้านข้างอาคารรัชดาภิเษก 5 เวลา 7:30-8:30 น.
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 3 ชั้น 3 ห้อง 334-337 7 ธ.ค. 2562 09:30-11:00 ลำดับที่ 1-13 แข่งขันห้อง 334 ลำดับที่ 14-25 แข่งขันห้อง 335 ลำดับที่ 26-38 แข่งขันห้อง 336 ลำดับที่ 39-51 แข่งขันห้อง 337 รายงานตัวที่โดมด้านข้างอาคารรัชดาภิเษก 5 เวลา 7:30-8:30 น.
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 3 ชั้น 4 ห้อง 344-347 7 ธ.ค. 2562 09:30-11:00 ลำดับที่ 1-13 แข่งขันห้อง 344 ลำดับที่ 14-25 แข่งขันห้อง 345 ลำดับที่ 26-38 แข่งขันห้อง 346 ลำดับที่ 39-51 แข่งขันห้อง 347 รายงานตัวที่โดมด้านข้างอาคารรัชดาภิเษก 5 เวลา 7:30-8:30 น.
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 7 ธ.ค. 2562 9:30 เป็นต้นไป รายงานตัวที่โดมด้านข้างอาคารรัชดาภิเษก 5 เวลา 7:30-8:30 น.
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 7 ธ.ค. 2562 9:30 เป็นต้นไป รายงานตัวที่โดมด้านข้างอาคารรัชดาภิเษก 5 เวลา 7:30-8:30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ นางอุไรวรรณ อินทะสะ หมายเลขโทรศัพท์ 081 5646524 / นางนันทนา อนันตรกิตติ หมายเลขโทรศัพท์ 086 1098694 / นายธนภัทร คำสุข หมายเลขโทรศัพท์ 058 9777129
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]