เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิเชียร แก่นไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายเผด็จ สุพันธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายชูชาติ พารีสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสมชาย บุษบงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพยาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
6 นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายเมธี วัฒนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางสาวสายชล บุตรเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางพรศรี วัฒนะเขตการณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางภัทร์รวี ทองไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายปรีชา ตุ้มโท รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการร.ร.อบจ.ชัยนาท คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายวินัย คำวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฏ์ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสาวขวัญใจ แก้วรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายยงยุทธ์ พึ่งละออ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางสาวอมรา อิ่มศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายสมยศ ภู่สุวรรณ รองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายภาสกร อินโท รองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายสมนึก ทับบุรี รองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางชุลีกร ปิ่นแก้ว รองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางศิริวรรณ หอมรส รองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางสาวปาจรีย์ จันชื่น ครูผู้ช่วยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นางสาวสุกัญญา สุขเดช ครูธุรการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางสาวสุทธินี เนียมทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางสาวจันทิมา เมฆอินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางศศิ แก้วเจริญ ลูกจ้างประจำโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายสำเริง คงพุฒ ลูกจ้างประจำโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายศุภกร รุ่งศิริ พนักงานราชการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายวันชัย โพธิ์ทอง ลูกจ้างโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายภัทรพงษ์ วิวัฒนกิจ ลูกจ้างโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายอุเทน สุขล้ำ ลูกจ้างโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายสงวน มากเพ็ง ลูกจ้างโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
35 นางสาวกุน คงปลิก ลูกจ้างโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
36 นางยุพิน สุวรรณเขตการ ลูกจ้างโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางสมควร พิมสอน ลูกจ้างโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายไพโรจน์ เทพแก้ว ลูกจ้างโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายสุพร ทองบุญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลี ครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
41 นางสาวศุถิกา เชตนุช ครูชำนาญการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้ว ครูชำนาญการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายจิรวัฒน์ รอดย้อย ครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
44 นางสาวน้องใหม่ แสงสว่าง ครูผู้ช่วยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
45 นางสาวกมลทิพย์ เข็มเพชร ครูผู้ช่วยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
46 นางพัชรินทร์ เอี่ยมรอด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
47 นางอารีรัตน์ แก่นไร่ ครูชำนาญการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
48 นางสาวจินตนา เรือนแป้น ครูชำนาญการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
49 นางสาวกรรธิมา มยุเรศ ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
50 นางสาวจอมพร ธนกีรติกุล ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
51 นางสาวศรีสุดา พรมโสภา ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
52 นางสาวชญาพัฏฐ์ ศรีมีชัย อัตราจ้างโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
53 นางสาวทัดดาว แย้มประดิษฐ์ อัตราจ้างโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
54 นางสาวปัทมา ฟักขาว อัตราจ้างโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
55 นางสาวเบญจวรรณ จุฑาวุฒิกุล อัตราจ้างโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
56 นางศิริวรรณ หอมรส รองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
57 นายอำนาจ หรุ่มรื่น รองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
58 นายจิรวัฒน์ รอดย้อย ครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
59 นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้ว ครูชำนาญการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
60 นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลี ครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
61 นางสาวศุถิกา เชตนุช ครูชำนาญการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
62 นางสาวน้องใหม่ แสงสว่าง ครูผู้ช่วยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
63 นางสาวกมลทิพย์ เข็มเพชร ครูผู้ช่วยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
64 นายสมนึก ทับบุรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
65 นางสาวอมรา อิ่มศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
66 นายชนะชล ศรีมีชัย หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
67 นางเพ็ญพรรณี สุวรรณาลัย หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย ร.ร. ชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
68 นางสาวลักษณา ทับบุรี หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ร.ร. ชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
69 นางพอใจ บุษบงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ร.ร. ชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
70 นางสุชาดา จ๋วงพานิช หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ ร.ร. ชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
71 นายบารมี คงฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
72 นางกาญจนา ศิลกุล หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ ร.ร. ชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
73 นางนิตยา เพชรจั่น รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานฯ ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
74 นางมนัสวีร์ สรรพชัยยุทธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศร.ร.ชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
75 นางวรนุช อยู่เล่ห์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
76 นางพรรณี มารศรี ครูชำนาญการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
77 นางสุธา คงสนุ่น ครูชำนาญการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
