สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 124 346 193
2 003 โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม 25 41 29
3 004 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 114 307 184
4 006 โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 15 31 24
5 008 โรงเรียนวัดสิงห์ 76 162 115
6 009 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 40 72 56
7 010 โรงเรียนสรรพยาวิทยา 50 101 72
8 011 โรงเรียนสาครพิทยาคม 50 73 67
9 013 โรงเรียนหันคาพิทยาคม 113 272 180
10 014 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 49 122 68
11 012 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 50 90 59
12 017 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 57 135 87
13 005 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 26 44 34
14 001 โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ 0 0 0
15 016 โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ 0 0 0
16 015 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 6 22 11
17 007 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 62 171 113
รวม 857 1989 1292
3281

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]