สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชัยนาทพิทยาคม 62 28 8 98 110 4 0 0 114
2 คุรุประชาสรรค์ 39 26 14 79 88 18 5 0 111
3 หันคาพิทยาคม 32 28 24 84 89 16 2 0 107
4 วัดสิงห์ 11 12 6 29 50 11 7 2 68
5 ราชประชานุเคราะห์ 46 8 13 5 26 35 13 5 1 53
6 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 5 10 15 30 37 13 3 1 53
7 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 5 6 0 11 16 4 5 1 25
8 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ 4 2 11 17 25 11 3 2 39
9 ห้วยกรดวิทยา 3 3 6 12 21 14 13 1 48
10 ศรีสโมสรวิทยา 2 2 4 8 16 8 5 2 29
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 2 2 0 4 6 0 0 0 6
12 บุญนาคพิทยาคม 2 1 2 5 7 3 0 1 10
13 สรรพยาวิทยา 0 6 4 10 30 8 9 0 47
14 สาครพิทยาคม 0 5 6 11 20 14 9 2 43
15 ชยานุกิจพิทยาคม 0 2 2 4 11 11 3 0 25
รวม 175 146 107 428 561 148 69 13 778