78 นายนิรัติศัย ช่วงโพธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
79 นางสาวนิษฐ์ธรีย์ สิงห์คา ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
80 นายสมยศ ภู่สุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
81 นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้ว ครูชำนาญการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
82 นายจิรวัฒน์ รอดย้อย ครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
83 นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลี ครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
84 นางสาวศุถิกา เชตนุช ครูชำนาญการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
85 นางสาวน้องใหม่ แสงสว่าง ครูผู้ช่วยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
86 นางสาวกมลทิพย์ เข็มเพชร ครูผู้ช่วยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
87 นายสมนึก ทับบุรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
88 นางสาวขวัญใจ แก้วรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
89 นางวรนุช อยู่เล่ห์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
90 นายวิษณุ ประสิทธิกสิกร ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
91 นายเสฏฐวุฒิ กลิ่นหอม ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
92 นางสาวมธุรส รัตนวงศ์สนิท ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
93 นายธีรพงศ์ เพ็งชัย ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
94 นางณัฐชา ทองสดายุ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
95 นายบุญมา ม่วงพูล ครูชำนาญการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
96 นายพรเจตน์ ยอดนาค ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
97 นายสุทัศน์ คำภา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ร.ร. ชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
98 นายวิษณุ ประสิทธิกสิกร ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
99 นายธีรพงศ์ เพ็งชัย ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
100 นายพลพิพัฒน์ ทิพยไชย ครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
101 นายนิรัติศัย ช่วงโพธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
102 ว่าที่ ร.ต.กมลพัฒน์ เอกศิริ ครูชำนาญการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
103 นายสมนึก ทับบุรี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
104 นายไพโรจน์ เทพแก้ว ยามรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายจราจร
105 นางศศพินทุ์ สดายุรัช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
106 นางสาวณัฐธิดา เมืองช้าง อัตราจ้างโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
107 นายภาสกร อินโท ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
108 นางภัทรธิรา อินโท ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
109 นางณัฐณิชาช์ บุญมาก ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
110 นางสาวกนกวรรณ นรสิงห์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
111 นางสาวอรทัย บุญถวิล ครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
112 นายอุเทน สุขสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
113 นางนิตยา เพชรจั่น ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
114 นางสาวสุชาดา คงครอง ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
115 นางสาวรุ่งทิวา กาฬภักดี ครู โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฏ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
116 นางวีณา เขียวนิล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
117 นางสาวมุทิตา กฤชอาคม ครูชำนาญการโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
118 นางสาวนงลักษณ์ เนี่ยมมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
119 นายสุทัศน์ คำภา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร.ร. ชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
120 นางเพชรไพลิน โพธิ์แก้ว ครู โรงเรียนหันคาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
121 นางคารมณ์ จงจงประเสริฐ ครูชำนาญการ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
122 นางวิภา สอาดเกิด ครู โรงเรียนสรรพยาวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
123 นางสาวสราลี สุทธิศาสตร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
124 นายอาทิตย์ เทียนยวง ครู โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
125 นางสุพรรณิการ์ ปั้นโต พนักงานราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จ.ชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
126 นางสาวปิยะฉัตร แสงศรี ครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
127 นางณัฐณิชาช์ พุ่มจำปา ครูชำนาญการ ร.ร. เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
128 นายนฤชา นาควารี ครู โรงเรียนสาครพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
129 นายวิโรจน์ พรมพัง ครูชำนาญการ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
130 นางณัฐชา ทองสดายุ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
131 นายอุเทน สุขสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
132 นางสาวสุชาดา คงครอง ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
133 นายปรัชญา ถาวรธาร อัตราจ้างโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
134 นายจิตรกร พัฒนพูพัฒน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
135 นางสาวณัฐณิชาช์ ลูกอินทร์ อัตราจ้างโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
136 นายสมนึก ทับบุรี รองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
137 นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้ว ครูชำนาญการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
138 นายจิรวัฒน์ รอดย้อย ครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
139 นางสาวศุถิกา เชตนุช ครูชำนาญการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
140 นางสาวน้องใหม่ แสงสว่าง ครูผู้ช่วยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
141 นางสาวกมลทิพย์ เข็มเพชร ครูผู้ช่วยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
142 นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลี ครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและประกาศผลการแข่งขัน
143 นางสาวอรณัส เอ่งฉ้วน ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการประเมินและสรุปผล
144 นางสาววนภรณ์ ค้ำชู ครูชำนาญการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการประเมินและสรุปผล
145 นางสาวบงกช บางนิ่มน้อย อัตราจ้างโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการประเมินและสรุปผล
146 นางสาวเบญจวรรณ จุฑาวุฒิกุล อัตราจ้างโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการประเมินและสรุปผล
147 นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลี ครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการประเมินและสรุปผล
148 นางสาวศุถิกา เชตนุช ครูชำนาญการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการประเมินและสรุปผล
