งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร รัชดาภิเษกฯ 5 ชั้น 2 ห้อง 523 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 26

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 27 - 51
09.00-16.30 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 13 , 12.00 – 12.45 น. ลำดับที่ 14 - 26 รายงานตัว : วันที่ 9 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 27 - 39 , 12.00 – 12.45 น. ลำดับที่ 40 - 51
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร รัชดาภิเษกฯ 5 ชั้น 2 ห้อง 524 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 26

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 27 - 51
09.00-16.30 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 13 , 12.00 – 12.45 น. ลำดับที่ 14 - 26 รายงานตัว : วันที่ 9 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 27 - 39 , 12.00 – 12.45 น. ลำดับที่ 40 - 51
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร รัชดาภิเษกฯ 2 ชั้น 4 ห้อง 245 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 17

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 18 - 34

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.30 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 9 , 12.00 – 12.45 น. ลำดับที่ 10 - 17 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 18 - 27 , 12.00 – 12.45 น.ลำดับที่ 28 – 34 รายงานตัว : วันที่ 9 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร รัชดาภิเษกฯ 2 ชั้น 4 ห้อง 244 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 17

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 18 - 34

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.30 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 9 , 12.00 – 12.45 น. ลำดับที่ 10 - 17 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 18 - 27 , 12.00 – 12.45 น.ลำดับที่ 28 – 34 รายงานตัว : วันที่ 9 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร รัชดาภิเษกฯ 2 ชั้น 3 ห้อง 233 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 17

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 18 - 34

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.30 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 9 , 12.00 – 12.45 น. ลำดับที่ 10 - 17 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 18 - 27 , 12.00 – 12.45 น.ลำดับที่ 28 – 34 รายงานตัว : วันที่ 9 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร รัชดาภิเษกฯ 2 ชั้น 3 ห้อง 234 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 17

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 18 - 34

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.30 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 9 , 12.00 – 12.45 น. ลำดับที่ 10 - 17 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 18 - 27 , 12.00 – 12.45 น.ลำดับที่ 28 – 34 รายงานตัว : วันที่ 9 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดมหน้าเสาธง 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 17

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 18 - 34

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.30 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 9 , 12.00 – 12.45 น. ลำดับที่ 10 - 17 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 18 - 27 , 12.00 – 12.45 น.ลำดับที่ 28 – 34 รายงานตัว : วันที่ 9 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ หอประชุมใหญ่ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 17

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 18 - 34

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.30 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 9 , 12.00 – 12.45 น. ลำดับที่ 10 - 17 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 18 - 27 , 12.00 – 12.45 น.ลำดับที่ 28 – 34 รายงานตัว : วันที่ 9 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร รัชดาภิเษกฯ 4 ชั้น 1 ห้อง 411 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 26

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 27 - 51
09.00-16.30 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 13 , 12.00 – 12.45 น. ลำดับที่ 14 - 26 รายงานตัว : วันที่ 9 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 27 - 39 , 12.00 – 12.45 น. ลำดับที่ 40 - 51
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร รัชดาภิเษกฯ 4 ชั้น 1 ห้อง 412 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 26

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 27 - 51
09.00-16.30 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 13 , 12.00 – 12.45 น. ลำดับที่ 14 - 26 รายงานตัว : วันที่ 9 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 27 - 39 , 12.00 – 12.45 น. ลำดับที่ 40 - 51
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร รัชดาภิเษกฯ 5 ชั้น 3 ห้อง 532 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 26

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 27 - 51
09.00-16.30 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 13 , 12.00 – 12.45 น. ลำดับที่ 14 - 26 รายงานตัว : วันที่ 9 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 27 - 39 , 12.00 – 12.45 น. ลำดับที่ 40 - 51
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร รัชดาภิเษกฯ 5 ชั้น 3 ห้อง 536 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 26

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 27 - 51
09.00-16.30 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 13 , 12.00 – 12.45 น. ลำดับที่ 14 - 26 รายงานตัว : วันที่ 9 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 27 - 39 , 12.00 – 12.45 น. ลำดับที่ 40 - 51
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร รัชดาภิเษกฯ 2 ชั้น 4 ห้อง 241 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 17

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 18 - 34

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.30 รายงานตัว : วันที่ 7 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1 – 9 , 12.00 – 12.45 น. ลำดับที่ 10 - 17 รายงานตัว : วันที่ 8 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 18 - 27 , 12.00 – 12.45 น.ลำดับที่ 28 – 34 รายงานตัว : วันที่ 9 ธันวาคม 2562 07.30 – 08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ นางอุไรวรรณ อินทะสะ หมายเลขโทรศัพท์ 081 5646524 / นางนันทนา อนันตรกิตติ หมายเลขโทรศัพท์ 086 1098694 / นายธนภัทร คำสุข หมายเลขโทรศัพท์ 058 9777129
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]