สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต ๑๗ (จันทบุรี,ตราด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวธันยธร  นิตยะ
 
1. นางสาวกานต์ชนก  วุฒิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชัยชารี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  จงส่งเสริม
 
1. นางปิ่นทอง  ศรีสวัสดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 88 ทอง 7 1. นางสาวธัญชนก  ศิลาชัย
 
1. นางปิ่นทอง  ศรีสวัสดิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายเวโรจน์  บุญราช
 
1. นางน้ำอ้อย  สามัญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 23 1. นายอภิชา  จันทรประภาพ
 
1. นายทัชชัย  ผ่องสวัสดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 23 1. นางสาวปิญชาน์  สุขมงคลรัตน์
2. นายพัทธนันท์  ผลอำพันธ์
3. นายวัชริศ  พุ่มผล
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  จึงอิทธิประเสริฐ
2. นางสาวกิติยา  สุวรรณรัตน์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวชยาภรณ์  กรดแก้ว
2. นางสาวพิชชา  ภัทรกุล
3. นางสาวแพรวา  ประดิษฐ์ธรรม
 
1. นายเชิงชาย  สร้อยเพ็ชร
2. นายวิชา  ถิรจิตตานนท์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 77.5 เงิน 12 1. เด็กชายชยกร  อุณหศิริกุล
2. เด็กชายภูเบศ  พงษ์เจริญ
 
1. นางสาวพรพิมล  พูลรส
2. นางสาวสุภาวดี  บุรกรณ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กชายธรรมธร  น้อยสง่า
 
1. นางสาวบุญชิรา  แก้วศรี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 39 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  หมุดธรรม
2. เด็กชายสรรพวิท  ฤทธิดิลก
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  มากประยูร
2. นางสาวยุพิน  ผลมาก
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 79 เงิน 21 1. นางสาวปาณิศา  เหลืองอุดมชัย
 
1. นางสาวสุภาพร  ชูจิตร
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคณิศร  สว่างไสว
2. เด็กหญิงรมิดา  รำพึงกุล
3. เด็กชายเจ้าพระยา   บรรจงการ
 
1. นางปรินดา  อินทสุวรรณ
2. นางสาวธิติมา  ประคองทรัพย์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 37 1. นายปองพล  หอมสวัสดิ์
2. นางสาวลักษิกา   เอี่ยมอมรนิพิท
3. นายวรดล  พัฒนาพาณิชย์ผล
 
1. นางพนารัตน์  เอกปัจชา
2. นางสาวนายิกา  สันทารุนัย
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.6 ทอง 7 1. นางสาววัชราภรณ์  นามสิมมา
2. นางสาวอัจจิมา  แก้วบุตษา
3. นางสาวอันนา  พรชัยจันทร์เพ็ญ
 
1. นางวราภรณ์  ปฏิโค
2. นางกุลภัสสร์  สายทอง
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 35 1. เด็กชายกิตตินันท์  ทรัพย์ถาวร
2. เด็กชายธงทิว  อุดมสุข
3. เด็กหญิงธนนันท์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางพงค์นุช  พูลสมบัติ
2. นางสาวสุรีรัตน์  ว่องไว
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 13 1. นางสาวกัลยกร  ภาคการ
2. นางสาวปริยาภัทร  รัตนวุฒิยากร
3. นางสาวภาวิดา  น้อยพันธ์
 
1. นายทัศณัยฐ์  พันธ์กูล
2. นางดวงกมล  รักษ์สุจริต
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 17 1. เด็กชายประเสริฐ  แก่นแก้ว
2. เด็กชายพชรพล  รัตนพันธ์
 
1. นางสาววนิสา  สุขประเสริฐ
2. นางสาววารินทร์  ศรีตะลาลัย
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 24 1. นางสาวจิดาภา  สลีอ่อน
2. นางสาวศิรภัสสร  บัวขาว
 
1. นายสุรเชษฐ  พัฒใส
2. นางสาวศิริรัตน์  ตอพล
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 23 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   แน่นอุดร
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ผันแปร
 
1. นายสมหมาย  ศรีพงษ์
2. นายสิรภพ  คุ้มพ่วงดี
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 34 1. เด็กชายตุลยวัต   ภิบาลพักตร์
2. เด็กชายวัชรากร  แซ่เอี๊ยว
 
1. นายสมหมาย  ศรีพงษ์
2. นายสิรภพ  คุ้มพ่วงดี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกร  นันสุนานนท์
2. นายธนภัทร  บุญพิทักษ์
3. นายอภิสิทธ์  สนิทวงษ์
 