149 นางสาวกมลทิพย์ เข็มเพชร ครูผู้ช่วยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการประเมินและสรุปผล
150 นางสาวน้องใหม่ แสงสว่าง ครูผู้ช่วยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการประเมินและสรุปผล
151 นางสาวอมรา อิ่มศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
152 นางบงกช กลัดสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
153 นางขวัญเรือน ซื่อดี ครูชำนาญการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
154 นางอารีรัตน์ แก่นไร่ ครูชำนาญการ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
155 นางสาวจิตรดา รังสีโรจน์สมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
156 นางสาวอรพรรณ บุญเรือง ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
157 นางสาววรรณพร ยิ้มฉาย ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
158 นายกิตติคม ชูชีพ ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
159 นางสาวสุภัค พันมะลี ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
160 นางสาวกรรธิมา มะยุเรศ ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
161 นางสาวพรพรรณ ยอดเกิด ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
162 นางสาวศรีสุดา พรมโสภา นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
163 นางสาวอรณัส เอ่งฉ้วน ครู โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
164 นางชุลีกร ปิ่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
165 นางสมควร พิมสอน ลูกจ้างโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
166 นายจิรวัฒน์ รอดย้อย ครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
167 นางสาวสิรินุช วิไลรัตน์ ครูผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
168 นายกฤตภาส อินโท นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
169 นางสาวกมลทิพย์ เข็มเพชร ครูผู้ช่วยโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
170 นางสุกัญญา สุขเดช เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและโสตทัศนูปกรณ์
171 นายสมชาย บุษบงค์ โรงเรียนสรรพยาวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
172 นางสาวลักษณา ทับบุรี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
173 นางปิยพร รัตนโกสุม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
174 นายจักรินทร์ บุญหนัก โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
175 นายสมยศ งามเนตร์ โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
176 นางสาวเกล็ดเพชร ศิลาอ่อน โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
177 นายวิชา พัฒนชัยวิทย์ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
178 นายอาทิตย์ เทียนยวง โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
179 นางสาวขวัญนภา ปั้นฤทธิ์ โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
180 นางสาวสายฝน อยู่กรุง โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
181 นางรัศมี ทองแว่น โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
182 นางสาวอุษา พระวิจิตต์ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
183 นางศิริมา แสงสิมมา โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
184 นายธีรชัย อาจหินกอง โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
185 นางจุไรพร พันธ์ทรัพย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
186 นางภัคภิณญา รุ่งสังข์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
187 นางฉลองรัตน์ พารีสอน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
188 นางสาวสุกัญญา ด้วงกลัด โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
189 นายชูชาติ พารีสอน โรงเรียนหันคาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
190 นายฉลวย อ่วมสุข โรงเรียนหันคาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
191 นางเนาวรัตน์ ศรีฉ่ำ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
192 นายวศิน คล้ายแก้ว โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
193 นางวิภา สอาดเกิด โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
194 นายสุธนชัย ปานเกลียว โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
195 นางอัมราภรณ์ อยู่ชา โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
196 นางสาวจารุพรรณ ยังยิ้ม โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
197 นางนันทิยา ก๋งพยา โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
198 นายเก่งกาจ จริงจังชนังกูล โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
199 นางสาวหทัยพร มลทอง โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
200 นางสาวรังษินี โชคลาภ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
201 นางสาวรุ่งทิวา กาฬภักดี โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
202 นางสาวแจ่มจันทร์ แจ่มแจ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
203 นางใกล้รุ่ง ทัศนะพงษ์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
204 นางเพ็ญพรรณี สุวรรณาลัย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
205 นางสาวอังคณา เกตุจันทร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
206 นายวินัย คำวิเศษ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
207 นางพอใจ บุษบงค์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
208 นายอำนาจ หรุ่มรื่น โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
209 นางน้ำฝน อินทร์แสง โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
210 นางศิริลักษณ์ ไทยพงษ์ธนาพร โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
211 นางสาวพัชรินทร์ ทองจ้อย โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
212 นายนิตินัย สายสวรรค์ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
213 นางสาวทัศนีย์ ขุนครอง โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
214 นางนงนุช อินมณี โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
215 นางนัยนา พรตด้วง โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
216 นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อย โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
217 นางสมมาต ยุซิ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
218 นางสาวรุ่งรัตน์ พึ่งพิทยานันต์ โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
219 นายจักรกฤษณ์ ทองทับทิม โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
220 นางสาววราภรณ์ โมคลา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
221 นางสาวพัชยา อินทร์น้อย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
222 นางสาววารุณี มาจำเนียร โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
223 นางจันทนา คงฤทธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
224 นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
225 นางสุชาดา จ๋วงพานิช โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
226 นายประดิษฐ โพธิ์สำราญ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
