::sm-cnt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวรังษินี โชคลาภโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณสิริ สุขดีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ จันทร์ปรีโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางนันทิยา ก๋งพยาโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันทนา ช้างหัวหน้าโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวหทัยพร มลทองโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณสิริ สุขดีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวชัชฏาพร จันทราโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิวพร สุขสำแดงโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางรุ่งนภา คำแก่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุณี กัณหาโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษราภรณ์ กรานโตโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอังคณา เกตุจันทร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจารุณี กัณหาโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวแจ่มจันทร์ แจ่มแจ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นางสาวนิภาพร บุญวัฒน์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นางสาวสิริมณฑ์ ทวีกสิกรรมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุทัศษา อินมณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิวา กาฬภักดีโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายกลวัชร แสงจุ้ยวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ นิ่มทองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางสาวอุษา ปุยอ๊อดโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกลวัชร แสงจุ้ยวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิลาวรรณ โพธิ์เอี้ยงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางสาวหทัยพร มลทองโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ทับเพ็ชร์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมัณฑนา สมประทุมโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสลิลทิพย์ มีโพธิ์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางขวัญนาค แสงประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางแก้วใจ สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญสินี ศรีทรงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวชลินดา ฤทธิ์สกุลโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ทับเพ็ชร์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญพรรณี สุวรรณาลัยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศศิธร หรุ่มรื่นโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิภา สอาดเกิดโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทราภา โฆสิตเมธางกูรโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพวัลย์ ผุดผ่องโรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการ
5. นางวิลาวรรณ โพธิ์เอี้ยงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวรังษินี โชคลาภโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศศิธร หรุ่มรื่นโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางทิพวัลย์ ผุดผ่องโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายวศิน คล้ายแก้ว โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายเสฏฐวุฒิ กลิ่นหอมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายวศิน คล้ายแก้วโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร พวงสมบัติโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกิติยา ทรัพย์สมบูรณ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจรรยพร โตอ้นโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นายเสฏฐวุฒิ กลิ่นหอมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6
1. นายฉลวย อ่วมสุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ศรีฉ่ำโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายธีรพงศ์ เพ็งชัยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชชา พลโคตรโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ์ แตนิลโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวินัย ขุมทรัพย์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสาวเครือวัลล์ เที่ยงพลับโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชชา พลโคตรโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสอาดวรรณ เลื่อนลอยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางไพลิน ตุ่มทองโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐณิชาช์ บุญมากโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวพะเยาว์ รุ่งรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางสาวน้ำผึ้ง ชุ่มชวยโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางปุญยนุช เอกศิริโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีกมลพัฒน์ เอกศิริโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ หิรัญวงษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิราวัช คมสันโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑากาญจน์ เก่งกสิกิจโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
5. นางปุญยนุช เอกศิริโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5กรรมการ
3. นางทิพวรรณ โพธิ์ขำกศจ.จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5กรรมการ
3. นางทิพวรรณ โพธิ์ขำกศจ.จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5กรรมการ
3. นางทิพวรรณ โพธิ์ขำกศจ.จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5ประธานกรรมการ
2. นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5กรรมการ
3. นางทิพวรรณ โพธิ์ขำกศจ.จังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสายฝน อยู่กรุงโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติรัตน์ เณรแตงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวขวัญนภา ปั้นฤทธิ์โรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอังคณา เขตตะโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริรัก อินทร์ไทยแสงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวฐิติรัตน์ เณรแตงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญนภา ปั้นฤทธิ์โรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอังคณา เขตตะโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสายฝน อยู่กรุงโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางสาวศิริรัก อินทร์ไทยแสงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางศิริมา แสงสิมมาโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร จึงสมเจตไพศาลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา เผ่ากันโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจุไรพร พันธ์ทรัพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวอุษา พระวิจิตต์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
6. นายสิรภพ สิงหนาทโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
7. นางสาวจุฑากาญจน์ เก่งกสิกิจโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
8. นางฉลองรัตน์ พารีสอนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
9. นายกิตติคม ชูชีพโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
10. นางศมาพร เทียมโคกกรวดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายพุฒ ก้อนทองโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิรนันท์ คุ้มไพฑูรย์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางปิยพร รัตนโกสุมโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจุไรพร พันธ์ทรัพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
5. นางสาวกัญจนพร นิ่มละมูลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
6. นางเพชรไพลิน โพธิ์แก้วโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรชัย อาจหินกองโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