1. นายบริสุทธิ์  สะเดา
2. นายจุมพล  ภักวิลัย
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงกฤษณพร  ศุภกิจจานุสรณ์
2. เด็กหญิงรพินท์นิภา  แสงทอง
3. เด็กหญิงลภัสรดา  ชนะสิทธิ์
4. เด็กหญิงศิรินภา  สิถิตย์
5. เด็กหญิงอภิชญา  ฉินังกูร
 
1. นางพัชรินทร์  อิ่มประยูร
2. นางสาวอังคณา  ฟูคณะ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.1 ทอง 11 1. นางสาวกัณฑิมา  การดี
2. นางสาวกิตติกา  เชยเอี่ยม
3. นางสาวณิญาภา  โกสุมา
4. นางสาวทิพวรรณ  เปล่งสันเทียะ
5. นางสาวศุภรดา  สุนทร
 
1. นางสาววิมลรัตน์  โฉมเฉิด
2. นางสาวกัลยรักษ์  สนองไทย
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.6 ทอง 5 1. นายกตัญญู  ชีพสมุทร
2. นายธัชพล  ไชยเบ้า
3. นายพชร  สุพัชรวรรณ
4. นายวรินกร  เข็มรัตน์
5. นายสรรพวิชญ์  กัลป์จาก
 
1. นายปัญจพล  บุญมณีชัยกุล
2. นายสมเกียรติ  คล่องแคล่ว
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 19 1. เด็กหญิงปวิตรา  สายสร้อย
 
1. นางศิราณี  กุลฉวะ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 42 1. นายดิศร  คำฮัง
 
1. นายธีระพงษ์  สืบโสดา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.8 เงิน 24 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  กนกรัตนไพศาล
2. เด็กชายชนาธิป  อติฉันท์โท
 
1. นางสาวอิงคพัฒน์  พมพล
2. นางสุจิตรา  อินอำพร
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76.4 เงิน 26 1. นางสาวภาพิมล  ครองมงคล
2. นายสุวภัทร  ฉันท์ทัตสกุล
 
1. นางสาวกุลกัลยา  อยู่ศรี
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 28 1. เด็กชายชวภณ  ดำรงกิจอุดม
2. เด็กหญิงลภัสรินทร์  ชำนาญพืช
 
1. นายชัชนก  ไทยเขียว
2. นางสุพรรณี  ภูสีน้ำ
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายปฏิภาณ  พลคิด
2. นางสาวภรณ์ปภัสชญาณ์  กรเพชรรัตน์
 
1. นางสาวโสภา  พานิชรัตน์
2. นายศักดา  สมัครสมาน
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง 18 1. นางสาวบุญญาพร  รติวรารัตน์
 
1. นางสาวรุ้งระวี  บุญโยประการ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 22 1. เด็กชายธนดล  จิตหาญ
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.66 เงิน 48 1. นางสาวเกษรสุดา  บูรพาสิงห์
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง 4 1. เด็กชายธนดล  จิตหาญ
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง 38 1. นางสาวธนัชพร  แก้วแหวน
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 38 1. นางสาวณิชนันทน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 26 1. เด็กหญิงลลิต  พรภาวรรณ
 
1. นายมาโนช  อุดหนุน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพลกฤต  แก้วเก้า
 
1. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง 9 1. นายรพี  แช่มชื่น
 
1. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.33 ทอง 26 1. เด็กชายบุญญศักดิ์  ท่าม่วง
 
1. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88.33 ทอง 28 1. นายสุกิตติ  สุดแสวง
 
1. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.67 ทอง 6 1. เด็กชายบุญญศักดิ์  ท่าม่วง
 
1. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรรณิการ์  ยุวรัตน์
 
1. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87.67 ทอง 27 1. นางสาวปิยมาศ  พงษ์พระเกตุ
 
1. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.67 ทอง 5 1. เด็กชายบุญญศักดิ์  ท่าม่วง
 
1. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกษิเดช  บินลอย
2. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
3. นายชลวรรษ  มีคลองแบ่ง
4. เด็กชายชวิศ  ถึงคุณ
5. เด็กชายทัตพงศ์  ชมศาสตร์
6. เด็กชายธนนท์  แซ่ลิ้ม
7. เด็กชายบุญญศักดิ์  ท่าม่วง
8. เด็กชายพลกฤต  แก้วเก้า
9. เด็กชายรพี  แช่มชื่น
10. เด็กชายวรเมธ  การพานิช
11. นายสุกิตติ  สุดแสวง
12. นางสาวโสภิดา  จันทวงศ์
 
1. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.4 เงิน 40 1. นางสาวกัญญาพัชร  นาคสกุล
2. นายชัยวัฒน์  ดวงจิตต์เจริญ
3. นายธนภัทร  เสมสฤษดิ์
4. นายธนวัฒน์  เสมสฤษดิ์
5. นางสาวนภัทศร  หิรัญสถิตย์
6. นายปฏิเวช  จินดาวงษ์
7. นางสาวปารีรัตน์  บุญอ่ำ
8. นางสาวพิมพ์ปภัสร์  กาญปัญญา
9. นางสาวพิมพ์ลดา  แสงพันธ์ชัยกุล
10. นายวฤศิษฐ์  ทางเรือ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ประเสริฐศักดิ์
2. นางกิตติมา  สุวรรณธาดา
3. นางสาวพรรณทิพย์  กวีชัยสมบุญ
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 38 1. นางสาวกฤติกา  แก้วมีศรี
2. นางสาวธนภรณ์  โคตรพัฒน์
3. นางสาวปรายฝน  มณีรัตน์
4. นางสาวปรายฟ้า  มณีรัตน์
5. นางสาวพลอยลดา  นิธิโชติพัฒน์
6. นางสาวภารดี  สินประเสริฐ
7. นางสาวยุพารัตน์  รัตนาลัย
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ประเสริฐศักดิ์
2. นางกิตติมา  สุวรรณธาดา
3. นางสาวพรรณทิพย์  กวีชัยสมบุญ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.66 ทอง 13 1. เด็กหญิงวิรัทธา  วิรประพร
 
1. นางสาวพรทิพย์  อนุลาวัลย์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงเกวลิณ  ธรรมฉัตร
 
1. นางรัตน์ดา  สุขเหลือ
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 10 1. เด็กหญิงญาณิศา  ตั๊นงาม
2. เด็กหญิงธัญญาวรรณ  ทศานนท์
3. เด็กหญิงภินันดา  คุรุปราการกิจ
4. เด็กชายศิวัช  สูงสกุล
5. เด็กชายหฤษฎ์  สมัครกิจ
 
1. นางสาวสุวิมล  จรัสพันธ์
2. นางสาวกัญฐญามาศ  กลิ่นขจร
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศธร  คุณทวี
2. นางสาวอวภาส์  กองแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนาพร  สะอาด
2. นางสาวรสนรินทร์  แก้วใส
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.67 เงิน 6 1. นางสาวจิราภา  ภุมรัตน์มกุล
2. นางสาวสุรางคณา  เหมรา
 
1. นางสาวลินดา  ผัดนารี
2. นางอรทัย  จารุศิริวัฒนา
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวนุชนาถ  บ้านเนิน
2. นางสาวปุณยาพร  ภูมิถาวร
3. นางสาวภิญญาพัชญ์  เนื่องพลงาม
4. นายสุธินันท์  สุขโข
5. นางสาวเกวลิน  ประวัติเจริญ
 
1. นางสาวรสนรินทร์  แก้วใส
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนาพร  สะอาด
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 35 1. นางสาวปุณยวีร์  วงศ์มนต์เทวัญ
 
1. นางอรทัย  จารุศิริวัฒนา
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.26 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกุญช์  จันท์แก้ว
2. เด็กชายฆณพล  วรรณประทุม
3. เด็กชายจิรภัทร  เจริญชาติ
4. เด็กชายภัทรดนัย  อบภิรมย์
5. เด็กชายภัทราวุธ  จอมหงษ์
6. เด็กชายวีรภัทร  แสงสว่าง
7. เด็กชายเตชะพิทย์  ช่างเรือน
8. นายเบญจพล  บุบผามาลา
 
1. นายนิรันต์  คายเซ่า
2. นายสราวุฒิ  คะเรรัมย์
3. นายชลวิทย์  กิจอักษร
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 63 ทองแดง 15 1. นางสาวชฏาพร  สัตย์พานิช
2. นายภวิศ  มนต์ชัยสิงห์
 
1. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายปณชัย   บัวลอย
2. นายสิรวิชญ์   ประทุมสุวรรณ์
 
1. นาย สุนทร  เรืองภักดี
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
59 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   จันทรธาดา
2. เด็กชายชวกร   กิจพิบูลย์
3. เด็กหญิงภัณฑิลา   ประสิทธิ์นราพันธุ์
 
1. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
2. นางสาวชญาณัฎฐ์  คำรอด
 
60 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตเมธ   แก้วคงธรรพ์
2. นายก่อเกียรติ   คงทวี
3. นางสาวปาณิศา   งามระเบียบ
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา   เรืองภักดี
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 46 1. เด็กชายธัชพล  แสงสว่าง
2. เด็กชายเอกภพ   ศรีรุ่งเรือง
 
