สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงปริศนา  แซ่เอี้ยว
 
1. นางอรุณศรี  บงกชโสภิต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเพชรไพลิน  สาขะยัง
 
1. นางอรุณศรี  บงกชโสภิต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงนริศรา  คล้ายสุบรรณ์
 
1. นางอรุณศรี  บงกชโสภิต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวกาญจนศิริ  เลาหะกาญจนศิริ
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  ขยันการ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสร้อยวลัย  สินสุข
 
1. นางสาวอิสรีย์  น้อยมิ่ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิวิมล  จันทร์บริบูรณ์
 
1. นางสาวอิสรีย์  น้อยมิ่ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  จันทร์แดง
 
1. นางมาณี  ปรักมานนท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 79.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุพิชชา  ปราดเปรื่อง
 
1. นางมาณี  ปรักมานนท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  ปั้นหยัด
 
1. นางสาวมารินทร์  จานแก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชลมารค  วงษ์แย้มพันธุ์
 
1. นางสาวมารินทร์  จานแก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสรพัศ  สายสร้าง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิเศษสิงห์
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  ขยันการ
2. นางสุจิฬา  ไก่แก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวพิทยาธร  ทองรอด
2. นายเนศวร  ประภากาศ
 
1. นางสุจิฬา  ไก่แก้ว
2. นางสาวปวีณ์สุดา  ขยันการ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80.3 ทอง 4 1. เด็กชายนนทพัทธ์  บุญศรี
2. เด็กหญิงปีใหม่  ทองพัฒน์
 
1. นางสาวอิสรีย์  น้อยมิ่ง
2. นางมาณี  ปรักมานนท์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวกัณฐมณี  ดาบทอง
 
1. นางสาวอิสรีย์  น้อยมิ่ง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงณชญาดา  กาลสุวรรณ
 
1. นางขวัญแก้ว  มีเหมือน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนพรัตน์  สืบดา
 
1. นางขวัญแก้ว  มีเหมือน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฏชา  สุมณฑา
2. เด็กหญิงศิโรธร  จีนโสภา
3. เด็กชายอธิป  อินทรพล
 
1. นางสาวอุทัยรัตน์  รื่นจิตร
2. นางกฤษณา   เนื่องปฐม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  จอดเกาะ
2. นางสาวนริศรา  กำลังเลิศ
3. นางสาวปาริชาต  ดอกพรม
 
1. นายอัครพล  จ้อยทองมูล
2. นางสาวชัชชญา  กลั่นบุศย์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนวนันท์  สันติธรรมสุทธิ์
2. เด็กหญิงนิศามน  ไทยพุทรา
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  รัตนโสภา
 
1. นางสาวประภัสศร  เทียมทัศ
2. นางวรรณภา  นิติประพุทธ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชินพงษ์  ทองรวย
2. นางสาวดลพร  ชูศรี
3. นางสาวสุธีมนต์  ชื่่นชู
 
1. นายอนุชา  ไกรงาม
2. นายวิโรจน์  เยี่ยมสวัสดิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวิชญ์  เอี่ยมนนท์
2. นางสาวปวีณา  เบ็ญพาด
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จิระประพันธ์
2. นายวิโรจน์  เยี่ยมสวัสดิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกันตภณ  อินทร์ปัญญา
2. นายวีรพล  บุญเล็ก
 
1. นายวิโรจน์  เยี่ยมสวัสดิ์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จิระประพันธ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ศิวบุรินทมิตร์
 
1. นายปิยวิทย์  เหลืองระลึก
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณพร  เชื้องาม
 
1. นายปิยวิทย์  เหลืองระลึก
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. นายกำธร  ดาวทอง
2. เด็กชายวิศรุต  แพ่อำพา
 
1. นางสาวชัชชญา  กลั่นบุศย์
2. นายอัครพล  จ้อยทองมูล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นายวงศกร  เมืองวงษ์
 
1. นายอัครพล  จ้อยทองมูล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรพัฒน์  รัตนบัลลังค์
 
1. นายอนุชา  ไกรงาม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภวิศา  เหลืองอำพัน
 
1. นายอนุชา  ไกรงาม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยงยุทธ์กุลสิริ
 
1. นายปิยวิทย์  เหลืองระลึก
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาพร   น้อยมี
2. เด็กหญิงธัญชนก  รุ่งเรือง
3. เด็กชายเจษฎา  สดใส
 
1. นางมณีรัตน์  กาลสุวรรณ
2. นายเจริญ  มีเหมือน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภาวรรณ  คันโทแก้ว
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ผิวเผือก
3. นางสาวพุทธรักษา  เอกสาร
 
