งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ป้อมพระจุลจอมเกล้า ป้อมพระจุลจอมเกล้า 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 52
09.00-17.00 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าเว็บประชาสัมพันธ์กลาง
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 ป้อมพระจุลจอมเกล้า ป้อมพระจุลจอมเกล้า 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 52
09.00-17.00 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าเว็บประชาสัมพันธ์กลาง
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดด่านสำโรง หอประชุมโรงเรียนวัดด่านสำโรง(ประถมศึกษา) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 19 - 36

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 54
09.00-17.00 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าเว็บประชาสัมพันธ์กลาง
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 19 - 36

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 54
09.00-17.00 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าเว็บประชาสัมพันธ์กลาง
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 115 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 19 - 36

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 54
09.00-17.00 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าเว็บประชาสัมพันธ์กลาง
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมจูใจบุญ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 52
09.00-15.00 เตรียมเสื้อกันหนาวอาหารกลางวันและน้ำดื่มให้พร้อม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าประชาสัมพันธ์
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมจูใจบุญ 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 52
09.00-15.00 เตรียมเสื้อกันหนาวอาหารกลางวันและน้ำดื่มให้พร้อม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าประชาสัมพันธ์
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 19 - 36

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 54
09.00-17.00 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าเว็บประชาสัมพันธ์กลาง
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ห้องจิตสำนึกคุณ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 19 - 36

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 54
09.00-17.00 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าเว็บประชาสัมพันธ์กลาง


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ นางอุไรวรรณ อินทะสะ หมายเลขโทรศัพท์ 081 5646524 / นางนันทนา อนันตรกิตติ หมายเลขโทรศัพท์ 086 1098694 / นายธนภัทร คำสุข หมายเลขโทรศัพท์ 058 9777129
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]