227 นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
228 นางสาวพัชรีย์ ตรุณจันทร์ โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
229 นางสาวสุพรรณิการ์ แสงสุวรรณ์ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
230 นางสาวจุฑามาศ เยาว์ทุม ครูโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
231 นายนิรัติศัย ช่วงโพธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
232 นางธัญญลักษณ์ แก้วแดง โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
233 นางสาววันเพ็ญ เจริญวิทย์ โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
234 นางนภัชชา ไกรสิทธิโชค โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
235 นางประทุม เจริญก่อบุญมา โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
236 นายพลัฏฐ์ สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
237 นางบุญเลี้ยง สงล่า โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
238 นางสมบัติ หาญลำยวง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
239 นางสาวจำเนียร ศรีเหลือบ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
240 นายวิเชียรบุรี ขวัญโพก โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
241 นายวินิจ ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
242 นายบารมี คงฤทธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
243 นายธงชัย ชูมก โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
244 นายสิทธิพร สุวรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
245 นายเสกสรร ไทยยิ้ม โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
246 นางภุมรี รัตนวิมานชัย โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
247 นายชัยยา เพ็งนิ่ม โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
248 นายนพดล ทำนาดี โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
249 นายฆโนทัย บ่วงเพ็ชร โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
250 นางวรลักษณ์ พึ่งละออ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
251 นายก้าน เทียมโคกกรวด โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
252 นายปิยโชติ รอดหลง โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
253 นางการเกตุ อาจผึ่ง โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
254 นายสมอ ทาเอื้อ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
255 นายสมอ ทาเอื้อ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
256 นายสมยศ ภูมิภักดิ์ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
257 นายมานพ ในพิมาย โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
258 นางสาววรรณวิไล ภักดีรักษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
259 นางพรศรี วัฒนะเขตการณ์ โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
260 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุสรา จิตรแก้ว ครูโรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
261 นายสุเมธ อยู่โต โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
262 นายสามารถ ฮวบสวรรค์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
263 นายบุญมา ม่วงพูล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
264 นายเผด็จ สุพันธนา โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
265 นายสมนึก ทับบุรี โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
266 นายพรเจตน์ ยอดนาค โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
267 นางสาวบุษกร พืชพันธ์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
268 นายปรีชา โต้งดัง โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
269 นายสมบัติ เอี่ยมสอาด โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
270 นางเครือวัลย์ อ่อนศรี โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
271 นายอุกฤษฏ์ ปานกลาง โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
272 นางภัทราพร พรหมตระกูล โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
273 นายทิฆัมพร สุวรรณภาพ โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
274 นายชาตรี ต่ายจันทร์ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
275 นายมานพ โลเกตุ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
276 นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
277 นายทวี ศิลาพัฒน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
278 นางสาวสุทธาศิณี กมลศิลป์ โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
279 ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ รอดย้อย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
280 นายวิทยา กุลมาตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
281 นายณฤดล ชัยสิทธิ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
282 นางสาวสายชล บุตรเสน่ห์ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
283 นางมนัสวีร์ สรรพชัยยุทธ์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
284 นายพลอภิรัฒณ์ อันถาธารณ์ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
285 นางบังเอิญ ก้อนทอง โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
286 นางสาวอารมณ์ ศรีนิล โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
287 นายทิวา พวงลำไย โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
288 นางเตือนใจ สายสวรรค์ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
289 นางสาววราพรรณ เอี่ยมพุ่ม โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
290 นางสาวเบญจมาภรณ์ คุ้มทรัพย์ โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
291 นางสายฝน ศักดิ์ศิริโกศล โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
292 นางสาวภาวนา สมเสียง โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
293 นางสาวฤทัยวรรณ ไทยน้อย โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
294 นายผจญศักดิ์ มิ่งสกุล โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
295 นางอุทุมพร เลิศปรีชา โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
296 นางสุมิตตา รัตนพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
297 นางธิดารัตน์ นคร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
298 นางสาวจินดา ยามสุข โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
299 นางสาวจอมพร ธนกีรติกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
300 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอม)
301 นางนิตยา เพชรจั่น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอม)
302 นางสมพร ศิริเมือง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอม)
303 นางทยาพร เอี่ยมงาม โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอม)
304 นางสาวสราลี สุทธิศาสตร์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอม)
305 นายโกสินทร์ พุกกะ โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอม)
306 นายประเทือง พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอม)
307 นางสาวชนันธิดา ก้านดอกไม้ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอม)