1. นางมุกดา  วันเย็น
2. นางสาวนิติมา  รุจิเรขาสุวรรณ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลิตตา  มุลการ
2. เด็กหญิงศิรประภา  สุวรรณเกิด
3. เด็กหญิงศิริลักคณา  เรืองจินดา
 
1. นายสิทธิพล  ถือความสัตย์
2. นางมณีรัตน์  กาลสุวรรณ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรนิกา  ป้อมคำ
2. นางสาวชุติกาญจน์  ทองดอนพุ่ม
3. นายสิทธิโชค  สระทองแก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  นาคอ้น
2. นางสาวนิติมา  รุจิเรขาสุวรรณ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีรนันท์  คงวน
2. นางสาวณิชากร  โต๊ะเงิน
3. นายอภิรักษ์  เรื่องลือ
 
1. นางสาวพรพิรุฬห์  หอมสุวรรณ
2. นางสาวสุกัญญา  นาคอ้น
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  วัฒถาพร
2. เด็กหญิงนลัท  เกตุแดง
3. เด็กชายศิวัช  พยัคฆวงค์
 
1. นางสาวทัศนียา   ชื่นเจริญ
2. นางสาวศศิภา   อาจหาญ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.33 เงิน 6 1. นางสาวบัณฑิตา  พุทธเจริญ
2. นางสาวภัทรนันท์  สิทธิสร
3. นางสาวมโนชา  เวปุลานนท์
 
1. นางสาวศศิภา   อาจหาญ
2. นางสาวทัศนียา   ชื่นเจริญ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชนธัญ  ชีพสาทิศ
2. เด็กหญิงปาลิตา  เรือนพระจันทร์
 
1. นายวิรัช  เนียรภาค
2. นายเจริญ  มีเหมือน
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.99 เงิน 4 1. นายจักราวุธ   ศรีทันดร
2. นางสาวสิปโปทัย   บุญสม
 
1. นางสาวพรพิรุฬห์  หอมสุวรรณ
2. นางสาวสุกัญญา  นาคอ้น
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรกฤต  ถาวรพยัคฆ์
2. เด็กหญิงศลิษา   อารีย์กิจ
 
1. นางสาวประพิณ  แสงสะอาด
2. นายสิทธิพล  ถือความสัตย์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99.9 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพา  สาลี
2. นางสาววรรณกานต์  อารีย์กิจ
 
1. นางสาวประพิณ  แสงสะอาด
2. นางสาวทัศนียา   ชื่นเจริญ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาณ์นินท์  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงชญานันท์  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วกาหลง
4. เด็กหญิงอ้อมตะวัน  นันกะโทก
5. เด็กหญิงเปรมมิกา  พรหมชนะ
 
1. นางสาวมนตรา  ยังสบาย
2. นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิชชนันท์  สุขศรี
2. นางสาวรินรดา  กะฐินทอง
3. นางสาวรุ่งสุริยา  เทียนดำ
4. นางสาวสุกัลยา  บรรเทาทุกข์
5. นางสาวอารียา  พวงไทย
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เหมือนรุ่ง
2. นางสาวมนตรา  ยังสบาย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.01 เงิน 7 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  กาญจนพิสิฐกุล
2. เด็กชายปวริศร์  นุ่นชูคัน
3. เด็กชายภูรีวัฒน์   บรรพิบูลย์
4. เด็กหญิงเกวลิน  เจริญมโนพุทธิ
5. เด็กหญิงเบญจพร  นิลนพคุณ
 
1. นางสุนิดา  พรานขุน
2. นางรุ่งนภา  จอนเจิดสิน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 63.66 ทองแดง 5 1. นางสาวณัฎฐณิชา  เหมือนอ้อย
2. นายณัฐสิทธิ์  ประทุมสูตร
3. นายปุริศ  โพธิ์ทอง
4. นายสิริวิชญ์  อรุณลักษณ์
5. นายสุทธิศักดิ์   นาคนาคา
 
1. นายชูชาญ  จันที
2. นายวิชา  ถาวรศิริ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงสาวิกา  อบกลั่น
 
1. นางพิณทิพย์  วิริยธรรมเจริญ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐธิดา  บัวขม
 
1. นางกิตติยา  วิริยะวีรวัฒน์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจุลานนท์  ปัญญาเจริญธรรม
2. เด็กหญิงสรวีย์  จงเจริญ
 
1. นางสาวพจีกานต์  หว่านพืช
2. นางสาวสุวารินทร์  กลิ่นเมือง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.67 ทอง 4 1. นางสาวภควดี  คำสิงใส
2. นายสุทธิชัย  คงวน
 