8. นางสาวเจริญรัตน์ จงสัมฤทธิ์ดีโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
9. นางสาวสุรีย์นิภา เอี่ยมครองโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวอรณัส เอ่งฉ้วน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีกิจ โพพันทะราชโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวฤดีภรณ์ อรรคพันธุ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตนา นาคพงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
4. นายชิติพัทน์ พวงศรีโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย กันทัศโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอาริสา ปานเทวันโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา ด้วงกลัดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายชิติพัทน์ พวงศรีโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนาวัฒน์ กู่จานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นายธวัชชัย กันทัศโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางยุพา ยศรุ่งเรืองโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายอุทัย มีสิทธิกุลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมใจ ยิ้มเพ็งโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมุทิตา กฤชอาคมโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสลินทิพย์ อิ่มปานโรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวสุรีย์นิภา เอี่ยมครองโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายจักรินทร์ บุญหนักโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นางสาวคมคาย กุมภัณฑ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
7. นายอิทธิพล สามสีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุษา พระวิจิตต์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปฏิญญา ศรีพงษ์พิจิตรโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายจักรินทร์ บุญหนักโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นางสาวสลินทิพย์ อิ่มปานโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุบล มะนาวหวานโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางยุพา ยศรุ่งเรืองโรงเรียนลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีวรรณ สุขยืนโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพร ทองบุญโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวปิยะพร เขียวอินทร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตรดา รังษีโรจน์สมบัติโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนภร ฮุ้นสกุลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางศิริวรรณ ผุดผ่องโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นางสาวนภาวรรณ พานเที่ยงโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณิภา เวทการโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจันทนา คงฤทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาศ แย้มเจิมโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสารินทร์ เอี่ยมครองโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวดุษฎีพร สังข์สอาดโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณิภา เวทการโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
6. นางสาวภัทรดา ชูทองโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวมาฆพันธุ์ อ่ำนาคิลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิษฐิ โพธิ์ตุ่นโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายมนศักดิ์ ฤทธิ์โชติโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ วงทองดีโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางสาวธนาภรณ์ เงินเนตร์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวนฤมล โตอ่อน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ หรุ่มรื่นโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ไทยพงษ์ธนาพรโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ โมคลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ ทองจ้อยโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางนันทรัตน์ มั่งมีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรศรี เพ็งถาวรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ บุญเกตุโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางสาวสรัญญา ลาทองโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิตินัย สายสวรรค์ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา สุหงษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนฤเบศร์ จันทะเดชโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นางเข็มทราย กิมสวัสดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรทัย บุญถวิลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสิริพัฒน์ สายสวาสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางธีราภรณ์ มาแจ้งโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธานี เขียวนิลโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นางสาวสมปอง ปานเอมโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางจิรภัทร ดีประสิทธิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชญานี สุ่ยหนองไผ่โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นางสายฝน มาภรณ์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวพเยาว์ พันธ์รอดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณิชชยานันท์ อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ นรสิงห์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวพฤษภา พรสวัสดิ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นายเรวัตร อยู่เกิดโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
6. นางจรุญลักษณ์ บุตรศรีโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐฤทัย คงไกรฤกษ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกวิทย์ บุญยะคงรัตน์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางประภาศินี แสงขำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
4. นางสาวศิริเพ็ญ ช่างเพียรโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายกิตติชัย อุดมศักดิ์ศรีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวมนัสนันท์ สิทธิศักดิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี ทองมากโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสุดารัตน์ พรรณแสงโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศรัณย์ เทพพักทันโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางสมมาต ยุซิโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ เข็มเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อยโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางน้ำฝน อินทร์แสงโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. สิบเอกพงศ์สิทธิ์ พินิจวรานนท์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางนงนุช อินมณีโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ เข็มเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสิริมา โพธิ์ทองโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ขุนครองโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางเข็มทราย กิมสวัสดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิวรัตน์ คำจีนศรีโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศิริพร ศรีวงษ์ญาติดีโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6
