สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 81 ทอง 13 1. นางสาวภวิศา  เหลืองอำพัน
 
1. นายอนุชา  ไกรงาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงจุฑาพร   น้อยมี
2. เด็กหญิงธัญชนก  รุ่งเรือง
3. เด็กชายเจษฎา  สดใส
 
1. นางมณีรัตน์  กาลสุวรรณ
2. นายเจริญ  มีเหมือน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 69.1 ทองแดง 17 1. เด็กชายกรกฤต  ถาวรพยัคฆ์
2. เด็กหญิงศลิษา   อารีย์กิจ
 
1. นายสิทธิพล  ถือความสัตย์
2. นางสาวประพิณ  แสงสะอาด
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 12 1. นางสาวพิมพา  สาลี
2. นางสาววรรณกานต์  อารีย์กิจ
 
1. นางสาวประพิณ  แสงสะอาด
2. นางสาวทัศนียา   ชื่นเจริญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 43 1. เด็กหญิงชญาณ์นินท์  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงชญานันท์  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วกาหลง
4. เด็กหญิงอ้อมตะวัน  นันกะโทก
5. เด็กหญิงเปรมมิกา  พรหมชนะ
 
1. นางสาวมนตรา  ยังสบาย
2. นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิชชากร  อุดมอุกฤษฎ์
2. เด็กหญิงภัททิยา  ปานพรม
 
1. นายกรวิก  เอ็นดูรัศมี
2. นายธิปัตย์  ทั่นเส้ง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 7 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงนิล
 
1. นางสาวกมลชนก  เปรมปรีดิ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.66 เงิน 40 1. เด็กหญิงปัญญพัฒน์  บูชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ  เขียวเจริญ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 23 1. เด็กหญิงใหม่  พุทธชาติพงศ์
 
1. นางสาวกมลชนก  เปรมปรีดิ์
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 68.67 ทองแดง 24 1. เด็กชายกมลภพ  สังข์เทพ
2. เด็กชายคนับ  ธัญญผล
3. เด็กชายพีรดนย์  สถิตเกียรติไกร
4. นายภูริทัต  สุขสมบูรณ์
5. นายสถาปนันท์  หอมจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ  เขียวเจริญ
2. นางดวงฤทัย  ช่วงชัย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65.9 ทองแดง 40 1. นายจารุวัตร  ทิพย์สุวรรณ์
 
1. นายวรพล  แอ้มอุตม์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.6 เงิน 21 1. เด็กชายนนทพัทธ์  วศินนิติวงศ์
2. เด็กหญิงลภัสรินทร์  เจริญสุข
 
1. นางสาวอรทัย  สุขเกษม
2. MissLIU   ํ๊์ํ๊์YUN
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 34 1. นางสาวปิยภรณ์  ท่าฉลาด
2. นางสาวสุกานดา  สุวรรณสิงห์
3. นางสาวหทัยภัทร  บุญศิริ
 
1. นางลัดดา  มะม่วงชุม
2. นางสาวมณทิชา  แตงอ่อน
 
14 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 31 1. นางสาวชนะการณ์  ก๋งพิ้ว
2. นางสาวฐิตินันท์  วาจาอ่อน
3. นายอดิเทพ  จันทราศรี
 
1. นายฉลอม  สิงห์จันทร์
2. นางสาวณัฐรดา  จณินชวดลเดชา
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 73 เงิน 32 1. เด็กหญิงกาญจนศิริ   บัววัฒนมงคล
2. เด็กชายจิรภัทร   กัญญาดี
 
1. นายวิชา  ถาวรศิริ
2. นางวีณา  นาคะพันธุ์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 17 1. นายดุสิต  ชุนวิเศษ
2. นางสาวเจริญลักษณ์  สังข์เขียว
 
1. นางสาวอัมพร   หวานใจ
2. นางสาวทัศนียา   ชื่นเจริญ
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงกรวลัย  ใบบัว
2. เด็กหญิงกันญาภัค  ยาทิพย์
3. เด็กหญิงณัฐวดี   ธรรมรจน์
4. เด็กหญิงธนวรรณ  คุ้มทองดี
5. เด็กหญิงธนัชญา  อยู่สำราญ
6. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จันทร์สว่าง
 
1. นางศุภวรรณ   แย้มมา
2. นางสาวจำปี  เอกฉันท์
3. นางมาณี  ปรักมานนท์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 74.6 เงิน 9 1. นางสาวรมย์รวิน  จินตณาบุรัตน์
2. นางสาวเนตรณัฎดา  แพลอย
3. นางสาวเพ็ญเพชร  อุดมสันติธรรม
 
1. นางสาวจำปี  เอกฉันท์
2. นางศุภวรรณ   แย้มมา