งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 -12.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-51 ชั้นล่างเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
13.00-16.00 รายงานตัว เวลา 11.30 - 12.30 น. ลำดับที่ 1-51 ชั้นล่างเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 -12.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-51 ชั้นล่างเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
13.00-16.00 รายงานตัว เวลา 11.30 - 12.30 น. ลำดับที่ 1-51 ชั้นล่างเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 -12.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-51 ชั้นล่างเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
13.00-16.00 รายงานตัว เวลา 11.30 - 12.30 น. ลำดับที่ 1-51 ชั้นล่างเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 -12.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-51 ชั้นล่างเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
13.00-16.00 รายงานตัว เวลา 11.30 - 12.30 น. ลำดับที่ 1-51 ชั้นล่างเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 -12.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-51 ชั้นล่างเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 -12.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-51 ชั้นล่างเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
13.00-16.00 รายงานตัว เวลา 11.30 - 12.30 น. ลำดับที่ 1-51 ชั้นล่างเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 -12.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-51 ชั้นล่างเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 -12.00 รายงานตัว เวลา 07.30-08.30 ลำดับที่ 1-51 ชั้นล่างเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ นางอุไรวรรณ อินทะสะ หมายเลขโทรศัพท์ 081 5646524 / นางนันทนา อนันตรกิตติ หมายเลขโทรศัพท์ 086 1098694 / นายธนภัทร คำสุข หมายเลขโทรศัพท์ 058 9777129
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]