สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยนาทพิทยาคม 110 4 0 0 114
2 คุรุประชาสรรค์ 98 18 5 0 121
3 หันคาพิทยาคม 92 16 2 0 110
4 วัดสิงห์ 54 11 7 2 72
5 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 37 13 3 1 53
6 ราชประชานุเคราะห์ 46 36 13 5 1 54
7 สรรพยาวิทยา 31 8 9 0 48
8 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 25 11 3 2 39
9 สาครพิทยาคม 23 14 9 2 46
10 ห้วยกรดวิทยา 21 14 13 1 48
11 ศรีสโมสรวิทยา 17 8 5 2 30
12 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 16 4 5 1 25
13 ชยานุกิจพิทยาคม 11 11 3 0 25
14 บุญนาคพิทยาคม 7 3 0 1 10
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 6 0 0 0 6
รวม 584 148 69 13 814