งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคาร 1 ชั้น 6 ห้อง 165-168 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-16.00 ห้อง 165 ลำดับที่ 1-13 | ห้อง 166 ลำดับที่ 14-26 | ห้อง 167 ลำดับที่ 27-39 | ห้อง 168 ลำดับที่ 40-51 | รายงานตัว 7.00-8.30 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคาร 1 ชั้น 6 ห้อง 165-168 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-16.00 ห้อง 165 ลำดับที่ 1-13 | ห้อง 166 ลำดับที่ 14-26 | ห้อง 167 ลำดับที่ 27-39 | ห้อง 168 ลำดับที่ 40-51 | รายงานตัว 7.00-8.30 น.
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 - 423 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 19 - 36

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 51
9.00-16.00 รายงานตัว เวลา 7.00-8.30 น.
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 - 433 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 19 - 36

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 51
9.00-16.00 รายงานตัว เวลา 7.00-8.30 น.
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 - 425 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 19 - 36

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 51
9.00-16.00 รายงานตัว เวลา 7.00-8.30 น.
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 - 435 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 19 - 36

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 51
9.00-16.00 รายงานตัว เวลา 7.00-8.30 น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคาร 1 / อาคาร 6 / อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 - 4 ห้อง 131 / 143 / 624 / 815 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-16.00 ห้อง 143 ลำดับที่ 1-13 | ห้อง 131 ลำดับที่ 14-26 | ห้อง 624 ลำดับที่ 27-39 | ห้อง 815 ลำดับที่ 40-51 | รายงานตัว 7.00-8.30 น.
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคาร 1 / อาคาร 6 / อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 - 4 ห้อง 131 / 143 / 624 / 815 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-16.00 ห้อง 143 ลำดับที่ 1-13 | ห้อง 131 ลำดับที่ 14-26 | ห้อง 624 ลำดับที่ 27-39 | ห้อง 815 ลำดับที่ 40-51 | รายงานตัว 7.00-8.30 น.
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมสบสมัย 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-16.00 รายงานตัว เวลา 7.00-8.30 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมสบสมัย 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-16.00 รายงานตัว เวลา 7.00-8.30 น.
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมชั้น 3 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว เวลา 7.00-8.30 น.
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมชั้น 3 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00 รายงานตัว เวลา 7.00-8.30 น.
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมชั้น 3 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-16.00 รายงานตัว เวลา 7.00-8.30 น.
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมชั้น 3 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-16.00 รายงานตัว เวลา 7.00-8.30 น.
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 822 - 823 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
8.30-16.00 รายงานตัว เวลา 7.00-8.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ นางอุไรวรรณ อินทะสะ หมายเลขโทรศัพท์ 081 5646524 / นางนันทนา อนันตรกิตติ หมายเลขโทรศัพท์ 086 1098694 / นายธนภัทร คำสุข หมายเลขโทรศัพท์ 058 9777129
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]