งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

[ ทั้งหมด   6 ธ.ค. 2562   7 ธ.ค. 2562   8 ธ.ค. 2562   9 ธ.ค. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ธ.ค. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 4 ห้อง 542-543 7 ธ.ค. 2562 09:30-11:00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 4 ห้อง 544-545 7 ธ.ค. 2562 09:30-11:00
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 2 ห้อง 522-523 7 ธ.ค. 2562 09:30-11:00
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 2 ห้อง 524-525 7 ธ.ค. 2562 09:30-11:00
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 3 ห้อง 536-537 7 ธ.ค. 2562 09:30-11:00
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 2 ห้อง 526-527 7 ธ.ค. 2562 09:30-11:00
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 4 ห้อง 546-547 7 ธ.ค. 2562 09:30-11:00
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 3 ห้อง 534-535 7 ธ.ค. 2562 09:30-11:00
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 2 ห้อง 521 7 ธ.ค. 2562 9:30 เป็นต้นไป
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 2 ห้อง 528 7 ธ.ค. 2562 9:30 เป็นต้นไป
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 3 ชั้น 3 ห้อง 334-337 7 ธ.ค. 2562 09:30-11:00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 3 ชั้น 4 ห้อง 344-347 7 ธ.ค. 2562 09:30-11:00
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 7 ธ.ค. 2562 9:30 เป็นต้นไป
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารรัชดาภิเษก 5 ชั้น 1 ห้อง ประชุม 7 ธ.ค. 2562 9:30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคาร 1 ชั้น 6 ห้อง 165-168 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-16.00
2 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 - 423 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 19 - 36

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 51
9.00-16.00
3 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 - 433 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 19 - 36

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 51
9.00-16.00
4 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 - 425 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 19 - 36

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 51
9.00-16.00
5 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 - 435 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 19 - 36

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 51
9.00-16.00
6 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคาร 1 / อาคาร 6 / อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 - 4 ห้อง 131 / 143 / 624 / 815 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-16.00
7 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมสบสมัย 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-16.00
8 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมชั้น 3 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-16.00
9 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมชั้น 3 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-16.00
10 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 822 - 823 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
8.30-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรปราการ อาคาร 2 ชั้น 6 ห้อง โสตทัศนศึกษา 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรปราการ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ประชุมทองนิรมน 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30
3 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรปราการ ลานอเนกประสงค์ (โดม) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30
4 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรปราการ ลานอเนกประสงค์ (โดม) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30
5 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 ชั้น 2 ห้อง โรงยิม 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 -17.00
6 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สร้างเครื่องบิน หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง แข่งขันสนามฟุตบอล 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 -17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร รัชดาภิเษกฯ 2 ชั้น 4 ห้อง 245 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 17

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 18 - 34

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.30
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร รัชดาภิเษกฯ 2 ชั้น 4 ห้อง 244 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 17

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 18 - 34

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.30
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร รัชดาภิเษกฯ 2 ชั้น 3 ห้อง 233 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 17

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 18 - 34

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.30
4 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร รัชดาภิเษกฯ 2 ชั้น 3 ห้อง 234 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 17

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 18 - 34

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.30
5 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดมหน้าเสาธง 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 17

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 18 - 34

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.30
6 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ หอประชุมใหญ่ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 17

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 18 - 34

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.30
7 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร รัชดาภิเษกฯ 2 ชั้น 4 ห้อง 241 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 17

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 18 - 34

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ โดมอเนกประสงค์ 6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
09.00 - 16.00
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ หอประชุมสวนกุหลาบรวมใจ 6 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
09.00 - 16.00
3 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง จริยธรรม 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00 - 12.00
4 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง โสต 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางบ่อ อาคารอเนกประสงค์พระมงคลวรากร 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 17

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 18 - 34

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 35 - 51
09.00 - 17.00
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ลานเวทีคนเก่ง (หลังอาคาร 4) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 17

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 18 - 34

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 35 - 51
09.00 - 17.00
3 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ลานอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
09.00 - 17.00
4 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดบางบ่อ ลานอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 17

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 18 - 34

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 35 - 51
09.00 - 17.00
5 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 932 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00
6 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 934 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00
7 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 936 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00
8 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 937 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 921 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00
10 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 922 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00
11 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 927 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00
12 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 923 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00
13 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 924 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00
14 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 925 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-17.00
15 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 931 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
9.00-17.00
16 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 812 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
9.00-17.00
17 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 912 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
9.00-17.00
18 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 821 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 25

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 26 - 51
9.00-17.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 36

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 51
09.00-17.00
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ หอประชุม 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 36

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 51
09.00-17.00
3 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลานทศพรรษ เวที 1 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 36

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 51
09.00-17.00
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลานทศพรรษ เวที 2 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 36

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 51
09.00-17.00
5 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อาคารสิรินวมินทร์ ชั้น 1 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 27

