สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยนาทพิทยาคม 62 28 8 98 110 4 0 0 114
2 คุรุประชาสรรค์ 47 28 14 89 98 18 5 0 121
3 หันคาพิทยาคม 33 29 25 87 92 16 2 0 110
4 วัดสิงห์ 13 13 6 32 54 11 7 2 72
5 ราชประชานุเคราะห์ 46 9 13 5 27 36 13 5 1 54
6 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 5 10 15 30 37 13 3 1 53
7 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 5 6 0 11 16 4 5 1 25
8 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 4 2 11 17 25 11 3 2 39
9 ห้วยกรดวิทยา 3 3 6 12 21 14 13 1 48
10 สาครพิทยาคม 2 6 6 14 23 14 9 2 46
11 ศรีสโมสรวิทยา 2 3 4 9 17 8 5 2 30
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 2 2 0 4 6 0 0 0 6
13 บุญนาคพิทยาคม 2 1 2 5 7 3 0 1 10
14 สรรพยาวิทยา 1 6 4 11 31 8 9 0 48
15 ชยานุกิจพิทยาคม 0 2 2 4 11 11 3 0 25
รวม 190 152 108 450 584 148 69 13 801