สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ชมภูนุช
2. เด็กชายอานนท์  พลาชีวะ
 
1. นางสาวประถมพร  โคตา
2. นายปองภพ  ตระกูลศุภชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 26 1. นายวุฒิชัย  นฤภัย
2. นายอภิลาภ  เรือนน้อย
3. นายอมรเทพ  แสงสุวรรณ
 
1. นายเทวินทร์  แดงพรม
2. นายชัยณรงค์  สายันเกณะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.4 ทอง 33 1. นางสาวชุติมณฑน์  เลพล
2. นางสาวชุติมา  อิ้วจันทึก
3. นางสาวดุษฏี  ศรีผ่องใส
4. นางสาวนิชาดา  หลวงอุดร
5. นางสาววัลวลี  ตนะวรรณสมบัติ
 
1. นางอธิษฐาน  เชื้อโพน
2. นายประสิทธิ์  สว่างกุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. เด็กชายชนกานต์  รักษ์เจริญ
2. เด็กหญิงธัญยธรณ์  เรืองศิริ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชั่งน้ำ
4. นางสาวปนัดดา  หนูศรีเจริญ
5. เด็กชายอเล็กซานเดอร์  บัคกูเล่ จอนซัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงศักดิ์  โชตินฤวร
2. นายพุฒิพงษ์  ชุ่มชูจันทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84 ทอง 30 1. นางสาวกรรภิรมย์  แสนคำภา
2. เด็กหญิงกันธิมา  สว่างเวียง
3. เด็กหญิงกานต์ระพี  ธนานุประดิษฐ์
4. เด็กหญิงขวัญรชา  กิตติสุนทรรักษ์
5. นางสาวนิรมล  หงส์ชนะกิจ
6. นางสาวพรทิภา  มฤค
7. เด็กหญิงรัตน์ติกานต์  อังกาบเอี่ยม
8. เด็กหญิงรุจิรัตน์  สีดำ
9. เด็กหญิงวรรณภา  เจริญผล
10. นางสาวอภิชญา  ยัม
 
1. นางอธิษฐาน  เชื้อโพน
2. นายอาทิตย์  วิจารย์
3. นางสาววราภรณ์  สงวนยวง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงชลจันทร์  หอมทอง
 
1. นางสาวลดายุ  แสงจันทร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 23 1. เด็กชายเอกอาทิตย์  สอนสุนทร
 
1. นางสาวลดายุ  แสงจันทร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 69.3 ทองแดง 44 1. เด็กชายธรรมธัช  ชมภู่
2. เด็กชายนิรัติศัย  เข็มประดับ
3. เด็กชายรุ่งวิกรัย  ศรีพรม
4. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญเล็ก
5. นายออนเคอะ  -
 
1. นายอรรถพล  คำรอด
2. นายภานุวัฒน์  พงษ์มี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 76 เงิน 22 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  โกสิยารักษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 29 1. เด็กหญิงชนิษา  ชลารักษ์
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  โกสิยารักษ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง 23 1. นายพุฒิพงศ์  ซิเต็ง
 
1. นายณัฐพล  แก้วอิทธิ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 82.2 ทอง 28 1. นายณัฐพงษ์  สว่างแสง
2. เด็กชายธีรธร  เกโส
3. นายนัจฐาปกรณ์  น้อยจินดา
4. เด็กชายปริญญา  ชัยยม
5. เด็กชายพุทธิชัย  ปรีชาเจริญศรี
6. นายพุทธิพงศ  สร้อยหิน
7. เด็กชายวงศกร  ชื่นอุทัย
8. นายศักด์สิทธิ์  พิมพ์ศิริจันทร์
9. นายสรสิช  ลิ้มฮะสูน
10. นางสาวสุธาทิพย์  ค้อวัน
11. นายสุภกิจ  โพธิ์คำ
 
1. นายไพรวัลย์  มาลัยศรี
2. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
3. นายณัฐพล  แก้วอิทธิ
4. นางสาวศศิกาญจน์  โกสิยารักษ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 16 1. นางสาวอาทิตยา  คำอาษา
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  บัวรุ่ง
 
1. นางสาวปิยะวดี  พฤกษรัตน์
2. นางรุจิรดา  วรรณศิริ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกานดา  สุขสมบูรณ์
2. เด็กหญิงกุลิสรา  สายสังข์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  สุภาพันธ์
4. เด็กชายวัชรพล  เจริญสุข
5. เด็กหญิงสุธีกานต์  โข่ศรี
 
1. นางสาวชฎาพร  มีอนันต์
2. นางสาวกัณฐมณี  คงสวัสดิ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 14 1. นายจิตรภณ  สังข์ทอง
2. นางสาวณัฐชยา  ยงโภช
3. นางสาววรัญญา  เกตุแก้ว
4. นางสาวศิรินทรา  เชียงเลี้ยบ
5. นายสิรวิชญ์  ทองมีมา
 
1. นางสาวชฎาพร  มีอนันต์
2. นางสาววราภรณ์  เกิดผลมาก
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 10 1. เด็กชายธนกร  จันวงษา
2. เด็กชายปณิธาน  ตะโนนทอง
 
1. นางสาวสุรีย์พร  คำอุทธา
2. นายบุญฤทธิ  เจริญช้าง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 19 1. เด็กชายธงทอง  เพิ่มนิยมกิจ
2. เด็กชายธนกฤต   โซวเซง
 
1. นางสาวสุรีย์พร  คำอุทธา
2. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73.4 เงิน 21 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เจริญสุข
2. นายพงศกร  สิทธิรู้ตระกูล
3. นายอัครชัย  สุมูลเวช
 
1. นายนพดล  สกุลเหลืองอร่าม
2. นายกฤษดา  สุขพืชกิจ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงชาลิสา  ฟุ้งสวัสดิ์
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ชัยสายัณห์
3. เด็กหญิงอาจริยา  บริบูรณางกูร
 
1. นางเยาวลักษณ์  ประจะเนย์
2. นางสาวนันทนา  สุขประเสริฐ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 41 1. นายพีรณัฐ  เกษมลักษณ์
2. นายศักดิ์นิพนธ์  สัจธรรม
3. นางสาวสุนันทา  จ้อยเสือร้าย
 
1. นางเยาวลักษณ์  ประจะเนย์
2. นายปริญญา  ยาทิพย์
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77.2 เงิน 9 1. เด็กชายสุทธิภัทร  นฤภัย
 
1. นางสาวพรรณกร  มุ่งจงรักษ์
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85.6 ทอง 12 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  อ้นมงคล
 
1. นางสาวพรรณกร  มุ่งจงรักษ์
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูมิวิพัส  ห้วยขันทอง
 
1. นายรณชัย  ติณะคัด
 
24 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.8 ทอง 9 1. เด็กชายธีรภัทร์  แสนสุข
2. เด็กชายบัญชา  แสงอุไร
 
1. นางสาวรุ่งรวี   ถวิลรัตนกุล
2. นายชนกานต์   บุญเขียน