1. นางสาวรัตนา   กสิวัตร
2. นายอิทธิพล  เจริญเมือง
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 16 1. เด็กหญิงกันตา   เดชรักษ์ปรีชากุล
2. เด็กหญิงนวินดา   ด้วงมาก
 
1. นายวรัท   สะอาด
2. นางสาว ชญาณัฎฐ์   คำรอด
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 18 1. นายพงษ์เพชร   จันทสิทธิ์
2. นายภูริทัต   สมพงษ์
 
1. นายอิทธิพล  เจริญเมือง
2. นางสาวรัตนา   กสิวัตร
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 52.6 เข้าร่วม 44 1. เด็กชายดุลยวัต   พรกิจไพศาล
2. เด็กหญิงอวิกา   เป้าประยูร
 
1. นางสาวชญาณัฎฐ์  คำรอด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน 18 1. นายณทรรศน์   โปษยาอนุวัตร์
2. นางสาวรวิวรรณ   หนองบัว
 
1. นายอิทธิพล  เจริญเมือง
2. นางสาวรัตนา   กสิวัตร
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง 10 1. เด็กชายนันทภัค   แถลงคำ
2. เด็กชายภูสิทธิ์   เมธาวรากุล
 
1. นายวรัท   สะอาด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
67 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กชายกิตตินนท์   ทรัพย์สอน
2. เด็กชายณรงค์   เฮี้ยวสำราญ
3. เด็กชายปภพ   สุวรรณพรม
 
1. นางสาวชญาณัฎฐ์  คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
68 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 76 เงิน 13 1. นายกิตติพัฒน์  บุญเดช
2. นายภาษินันท์   วิทยวินิต
3. นายภูมิพัฒน์   บุญชื่น
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา   เรืองภักดี
 
69 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณภัทรชนม์   ทองคำ
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  ทำสวน
3. เด็กชายวิภูพงศ์    ลีลานันทวงศ์
 
1. นางสาวชญาณัฎฐ์  คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นายชวภณ   วชิรานิรมิต
2. นายดินธนารัฐ   จันทร์แสงศรี
3. นายทัศน์พล   สินเมือง
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา   เรืองภักดี
 
71 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายคุณานนต์   กัดมั่น
2. เด็กชายพีรวิชญ์   ปราณี
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ชอบชน
 
1. นางสาวชญาณัฎฐ์  คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
72 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์   โพธิผล
2. เด็กชายธีร์ธวัช   สุขมงคลรัตน์
3. เด็กชายพงศ์ธนา   จิตติยากูล
4. เด็กชายอภิพัฒน์   ศิริวิจิตรกุล
 
1. นางสาวชญาณัฎฐ์  คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
73 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลชนะชัย   สมโฉม
2. นายชัชณล   ภูพาดสี
3. นายพงศภัค   รติปัญญาพรกุล
4. นายภูมิพิรัฐ   รักษากิจ
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา   เรืองภักดี
 
74 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78.3 เงิน 12 1. นางสาวชรินรัตน์  ตั้งศิริเจริญ
2. นางสาวอริสา  แก้วไชย
3. นางสาวแพรไหม  เรืองศรี
 
1. นางจำเรียง  ไชยเจริญ
2. นางอิชยนิติ  มูลชอบ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74 เงิน 40 1. เด็กหญิงพลอยรัตน์  งามขำ
2. เด็กหญิงรสิกา  นาควงศ์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เขียวละลิ้ม
 
1. นายเดชา  ฤกษ์เรืองฤทธิ์
2. นายวิวัฒนา  อารอบ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.9 ทอง 9 1. นายธนพล  ปั้นเหลี่ยม
2. นายธนรัฐ  ปั้นเหลี่ยม
3. นางสาวภัทราภรณ์  เทพวรสุข
 
1. นางสาวนันทกา  เอมรุจิ
2. นางสาววิศิษฎ์  พูลพฤกษ์
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 42 1. เด็กหญิงณัชชา  ดุภะสกุล
2. เด็กหญิงศริญญา  ดุนขุนทด
3. เด็กหญิงฮาน่า  นากาโตะ
 
1. นางคารม  บุญโยประการ
2. นางสาวนงลักษณ์  บุญล้อม
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 79 เงิน 40 1. นางสาวณัฐฐินันท์  กะมะโน
2. นางสาวปุญญาภา  วิริยะ
3. นางสาวมธุริน  ตอนศรี
 
1. นางสาวสุดใจ  เปรื่องปราชญ์
2. นางสาวนงลักษณ์  บุญล้อม