กิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต ๑๐ (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 1. นายปิยณัฐ  โรจน์เจริญทรัพย์
 
1. นางสาวนิภาวัลย์  อินทร์อ่อน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 1. เด็กชายเนติพงษ์  นันทิโชค
 
1. นางสาวสิริธิดา  เสาหงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 1. เด็กชายธนัตถ์  รุ่งคำ
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ธรรมเนียม
 
1. นายรัชฎ์  คงกะเรียน
2. นางวสาวี  กิมใช่ย้ง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 1. นางสาวกนกวรรณ  สระทองรอด
2. นางสาวจุฑารัตน์  โสภา
3. เด็กชายณัฐพล  พันคง
4. นายธนดล  แจ้งจิตต์
5. เด็กชายนภัสกร  มั่งประเสริฐ
6. นายนิพล  สุดกระแสร์
7. นายภัทรดนัย  รสชุ่ม
8. นายวัฒนาพร  ภู่ระหงษ์
 
1. นายกาจสุภัท  รื่นแก้ว
2. นางสาวพิชญ์ธิดา  ศรีนาค
3. นางสาวกัลยกร  ลีลาศ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 1. นายกิตติกานต์  แซ่ตั้ง
 
1. นายชายไทย  วงค์จรัส
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 1. นางสาวกัลยทรรศน์  เถาลิโป้
 
1. นายชายไทย  วงค์จรัส
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 1. เด็กชายฐิติวัชร  จันทะเรียง
2. เด็กชายณัฐนนท์  มาระสิน
3. เด็กชายอัครินทร์  แสงหาด
 
1. นายชายไทย  วงค์จรัส
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 1. นายณัฐภัทร  หินแก้ว
2. นายนรเทพ  กลิ่นลำภู
3. นายนฤภัทร์  สุทธิผล
4. นางสาวพรวิสุทธิ์  เสือน้อย
5. นายรัตนชัย  กลิ่นลำภู
 
1. นายถิรพงษ์  ทิพวัน
2. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวสิรินภา  ใหมเกิด
 
1. นายบุญรอด  อยู่ศิริ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 1. นางสาวชนนิกานต์  แซ่แต้
 
1. นางสุมาลี  จันทร์ศรี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 1. เด็กชายปุญชรัสมิ์  ปักเคทาติ
 
1. นางสุมาลี  จันทร์ศรี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 1. นายกรวิชญ์  แก้วเขียว
2. นางสาวจุฑารัตน์  ตรีเพชร
3. นางสาวชนนิกานต์  แซ่แต้
4. นางสาวชนิสรา  สนธิ
5. เด็กหญิงฐิติพร  ไวยธรรม
6. นางสาวธัญรดา  เชิดฉิ่ง
7. เด็กชายปุญชรัสมิ์  ปักเคทาติ
8. เด็กชายพงศ์ธร  เชื้อเกิด
9. นางสาวพรชนก  แววมณี
10. นายพรรษา  รักชม
11. นายพีรพล  บุญล้อม
12. นายภูมิภัทร  สุขเมือง
13. นายภูวลิต  ศรีนาค
14. เด็กหญิงสิรารัตน์  แก้วฉวี
15. นางสาวสุธีมนต์  ถ้วนชาติ
16. นางสาวอริสา  ทองแดง
17. นายอวิรุทธิ์  เคหะ
18. นายเกรียงศักดิ์  แสงหาด
19. นายเตชสิทธิ์  ธรรมเนียม
20. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สะราคำ
 
1. นางสุมาลี  จันทร์ศรี
2. นางสาวเจมจิรา  หินแก้ว
3. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
4. นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย
5. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  กลิ่นกลั่น
2. เด็กชายธีรนันท์  สุดยอด
 
1. นายปัญญา  พานศรี
2. นางสาวทิพวรรณ  กิมเล็ก
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 1. นายณัฐนนท์  ลิ้มทองคำ
 
1. นายปัญญา  พานศรี
 
15 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงธัญสุดา  ระวังวงศ์
2. เด็กหญิงภคพร  อินทร์จวง
3. เด็กหญิงเทียนแพร  หันเห
 
1. นางสาวดวงฤดี   จิรนันทสุพงษ์
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
16 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวจันทนา  เพ็งอุดม
2. นายธนพล  เอกนุ่ม
3. นางสาวพัชรพร  บุตรโจ่
 
1. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายธนโชติ  เหล่าเกษม
2. เด็กชายธีรศักดิ์  คล้ายเพชร
 
1. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 1. นางสาวกัญญาภัค  หอมขจร
2. นางสาวเปมิกา  คุณิตาอิศม์เดช
 
1. นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์
2. นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น
 
19 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 1. นางสาวกนกวรรณ  สีละมุด
2. นางสาวชิดชนก  พลอยม่วง
3. นางสาวสุภัสสร  แซ่แต้
 
1. นางอทิตยารัศมิ์  ทองเหี่ยง
2. นายพรชัย  ระวังวงศ์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ชัยพงษ์
2. เด็กหญิงมณีมณฑ์  บุดดาพันธ์
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  สระเกตุ
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางสาวนิภาวัลย์  อินทร์อ่อน
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 1. นายทัตพล  บุญประเสริฐ
2. นางสาวศิรมณี  อยู่สุข
3. นางสาวอารีรัตน์  วัชพิชัย
 
1. นางสาวนวรัตน์  โรจนาคม
2. นางเอื้อมพร  นารโท
 
รวม 67 37