1. นายชำนาญ เข็มเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ โมคลาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีคุณากร ปกป้องโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรรณี มารศรีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิตยา โตแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางประทุม เจริญก่อบุญมาโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นางเทพี เขียนสาร์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ เจริญวิทย์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางบงกช กลัดสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี เถื่อนสุริยะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี พุ่มสุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายอัศวิน สาสิงห์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางภัทร์รวี ทองไทยโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชดาพรรฬ์ กรุณาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววันทนีย์ ดีขุนทดโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายกฤษณะ จักรอินต๊ะโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวพัชรีย์ ตรุณจันทร์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา บุญวรนุชโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจำเนียร ศรีเหลือบโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา พยัคฆะโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายพลัฏฐ์ สุวรรณพฤกษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัทธิมา กลมดีโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางสาววรัญญาภัทร์ วรัญญ์วัฒนชัยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพรชัย กสิกรรมโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ราชประสิทธิ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวิเชียรบุรี ขวัญโพกโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายชัยณรงค์ เขียวแก้วโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นายนิทัศน์ เรืองศรีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ โพธิ์สำราญโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชนุดร โสน้ำเที่ยงโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นายสิรายุ เสือคุ้มโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ละอองโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุนทร ยองจาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายนิรัติศัย ช่วงโพธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญภร ศรีงานโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางสาวนิสา ทรงรัตน์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวลัทธวรรณ ฉ่ำไธสงโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นายธีรพงศ์ ทับอินทร์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวชลีรัตน์ แสงเจริญโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิชห์ชากรน์ ท้าวคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นางประทุม เจริญก่อบุญมาโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางธัญญลักษณ์ แก้วแดงโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ไพศาลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
3. นางสาวแคทลียา รงค์ทองโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุญเลี้ยง สงล่าโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ โพธิ์ดีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางภัททิรา ฮวบสวรรค์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสรรทพร รักแซ่โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ โพชนโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมบัติ หาญลำยวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
5. นายอัตถสิทธิ์ ดอชนะโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางขวัญเรือน ซื่อดีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนภัชชา ไกรสิทธิโชคโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวสุพรรณิการ์ แสงสุวรรณ์โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ โมราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
5. นางสาวกชพร ไทยประสงค์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ ศรีโมราโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ เยาว์ทุมโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ โมราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
4. นางสาวปนิดา ยิ้มละมัยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสุพิชญา แป้นพยอมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระอธิการปราโมช พรมจันทร์ วิสุทฺโธโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญพรรณ ประทีปพรศักดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางบุญเลี้ยง สงล่าโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสมอ ทาเอื้อโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายชนะชล ศรีมีชัยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมยศ ภูมิภักดิ์โรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ เหลืองวิไลโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. สิบโทประทีป ทองเอมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายมานพ ในพิมายโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางการเกตุ อาจผึ่ง โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายพลรบ บุญคงมาโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นายเสกสรร ไทยยิ้ม โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางกลุวดี ม่วงพูลโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณวิไล ภักดีรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ รักษ์ศรีสุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุเมธ อยู่โตโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
4. นายเกียรติชัย ศิลาลอยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นายบุญมา ม่วงพูล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นางภุมรี รัตนวิมานชัยโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวรรณ แก่นจันทร์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสวรส แตงโสภาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายปกรณ์ ธงศรีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายธงชัย ชูมกโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชัยยา เพ็งนิ่มโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรลักษณ์ พึ่งละออโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ
3. นายฉัตรชัย พูลสมบัติ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
4. นายปิยโชติ รอดหลงโรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการ
5. นายสามารถ ฮวบสวรรค์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวประเทือง ชื่นเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ประธานกรรมการ
2. นางพรศรี วัฒนะเขตการณ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายตันติกร อ่อนเงิน โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายฆโนทัย บ่วงเพ็ชร โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ อินโทโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กุลมาตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณฤดล ชัยสิทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายทวี ศิลาพัฒน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ เข็มเพชรโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวน้องใหม่ แสงสว่าง โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวิทยา กุลมาตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวบุษกร พืชพันธ์โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ
4. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางสาวกมลทิพย์ เข็มเพชรโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิภพ พานิชย์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายปรีชา โต้งดัง โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายน้องใหม่ แสงสว่างโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลทิพย์ เข็มเพชรโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เอี่ยมสอาดโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
3. นายทวี ศิลาพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
4. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณฤดล ชัยสิทธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายปรีชา โต้งดัง โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมนึก ทับบุรี โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายปรีชา โต้งดัง โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายมานพ โลเกตุโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสมนึก ทับบุรี โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ โลเกตุโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายปรีชา โต้งดัง โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมนึก ทับบุรี โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิภพ พานิชย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายทวี ศิลาพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
4. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายวิทยา กุลมาตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กุลมาตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิภพ พานิชย์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประเทือง พุ่มพฤกษ์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายน้องใหม่ แสงสว่างโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา กุลมาตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายประเทือง พุ่มพฤกษ์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการ
4. นายทวี ศิลาพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
5. นางสาวกมลทิพย์ เข็มเพชรโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิภพ พานิชย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายมานพ โลเกตุโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
5. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิภพ พานิชย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายทวี ศิลาพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
4. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่น โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ
3. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่น โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่น โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่น โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
6. นายสายชล โพธิ์ตุ่น โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่น โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ภูสำเภาโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการ
2. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล โพธิ์ตุ่น โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ
6. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่น โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการ
3. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่น โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
5. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการ
6. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการ
4. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสายชล โพธิ์ตุ่น โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ
3. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการ
2. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชารีย์ ธนฐิติวรนันท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชารีย์ ธนฐิติวรนันท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัชชารีย์ ธนฐิติวรนันท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวณัชชารีย์ ธนฐิติวรนันท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ วัฒนกูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวณัชชารีย์ ธนฐิติวรนันท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ วัฒนกูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัชชารีย์ ธนฐิติวรนันท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชารีย์ ธนฐิติวรนันท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชารีย์ ธนฐิติวรนันท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชารีย์ ธนฐิติวรนันท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชารีย์ ธนฐิติวรนันท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ ภู่ห้อยโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชารีย์ ธนฐิติวรนันท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชารีย์ ธนฐิติวรนันท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชารีย์ ธนฐิติวรนันท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชารีย์ ธนฐิติวรนันท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชารีย์ ธนฐิติวรนันท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชารีย์ ธนฐิติวรนันท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางเครือวัลย์ อ่อนศรีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชารีย์ ธนฐิติวรนันท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ ชี้แจงโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ รอดย้อยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นางรัชดาพร อิ่มวุฒิคุณโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิ์เมธีโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิ์เมธีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิ์เมธีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศุถิกา เชตนุชโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิ์เมธีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศุถิกา เชตนุชโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศุถิกา เชตนุชโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางรัชดาพร อิ่มวุฒิกุลโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิ์เมธีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศุถิกา เชตนุชโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวศุถิกา เชตนุชโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางรัชฎาพร อินทร์แสงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทร์สุดา มณฑศกโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรณาภรณ์ เปี่ยมฤทัย โรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Hugo Venterโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางสาววนภรณ์ ค้ำชูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นายผจญศักดิ์ มิ่งสกุลโรงเรียนหันคาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางนิรัชรา คำพุดโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนิติภัทร โตปลอดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
4. Mr.Hugo Venterโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางปณิตา พรรณพัชราโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ ธาระรสโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวนา สมเสียงโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการ
3. นางกันยา โพธิ์กล่ำโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสิริมาศ อยู่โตโรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการ
5. นางสุภาพรรณ ณ ลำปางโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวพิกุล คุ้มผลโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายปฐมพงษ์ คำขาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ กรรมการ
3. นางธีราภรณ์ อินทรรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางสาวนงนุช ม่วงพันธุ์โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวปัทมา อ่อนน้อมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวพิศ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร กองยอดโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสุมิตตา รัตนพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