1. นางสาวพจีกานต์  หว่านพืช
2. นางรุ่งนภา  จอนเจิดสิน
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชชากร  อุดมอุกฤษฎ์
2. เด็กหญิงภัททิยา  ปานพรม
 
1. นายกรวิก  เอ็นดูรัศมี
2. นายธิปัตย์  ทั่นเส้ง
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวนัชชา  โพธิ์ทอง
2. นางสาวพัชรพร  ซังเจริญ
 
1. นายกรวิก  เอ็นดูรัศมี
2. นายพูนเกียรติ  นิติประพุทธ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกุศลิน  วงษ์ศรีทา
 
1. นางสาวรัตติยา  คำประชา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณพรรธ์  จันทร์มงคล
 
1. นางสาวรัตติยา  คำประชา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ขันทองดี
 
1. นางสาวรัตติยา  คำประชา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวพรรษวรรณ  ขาวเอี่ยม
 
1. นางสาวรัตติยา  คำประชา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิรพรรณ  ศรีจันทร์ปลิว
 
1. นางสาวรัตติยา  คำประชา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายเมธาวิน  เหล็กมา
 
1. นางสาวรัตติยา  คำประชา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปณิธิ  วงศ์วชิรพันธ์
 
1. นางสาวรัตติยา  คำประชา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพศ  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวรัตติยา  คำประชา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชนัน  ทาบุดา
 
1. นางสาวรัตติยา  คำประชา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวอุษมา  ผ่องสะอาด
 
1. นางสาวรัตติยา  คำประชา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 5 1. เด็กชายธนกฤต  ยืนยง
2. เด็กชายนพปฎล  บุญจีน
3. เด็กชายวีรวิทย์  เถื่อนเจริญ
4. เด็กชายศุภกิตติ์  พันธกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ  เขียวเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎกานฑ์  สุทธิพิทยศักดิ์
3. นางโชติกา  เหลืองตระกูล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.75 ทอง 4 1. นายดนุพล  วังหนองหว้า
2. นางสาวปริชญ์ลดา  พาดำเนิน
3. นายพีระกานต์  แก้วบัวผัน
4. นายภานุวิชญ์  เห็นประเสริฐ
5. นายวรวุฒิ  หงษ์ปัทมา
6. นายสถาปนันท์  หอมจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ  เขียวเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎกานฑ์  สุทธิพิทยศักดิ์
3. นางโชติกา  เหลืองตระกูล
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงนิล
 
1. นางสาวกมลชนก  เปรมปรีดิ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัญญพัฒน์  บูชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ  เขียวเจริญ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.01 ทอง 4 1. นางสาวศรีภัสสร  ภาคภูมิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ  เขียวเจริญ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพงศ์  นิสัยดี
 
1. นางโชติกา  เหลืองตระกูล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคณิศร  อมรเธียรสกุล
 
1. นางโชติกา  เหลืองตระกูล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกรรเกด  สุขคำภา
 
1. นางโชติกา  เหลืองตระกูล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงใหม่  -
 
1. นางสาวกมลชนก  เปรมปรีดิ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัสกร  ดาบแก้ว
 
1. นางสาวกมลชนก  เปรมปรีดิ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงโศภชา   พุ่มใบศรี
 
1. นางสาวกมลชนก  เปรมปรีดิ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรวัตร์
 
1. นางสาวกมลชนก  เปรมปรีดิ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรพัฒน์  สระทองพรม
 
1. นางสาวกมลชนก  เปรมปรีดิ์
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วัดปลั่ง
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีสอาด
3. เด็กหญิงธนพร  ล้อประกานต์สิทธิ์
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บาลเพชร
5. เด็กหญิงนวรัตน์  ลายเสมา
6. เด็กหญิงพรหมพร  คันศร
7. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พูลทรัพย์
8. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  กระต่ายทอง
9. เด็กหญิงอาภาภรณ์  กากะนิก
 
1. นางดวงฤทัย  ช่วงชัย
2. นางสาวพรพิรุฬห์  หอมสุวรรณ
3. นางสาวรัตติยา  คำประชา
4. นางสาวกมลชนก  เปรมปรีดิ์
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชยา   มีใจปราณี
2. นางสาวธนันญดา  สำลีอ่อน
3. นางสาวมณีรัตน์  นาคน้อย
4. นางสาวมนภัทร  เสนาะเมือง
5. นางสาววิภาวรรณ  กากะนิก
6. นางสาวเกษราภรณ์  ประยูรวงษ์
7. นางสาวแววดาว  ดวงทองคำ
 