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 28 - 51
09.00-17.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
08.30 - 17.00
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
08.30 - 17.00
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
08.30 - 17.00
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
08.30 - 17.00
5 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อาคารคุณธรรม ห้อง อาคารคุณธรรม,หอประชุม 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 26

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 27 - 51
08.30 - 17.00
6 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อาคาร 6 ห้อง ห้องประชุมฐานธัมโม 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 26

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 27 - 51
08.30 - 17.00
7 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อาคาร 6 ห้อง ห้องสำเนียงพีรานนท์ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
08.30 - 17.00
8 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 914 (ห้องเก็บตัว 915) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00
9 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 923 (ห้องเก็บตัว 922) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00
10 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 913 (ห้องเก็บตัว 912) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00
11 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 (ห้องเตรียมแข่งขัน 524 , ห้องเก็บตัว 525) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00
12 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 ห้อง 924 (ห้องเตรียมแข่งขัน 925 , ห้องเก็บตัว 926) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00
13 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ห้อง EIS วิทยาศาสตร์ (ห้องเก็บตัว EIS คณิตศาสตร์) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00
14 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา (เก็บตัว: โดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-17.00
15 712 การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 (ลำดับที่ 1-25) , ห้อง 527 (ลำดับที่ 26-51) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ป้อมพระจุลจอมเกล้า ป้อมพระจุลจอมเกล้า 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 52
09.00-17.00
2 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดด่านสำโรง หอประชุมโรงเรียนวัดด่านสำโรง(ประถมศึกษา) 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 19 - 36

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 54
09.00-17.00
3 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 19 - 36

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 54
09.00-17.00
4 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 115 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 19 - 36

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 54
09.00-17.00
5 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมจูใจบุญ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 52
09.00-15.00
6 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 19 - 36

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 54
09.00-17.00
7 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ห้องจิตสำนึกคุณ 7 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 18

8 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 19 - 36

9 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 37 - 54
09.00-17.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ อาคาร 3 ชั้น 3 7 ธ.ค. 2562 09.00-14.00
2 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ อาคาร 1 ชั้น 3 7 ธ.ค. 2562 09.00-12.00
3 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ อาคาร 1 ชั้น 3 7 ธ.ค. 2562 09.00-14.00
4 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ อาคาร 3 ชั้น 1 7 ธ.ค. 2562 09.00-12.00
5 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทปราการ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 7 ธ.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 7 ธ.ค. 2562 09.00-13.00
2 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ อาคารเฉลิมพระเกียติ (อาคาร 5) ชั้น 1 (ชั้นล่าง) 7 ธ.ค. 2562 09.00-12.00
3 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ อาคาร 4 7 ธ.ค. 2562 09.00-12.00
4 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ หอประชุม 7 ธ.ค. 2562 09.00-12.00
5 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ หอประชุมโรงเรียน 7 ธ.ค. 2562 09.00-12.00
6 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงอาหาร 7 ธ.ค. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ อาคารแทนคุณแผ่นดิน ชั้น 3 ห้อง 131 7 ธ.ค. 2562 09.00 - 16.00
2 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ อาคารแทนคุณแผ่นดิน ชั้น 2 ห้อง 121 7 ธ.ค. 2562 13.00-16.00
3 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ อาคารแทนคุณแผ่นดิน ชั้น 2 ห้อง 121 7 ธ.ค. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ อาคารแทนคุณแผ่นดิน 2 หอประชุม สมพงษ์-สุมาลี นรินทร์สุขสันติ ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 7 ธ.ค. 2562 09.00 - 12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ อาคารแทนคุณแผ่นดิน 2 หอประชุม สมพงษ์-สุมาลี นรินทร์สุขสันติ ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 7 ธ.ค. 2562 09.00 - 12.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ อาคารแทนคุณแผ่นดิน 2 หอประชุม สมพงษ์-สุมาลี นรินทร์สุขสันติ ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 7 ธ.ค. 2562 09.00 - 12.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ อาคารแทนคุณแผ่นดิน 2 หอประชุม สมพงษ์-สุมาลี นรินทร์สุขสันติ ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 7 ธ.ค. 2562 09.00 - 12.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ อาคารแทนคุณแผ่นดิน 2 หอประชุม สมพงษ์-สุมาลี นรินทร์สุขสันติ ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 7 ธ.ค. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ อาคารด้วยพระบารมี ชั้น 5 ห้อง 255 7 ธ.ค. 2562 09.00 - 12.00
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ อาคารด้วยพระบารมี ชั้น 5 ห้อง 254 7 ธ.ค. 2562 09.00 - 12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ นางอุไรวรรณ อินทะสะ หมายเลขโทรศัพท์ 081 5646524 / นางนันทนา อนันตรกิตติ หมายเลขโทรศัพท์ 086 1098694 / นายธนภัทร คำสุข หมายเลขโทรศัพท์ 058 9777129
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]