4. นางสาวผุสดาภรณ์ บัวย้อยโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์อนงค์ ศรีเดชโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางอุทุมพร เลิศปรีชาโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นายพลอภิรัฒณ์ อันถาธารณ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาววราพรรณ เอี่ยมพุ่มโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาภรณ์ คุ้มทรัพย์โรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
5. นางมนัสวีร์ สรรพชัยยุทธ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายพลอภิรัฒณ์ อันถาธารณ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร เพ็งพะยมโรงเรียนขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวนราพร พุ่มลัดดาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ กรรมการ
4. นางสุปวีณ์ ชมภูนุชโรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ เนียมจันทร์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุวัชชา นุ่มสุขโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการ
7. นางสาวปัทมวรรณ ศรีวิลัยโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววรรณพร พรรณศุภมิตรโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
9. นางมนัสวี วัตถุสินธุ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางภัทรธิรา อินโทโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศักยกฤต ตะวงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นางสาวอารมณ์ ศรีนิลโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นางจิรารัตน์ เหลืองวิไลโรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ยศสมบัติโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
6. นางสาวธัญยดา ทาเอื้อโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทราภรณ์ คล้ายแก้วโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissChen Mengqiโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรรณนิสา ขัดศรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ กอเกษตรทรัพย์โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวฤทัยวรรณ ไทยน้อยโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
6. นางสาวสายทิพย์ สดุดีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ กอเกษตรทรัพย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ คล้ายแก้วโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. MissChen Mengqiโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวสายทิพย์ สดุดีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการ
5. นางสาววรรณนิสา ขัดศรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวฤทัยวรรณ ไทยน้อยโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทราภรณ์ คล้ายแก้วโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.You Zhiโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมณฑกานต์ เตรียมดีโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นางธิติมา ศิริชนะโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
5. นางฉัตราภรณ์ ว่องธัญกิจโรงเรียนการุ้งวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวฤทัยวรรณ ไทยน้อยโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทราภรณ์ คล้ายแก้วโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. Mr.You Zhiโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางธิติมา ศิริชนะโรงเรียนบ้านไร่วิทยา กรรมการ
4. นางสาวกนกพร สุวรรณโชติโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางฉัตราภรณ์ ว่องธัญกิจโรงเรียนการุ้งวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวสายทิพย์ สดุดีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทราภรณ์ คล้ายแก้วโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.You Zhiโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ
3. นางธิติมา ศิริชนะ โรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
4. นางฉัตราภรณ์ ว่องธัญกิจโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดลพร เอี่ยมจุ้ยโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการ
6. นางสาวสายทิพย์ สดุดีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ พันธุ์ดีโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ โลเกตุโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการ
3. นายนิติพล สดรัมย์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นายอาทิตย์ เทียนยวง โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายฉลอง ปานขวัญผู้ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบำนาญ) กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ เหลืองวิไลโรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการ
7. นายพลพิพัฒน์ ทิพยไชยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ พันธุ์ดีโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ เหลืองวิไลโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิติพล สดรัมย์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายไพศาล อยู่ชาโรงเรียนสรรพยาวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ โจลัตสาห์กุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นางสาวศิริมาลา ใจแสนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวลักขณา เกิดโพชาโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตนภา มีมากโรงเรียนสาครพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพลพิพัฒน์ ทิพยไชย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปาจรีย์ จันชื่น โรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวณัฐสิริ ทองสุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขวัญชนก จาดสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวจิตนภา มีมาก โรงเรียนสาครพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายพลพิพัฒน์ ทิพยไชยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปาจรีย์ จันชื่นโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก จาดสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
5. นางสาวณัฐสิริ ทองสุขโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางแก้วใจ สุชัยรัตน์โรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญสินี ศรีทรงโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสอาดวรรณ เลื่อนลอยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ
4. นายกฤษฏา แร่จั่นโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางสาวจารุพรรณ ยังยิ้มโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมถ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวอารมย์ สุดมีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล อยู่ชาโรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการ
3. นางสาวจารุพรรณ ยังยิ้มโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมถ์ กรรมการ
4. นายกฤษฏา แร่จั่นโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ โจลัตสาห์กุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนฤดี แสงอรุณโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายอาทร ไทยป้อมโรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางนงเยาว์ โจลัตสาห์กุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนฤดี แสงอรุณโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายอาทร ไทยป้อมโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ พันธุ์ดีโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายอธิศ ขำใจโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์พจี วิเศษคุณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นายอุเทน สุขสิงห์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ พรมพังโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการ
