งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรปราการ อาคาร 2 ชั้น 6 ห้อง โสตทัศนศึกษา 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 ลำดับที่ 1- 51 รายงานตัวที่ห้องโสตฯ อาคาร 2 ชั้น 6 เวลา 7.00 – 8.30 น. เริ่มแข่งขันเวลา 9.00 น. รอบที่สอง รายงานตัวที่ห้องโสตฯ อาคาร 2 ชั้น 6 เวลา 12.00-13.00 น. เริ่มแข่งขันช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรปราการ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประชุมทองนิรมน 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 ลำดับที่ 1- 51 รายงานตัวที่ห้องประชุม ทองนิรมล เวลา 7.00 – 8.30 น. เริ่มแข่งขันเวลา9.00 น. รอบที่สอง รายงานตัวที่ห้องประชุม ทองนิรมล เวลา 12.00-13.00 น. เริ่มแข่งขันช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรปราการ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง เรียนสีเขียว 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-13(8 ธ.ค.ุ),26-38(9 ธ.ค.) รายงานตัวหน้าห้องเรียนสีเขียว เวลา 7.00 – 8.30 น. เริ่มแข่งขันเวลา 9.00-12.00 น ลำดับที่ 14 -25(8 ธ.ค.),39-51(9 ธ.ค.) รายงานตัวที่หน้า ห้องเรียนสีเขียว เวลา 12.00-13.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรปราการ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ุ621-625 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.30 ลำดับที่ 1- 13(8 ธ.ค.),26-38(9 ธ.ค.) รายงานตัวที่ อาคาร 6 ชั้น 2 เวลา 7.00– 8.30 น. เริ่มแข่งขันเวลา 9.00-12.00 น. ลำดับที่ 14-25(8 ธ.ค.),39-51(9 ธ.ค.) อาคาร 6 ชั้น 2 เวลา12.00–13.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรปราการ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประชุมทองนิรมล 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.30 ลำดับที่ 1- 13(8 ธ.ค.),26-38(9 ธ.ค.) รายงานตัวที่หน้าห้องประชุมทองนิรมล อาคาร 4 ชั้น 3 เวลา 7.00–8.30 น. เริ่มแข่งขันเวลา 9.00-12.00 น. ลำดับที่ 14–25(8 ธ.ค),39-51(9 ธ.ค.) รายงานตัวที่หน้าห้องประชุม ทองนิรมล เวลา 12.00-13.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรปราการ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประชุมทองนิรมน 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-13(8 ธ.ค.),26-38(9 ธ.ค.) รายงานตัวที่หน้าห้องประชุมทองนิรมล อาคาร 4 ชั้น 3 เวลา 7.00 – 8.30 น. เริ่มแข่งขันเวลา 9.00-12.00 น. ลำดับที่ 14–25(8 ธ.ค),39-51(9 ธ.ค.) รายงานตัวที่หน้าห้องประชุมทองนิรมล อาคาร 4 ชั้น 3 เวลา 12.00-13.00 น. เริ่มแ
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรปราการ ลานอเนกประสงค์ (โดม) 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-13(8 ธ.ค.),26-38(9 ธ.ค.) รายงานตัวที่หน้าโดมเอนกประสงค์ เวลา 7.00 – 8.30 น. เริ่มแข่งขันเวลา 9.00-12.00 น. ลำดับที่ 14–25(8 ธ.ค.),39-51(9 ธ.ค.) รายงานตัวที่หน้าโดมเอนกประสงค์ เวลา 12.00-13.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรปราการ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง เวทีโรงอาหาร 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-13(8 ธ.ค.),26-38(9 ธ.ค.) รายงานตัวที่เวทีโรงอาหาร เวลา 7.00 – 8.30 น. เริ่มแข่งขันเวลา 9.00-12.00 น. ลำดับที่ 14–25(8 ธ.ค.),39-51(9 ธ.ค.) รายงานตัวที่เวทีโรงอาหาร เวลา 12.00-13.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรปราการ ลานอเนกประสงค์ (โดม) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 ลำดับที่ 1- 25 รายงานตัวที่โดมเอนกประสงค์ เวลา 7.00 –8.30 เริ่มแข่งเวลา 9.00-12.00 น. ลำดับที่ 26-51 รายงานตัวที่โดมเอนกประสงค์ เวลา 12.00-13.00 น. เริ่มแข่ง เวลา 13.00 น.
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรปราการ ลานอเนกประสงค์ (โดม) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 ลำดับที่ 1- 25 รายงานตัวที่โดมเอนกประสงค์ เวลา 7.00 – 8.30 น. เริ่มแข่งขันเวลา9.00-12.00 น. ลำดับที่ 26-51 รายงานตัวที่โดมเอนกประสงค์ เวลา 12.00-13.00 น. เริ่มแข่งขันเวลา 13.00 น.
11 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 ชั้น 2 ห้อง โรงยิม 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 -17.00 รายงานตัว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 ชั้น 2 ห้องโสต 2 เวลา 07.30 –08.30 น. ประกอบเครื่องบิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 ชั้น 2 ห้องโสต 2 เวลา 09.00-12.00 -แข่งขันบิน เวลา 13.00 -17.00 น. อาคารเฉลิมพระเกียรติ2 ชั้น 4 โรงยิม
12 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 ชั้น 2 ห้อง โรงยิม 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 -17.00 รายงานตัว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 ชั้น 2 ห้องโสต 2 เวลา 07.30 –08.30 น. ประกอบเครื่องบิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 ชั้น 2 ห้องโสต 2 เวลา 09.00-12.00 -แข่งขันบิน เวลา 13.00 -17.00 น. อาคารเฉลิมพระเกียรติ2 ชั้น 4 โรงยิม
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สร้างเครื่องบิน หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง แข่งขันสนามฟุตบอล 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 -17.00 รับรายงานตัว ชั้นล่าง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 07.30 - 08.30 น. - สร้างเครื่องบิน หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แข่งขันบินทำภารกิจ สนามฟุตบอล รายงานตัว ณ ลานเวทีเล็กด้านหลังสวน วิทยาศาสตร์


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ นางอุไรวรรณ อินทะสะ หมายเลขโทรศัพท์ 081 5646524 / นางนันทนา อนันตรกิตติ หมายเลขโทรศัพท์ 086 1098694 / นายธนภัทร คำสุข หมายเลขโทรศัพท์ 058 9777129
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]