งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
08.30 - 17.00 ลำดับที่ 1-26 รายงานตัว 06.30 - 08.00 น. ลำดับที่ 27 - 51 รายงานตัว 11.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์กีฬาพระอรรถโกวิทวุฒิคุณ
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
08.30 - 17.00 ลำดับที่ 1-26 รายงานตัว 06.30 - 08.00 น. ลำดับที่ 27 - 51 รายงานตัว 11.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์กีฬาพระอรรถโกวิทวุฒิคุณ
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
08.30 - 17.00 ลำดับที่ 1-26 รายงานตัว 06.30 - 08.00 น. ลำดับที่ 27 - 51 รายงานตัว 11.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์กีฬาพระอรรถโกวิทวุฒิคุณ
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
08.30 - 17.00 ลำดับที่ 1-26 รายงานตัว 06.30 - 08.00 น. ลำดับที่ 27 - 51 รายงานตัว 11.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์กีฬาพระอรรถโกวิทวุฒิคุณ
5 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อาคารคุณธรรม ห้อง อาคารคุณธรรม,หอประชุม 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 26

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 27 - 51
08.30 - 17.00 วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1-13 รายงานตัว06.30 - 08.00น. ลำดับที่ 14-26 รายงานตัว 11.00 - 12.00 น. ,วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 27 - 40 รายงานตัวเวลา 06.30 - 8.00 น. ลำดับที่ 41 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์กีฬาพระอรรถโกวิทวุฒิ
6 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อาคาร 6 ห้อง ห้องประชุมฐานธัมโม 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 26

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 27 - 51
08.30 - 17.00 วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 1-13 รายงานตัว06.30 - 08.00น. ลำดับที่ 14-26 รายงานตัว 11.00 - 12.00 น. ,วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ลำดับที่ 27 - 40 รายงานตัวเวลา 06.30 - 8.00 น. ลำดับที่ 41 - 51 รายงานตัวเวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์กีฬาพระอรรถโกวิทวุฒิ
7 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อาคาร 6 ห้อง ห้องสำเนียงพีรานนท์ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
08.30 - 17.00 รายงานตัว เวลา 06.30 - 08.00 ณ ศูนย์กีฬาพระอรรถโกวิทวุฒิคุณ ให้แต่ละทีมนำกระดานแข่งขันมาด้วย
8 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อาคาร 6 ห้อง ห้องสำเนียงพีรานนท์ 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
08.30 - 17.00 รายงานตัว เวลา 06.30 - 08.00 ณ ศูนย์กีฬาพระอรรถโกวิทวุฒิคุณ ให้แต่ละทีมนำตารางการแข่งขันมาด้วย
9 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 913 (ห้องเก็บตัว 912) 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 เวลารายงานตัว 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1–20 , 11.00-12.00 น. ลำดับที่ 21-51 ณ โดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ **กรณีมารายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กำหนด 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
10 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 914 (ห้องเก็บตัว 915) 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 เวลารายงานตัว 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1–20 , 11.00-12.00 น. ลำดับที่ 21-51 ณ โดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ **กรณีมารายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กำหนด 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 913 (ห้องเก็บตัว 912) 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 เวลารายงานตัว 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1–20 , 11.00-12.00 น. ลำดับที่ 21-51 ณ โดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ **กรณีมารายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กำหนด 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 914 (ห้องเก็บตัว 915) 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 เวลารายงานตัว 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1–20 , 11.00-12.00 น. ลำดับที่ 21-51 ณ โดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ **กรณีมารายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กำหนด 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 914 (ห้องเก็บตัว 915) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 เวลารายงานตัว 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1–20 , 11.00-12.00 น. ลำดับที่ 21-51 ณ โดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ **กรณีมารายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กำหนด 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 923 (ห้องเก็บตัว 922) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 เวลารายงานตัว 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1–20 , 11.00-12.00 น. ลำดับที่ 21-51 ณ โดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ **กรณีมารายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กำหนด 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 913 (ห้องเก็บตัว 912) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 เวลารายงานตัว 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1–20 , 11.00-12.00 น. ลำดับที่ 21-51 ณ โดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ **กรณีมารายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กำหนด 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 (ห้องเตรียมแข่งขัน 524 , ห้องเก็บตัว 525) 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 เวลารายงานตัว 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1–20 , 11.00-12.00 น. ลำดับที่ 21-51 ณ โดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ **กรณีมารายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กำหนด 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 (ห้องเตรียมแข่งขัน 524 , ห้องเก็บตัว 525) 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 เวลารายงานตัว 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1–20 , 11.00-12.00 น. ลำดับที่ 21-51 ณ โดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ **กรณีมารายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กำหนด 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 (ห้องเตรียมแข่งขัน 524 , ห้องเก็บตัว 525) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 เวลารายงานตัว 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1–20 , 11.00-12.00 น. ลำดับที่ 21-51 ณ โดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ **กรณีมารายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กำหนด 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 924 (ห้องเตรียมแข่งขัน 925 , ห้องเก็บตัว 926) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 เวลารายงานตัว 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1–20 , 11.00-12.00 น. ลำดับที่ 21-51 ณ โดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ **กรณีมารายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กำหนด 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา (เก็บตัว: โดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์) 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 เวลารายงานตัว 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1–20 , 11.00-12.00 น. ลำดับที่ 21-51 ณ โดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ **กรณีมารายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กำหนด 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา (เก็บตัว: โดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์) 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 เวลารายงานตัว 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1–20 , 11.00-12.00 น. ลำดับที่ 21-51 ณ โดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ **กรณีมารายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กำหนด 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ห้อง EIS วิทยาศาสตร์ (ห้องเก็บตัว EIS คณิตศาสตร์) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 เวลารายงานตัว 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1–20 , 11.00-12.00 น. ลำดับที่ 21-51 ณ โดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ **กรณีมารายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กำหนด 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา (เก็บตัว: โดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00 เวลารายงานตัว 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1–20 , 11.00-12.00 น. ลำดับที่ 21-51 ณ โดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ **กรณีมารายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กำหนด 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 (ลำดับที่ 1-25) , ห้อง 527 (ลำดับที่ 26-51) 9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 เวลารายงานตัว 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1-51 ณ โดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ **กรณีมารายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กำหนด 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
25 711 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 (ลำดับที่ 1-25) , ห้อง 527 (ลำดับที่ 26-51) 8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 เวลารายงานตัว 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1-51 ณ โดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ **กรณีมารายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กำหนด 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที
26 712 การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 (ลำดับที่ 1-25) , ห้อง 527 (ลำดับที่ 26-51) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 เวลารายงานตัว 07.30 – 08.30 น. ลำดับที่ 1-51 ณ โดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ **กรณีมารายงานตัวช้ากว่าเวลาที่กำหนด 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ นางอุไรวรรณ อินทะสะ หมายเลขโทรศัพท์ 081 5646524 / นางนันทนา อนันตรกิตติ หมายเลขโทรศัพท์ 086 1098694 / นายธนภัทร คำสุข หมายเลขโทรศัพท์ 058 9777129
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]