3. นายชาญยุทธ มีโพธิ์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางสาวมุทิตา สำเภาเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พันธ์ทรัพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ มาทบรรเทาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายชมพูนุช เจริญพงษานนท์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวพรรณภา โพธิ์หลำโรงเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย พันธ์ทรัพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ประธานกรรมการ
2. นายณัชพล สังขะโหโรงเรียนโรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ มาทบรรเทาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชมพูนุช เจริญพงษานนท์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวพรรณภา โพธิ์หลำโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายประเทือง พุ่มพฤกษ์โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ณรงค์ สืบมีโรงเรียนหันคาราษฏร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายยศวัฒน์ สิทธิหิรัญรักษ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางพิมพ์พจี วิเศษคุณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการ
5. นายวีรภัทร ราโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางวีณา เขียวนิลโรงเรียนศรีสโมสรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณิฐา โพธิ์แป้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นายณัชพล สังขะโหโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เนี่ยมมาโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางสาวมุทิตา สำเภาเงินโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางทยาพร เอี่ยมงามโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ สีสมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ มาทบรรเทาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสราลี สุทธิศาสตร์โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
5. นางสาวชนันธิดา ก้านดอกไม้โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ขริน เพชรจั่นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายนฤชา นาควารีโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนิษา มณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐณิชาช์ พุ่มจำปาโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางอารีรัตน์ แก่นไร่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ขริน เพชรจั่นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายนฤชา นาควารีโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนิษา มณฑาโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐณิชาช์ พุ่มจำปาโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการ
5. นางอารีรัตน์ แก่นไร่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ พรมพังโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนฤชา นาควารีโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
3. นางนภัค สุพรรณไสวโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดิ์ณรงค์ สืบมีโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุล โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ พรมพังโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ณรงค์ สืบมีโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายนฤชา นาควารีโรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการ
4. นางนภัค สุพรรณไสวโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นางสาวสมบูรณ์ มณีฉ่ำโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณิฐา โพธิ์แป้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นายณัชพล สังขะโหโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
5. นางสาวสุชาดา คงครองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุลโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์ ชาวระหาญโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพนัดดา แพงดีโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางวีณา เขียวนิลโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการ
5. นายบุญเหลือ หอมเนียมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสมบูรณ์ มณีฉ่ำโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรภัทร ราโชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา หอมจันทร์โรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นายณัชพล สังขะโหโรงเรียนสาครพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา คงครองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจิระวัฒน์ เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
4. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจิระวัฒน์ เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการ
4. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายบุญเหลือ หอมเนียมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการ
3. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายอธิศ ขำใจโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการ
3. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายจิระวัฒน์ เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
5. นายบุญเหลือ หอมเนียมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการ
3. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายจิระวัฒน์ เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายจิระวัฒน์ เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
5. นายบุญเหลือ หอมเนียมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการ
4. นายจิระวัฒน์ เจริญโพธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46กรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ จันทร์สุขโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายงามพล คำแก้วโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการ
3. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์ขริน เพชรจั่นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกรรมการ
5. นายบุญเหลือ หอมเนียมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ ศรีโมราโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ มั่งมีโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายวุฒิชัย ดวงคุณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
4. นายมานพ พลับเที่ยงโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายจำนงค์ ศรีโมราโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายก้องนคร สิงห์คำโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นายกฤษณะ มั่งมีโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายขจร เสือโตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
5. นายมานพ พลับเที่ยงโรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพย์พวัล สุขสุดโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายปิยพงษ์ สามัคคีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นายสุนทร นิโครธานนท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพย์พวัล สุขสุดโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายปิยพงษ์ สามัคคีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นายสุนทร นิโครธานนท์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ ดิษฐอ่วมโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพวรรณตรี คงยืนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นางสาวจินตนา เรือนแป้นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ ดิษฐอ่วมโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพวรรณตรี คงยืนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นางสาวจินตนา เรือนแป้นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ ภู่เพ็ชร์โรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ โมราโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกวินท์ภรณ์ สุวรรณสถิตย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย พันธ์ทรัพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