308 นายณัชพล สังขะโห โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอม)
309 นางณัฐณิชาช์ พุ่มจำปา โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอม)
310 นางวีณา เขียวนิล โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอม)
311 นายชาญยุทธ มีโพธิ์ โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอม)
312 นางสาวพนัดดา แพงดี ครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอม)
313 นายศักดิ์ณรงค์ สืบมี โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอม)
314 นายศักดิ์ขริน เพชรจั่น โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอม)
315 นางสาวเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอม)
316 นางสาวสุชาดา คงครอง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผูัช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอม)
317 นายเมธี วัฒนสิงห์ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
318 นางกาญจนา ศิลกุล โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
319 นายวีรศักดิ์ จันทร์สุข โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
320 นายมานพ พลับเที่ยง โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
321 นางสาวสิวลี อ่องแก้ว โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
322 นายวีระ ศรีบวรประเสริฐ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
323 นายประเทือง พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
324 นายวุฒิภัทร ธนภูมิพานิช โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
325 นายชินเทศ ยศปัญญา โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
326 นางสาวทิพย์พวัล สุขสุด โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
327 นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
328 นายงามพล คำแก้ว โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
329 นายกฤษณะ มั่งมี โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
330 นางพัชรี สุขสบาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
331 นางสาวพิมพ์พจี วิเศษคุณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
332 นายชิงชนะ เบี้ยวเหล็ก โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
333 นางอรัญญา ภักดี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
334 นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
335 นายพลพิพัฒน์ ทิพยไชย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
336 นางสาวอุษา ปุยอ๊อด โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
337 นายศรัณย์ เทพพักทัน โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
338 นายไพศาล อยู่ชา โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
339 นายสายชล โพธิ์ตุ่น โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
340 นายนิติพล สดรัมย์ โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
341 นางสาวจิตนภา มีมาก โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
342 นายกฤษฏา แร่จั่น โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
343 นายเสน่ห์ พันธุ์ดี โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
344 นายธานี เขียวนิล โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
345 นางสาวกวินท์ภรณ์ สุวรรณสถิต โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
346 นายมานพ ในพิมาย โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
347 นางนงเยาว์ โจลัตสาห์กุล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
348 นายคทายุทธ โกธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบำนาญ) กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
349 นายเผด็จ สุพันธนา โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
350 นายพุฒิพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
351 นายกฤษณะ ภู่ห้อย โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
352 นายปรีชา โต้งดัง โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
353 นายสายชล โพธิ์ตุ่น โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
354 นายอภิสิทธิ์ อ่อนฤทธิ์ โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
355 นายฉลอง นุชอยู่ โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
356 นายชาตรี ต่ายจันทร์ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
357 นายดุสิต ทองสถิตย์ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
358 นายสมหวัง เมืองวงษ์ โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
359 นายพิเชษฐ์ ชี้แจง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
360 นายธานินทร์ วัฒนกูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
361 นายจิรวัฒน์ รอดย้อย โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย)
362 นายเผด็จ สุพันธนา โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
363 นางสาวณัฐพัชร์ พวงมาลี โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
364 นายกษม บำรุงสุข โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
365 นายกฤษณะ ภู่ห้อย โรงเรียนห้วยกรดวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
366 นายปรีชา โต้งดัง โรงเรียนสรรพยาวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
367 นายสายชล โพธิ์ตุ่น โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
368 นายอนันต์ ภูสำเภา โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
369 นายอภิสิทธิ์ อ่อนฤทธิ์ โรงเรียนสาครพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
370 นายฉลอง นุชอยู่ โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
371 นายชาตรี ต่ายจันทร์ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
372 นายดุสิต ทองสถิตย์ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
373 นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
374 นายสาธิต ชื่นเมือง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
375 นายธานินทร์ วัฒนกูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
376 นายฑิฆัฆพร สุวรรณภาพ โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
377 นายโชคชัย จุลมุสิ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
378 นายสุรพงษ์ ปิ่นแก้ว โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
379 นายเผด็จ สุพันธนา โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
380 นายสมนึก ทับบุรี โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
381 นางสาวเบญจภา นราทิพยปทุม โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
382 นางรัชดาพร อิ่มวุฒิกุล โรงเรียนวัดสิงห์ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
383 นางสาวกัญญาภัสส์ รัตนสิทธิ์เมธี โรงเรียนหันคาพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
384 นางสาวกัญญารัตน์ คำมะณี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
385 นางสาวพนิดา คำสวัสดิ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ กรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
386 นางสาวศุถิกา เชตนุช โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]