5. นายพรพรรณ ยอดเกิดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสรรเสริญ ภู่เพ็ชร์ โรงเรียนสรรพยาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ โมราโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกวินท์ภรณ์ สุวรรณสถิตย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย พันธ์ทรัพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ ยอดเกิดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิภัทร ธนภูมิพานิชโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิรมล บุญยมัย โรงเรียนหันคาราษรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายพิพัฒพงค์ ท้าวยศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
5. นางสาวกรรธิมา มะยุเรศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิภัทร ธนภูมิพานิชโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวนิรมล บุญยมัยโรงเรียนหันคาราษรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายพิพัฒพงค์ ท้าวยศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
5. นางสาวกรรธิมา มะยุเรศโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกรุณา ศรีบวรประเสริฐ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชุลีกร ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางวัฒนา สุนิมิตร โรงเรียนห้วยกรดวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัมพร แสนย้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
5. นางสาวสุภัค พันมะลีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกรุณา ศรีบวรประเสริฐ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชุลีกร ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอัมพร แสนย้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
4. นางสาวสุภัค พันมะลีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยมโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชร์รัชฎ์ แสงมณีโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววรรณิสา วงษ์ไรโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางอัญพัชญ์ ภู่คำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
5. นางสุธา คงสนุ่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยมโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชร์รัชฎ์ แสงมณีโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววรรณิสา วงษ์ไรโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
4. นางอัญพัชญ์ ภู่คำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
5. นางสุธา คงสนุ่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ พงษ์พิทักษ์อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ สีสมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
4. นางสาวสิวลี อ่องแก้วโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ เอี่ยมรอดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ พงษ์พิทักษ์โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ สีสม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
4. นางสาวสิวลี อ่องแก้วโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นางพัชรินทร์ เอี่ยมรอดโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวีระ ศรีบวรประเสริฐ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรี สุขสบายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นางอรัญญา ภักดีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายวีระ ศรีบวรประเสริฐ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรี สุขสบายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖กรรมการ
3. นางอรัญญา ภักดีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางนางนงนุช จันทร์สวาทโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ดีนานโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางวัชรีย์ รัตโนทัยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนงนุช จันทร์สวาทโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ดีนานโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางวัชรีย์ รัตโนทัยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนงนุช จันทร์สวาทโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ดีนานโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางวัชรีย์ รัตโนทัยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนงนุช จันทร์สวาทโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ดีนานโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางวัชรีย์ รัตโนทัยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางนงนุช จันทร์สวาทโรงเรียนห้วยกรดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ดีนานโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
3. นางวัชรีย์ รัตโนทัยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอารมย์ สุดมีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชัชฏาพร จันทราโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์คาโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวอารมย์ สุดมีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชัชฏาพร จันทราโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ โพธิ์คาโรงเรียนศรีสโมสรวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิภพ พานิชย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายณฤดล ชัยสิทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
4. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรเจตน์ ยอดนาคโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิภพ พานิชย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายปรีชา โต้ดังโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายณฤดล ชัยสิทธิ์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมนึก ทับบุรีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพิภพ พานิชย์โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุกฤษฏ์ ปานกลางโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายปรีชา โต้งดังโรงเรียนสรรพยาวิทยากรรมการ
5. นายวิทยา กุลมาตร์โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย จุลมุสิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายโชคชัย จุลมุสิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทประธานกรรมการ
2. นายกษม บำรุงสุข โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญโรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายสายชล โพธิ์ตุ่นโรงเรียนบุญนาคพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ โรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายชาตรี ต่ายจันทร์ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายกษม บำรุงสุข โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ชื่นเมือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
3. นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ โรงเรียนหันคาพิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ต่ายจันทร์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายกษม บำรุงสุขโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
4. นายสาธิต ชื่นเมืองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลีโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทยาพร เอี่ยมงามโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ คำแหงโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางนิตยา เพชรจั่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทยาพร เอี่ยมงามโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ คำแหงโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางนิตยา เพชรจั่นชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสมบูรณ์ มณีฉ่ำโรงเรียนหันคาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ คำแหงโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางนิตยา เพชรจั่นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]