1. นางดวงฤทัย  ช่วงชัย
2. นางสาวพรพิรุฬห์  หอมสุวรรณ
3. นางสาวรัตติยา  คำประชา
4. นางสาวกมลชนก  เปรมปรีดิ์
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกมลภพ  สังข์เทพ
2. เด็กชายคนับ  ธัญญผล
3. เด็กชายพีรดนย์  สถิตเกียรติไกร
4. นายภูริทัต  สุขสมบูรณ์
5. นายสถาปนันท์  หอมจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ  เขียวเจริญ
2. นางดวงฤทัย  ช่วงชัย
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิติมา  วิจักขณ์กาญจน
 
1. นางโชติกา  เหลืองตระกูล
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 71.67 เงิน 5 1. นายศิโรมัน  เพ็ชรเทียร
 
1. นางยุวดี  วงษ์น้อย
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันมั่นคง
 
1. นางสาวสิริอาภา  ห่วงทอง
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 5 1. นางสาวจิรัชญา  เอกวิบูลย์
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  พรวัชรชัย
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  จิตติ
2. เด็กชายจตุพันธ์  เพ่งผล
3. เด็กชายณัฐพัชร์  ศิริธนารัตนกุล
4. เด็กหญิงศิริกาญจน์  เกศราช
5. เด็กหญิงสิรภัทร  บุญธนสิริ
 
1. Mrs.Delia  Lao-an Guibac
2. MissGenevieve   Ngayaan Comila
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐนกร  เซี่ยงว่อง
2. นายธนากร  มากมี
3. นางสาวพิมพ์กมล  ภู่ทอง
4. นางสาววริศรา  ไชยชาติ
5. นางสาววันวิสาข์  สวัสดี
 
1. MissClaire   Palin Carbon
2. นางสาวอุไรวรรณ  อนันตภูมิ
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  บึงแก้ว
2. เด็กชายสหราช  พีรพรรณพงศ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ชาวงษ์
2. นายวรพล  แอ้มอุตม์
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจารุวัตร  ทิพย์สุวรรณ์
 
1. นายวรพล  แอ้มอุตม์
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 97.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  วศินนิติวงศ์
2. เด็กหญิงลภัสรินทร์  เจริญสุข
 
1. นางสาวอรทัย  สุขเกษม
2. MissLIU   ํ๊์ํ๊์YUN
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นาย ไชยวุฒิ  พรมพิมาร
2. นางสาวศิริพร  เกศราช
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  วศินนิติวงศ์
2. MissMO   SHULIN
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 50.82 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรฐนนท์  พัฒนมงคลเชฐ
2. เด็กหญิงสิริกร  แผนสมบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารักษ์  โมเล็ก
2. นางสาวกุลณิศา  บัวปรอท
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรเกด  สุขคำภา
2. นางสาวสุนิศา  อำมา
 
1. นางสาวกุลณิศา  บัวปรอท
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารักษ์  โมเล็ก
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 61.88 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  เทวี
2. นางสาวพรรณราย  ยางสูง
 
1. นายกฤษฏกาณฑ์  สุทธิพิทยศักดิ์
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวธัญญารัตน์  จานแก้ว
2. นางสาวพิยนันท์  ตันเถื่อน
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  วศินนิติวงศ์
2. MissMO   SHULIN
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาณุวิชญ์  วิไลวรรณ
2. นางสาววิลาสิณี  อยู่ภิรมย์
 
1. นางสาวกุลณิศา  บัวปรอท
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารักษ์  โมเล็ก
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 65.98 ทองแดง 5 1. นางสาวถาวรีย์  ประกับสุข
2. นางสาวทัศนียา  พึ่งประสพ
3. นางสาวธันยพร  โสภา
4. นางสาวปุณยวัจน์  เทียนชัย
5. นางสาวมนรดา  หอทอง
 
1. นางสาวอรทัย  สุขเกษม
2. MissLIU   ํ๊์ํ๊์YUN
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.98 เงิน 4 1. นางสาวกนกนันท์  อัศวเมฆิน
2. นายจิณณวัตร  บุญเรืองยศศิริ
3. นางสาวสุพิชชา  ประสพกาญจน์
4. นางสาวอรุโณชา  คล้ายคลัง
5. นางสาวเมธาวดี  วรัทธัญธน
 
1. นางสาวกุลณิศา  บัวปรอท
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารักษ์  โมเล็ก
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70.97 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  เกตุพุ่ม
2. นางสาวชุติกาญจน์  นุชรุ่งเรือง
3. นายธนธรณ์  ทองผาบริสุทธิ์
4. นางสาวภัทรนันท์  บุญประสพ
5. นางสาวไรวินท์  คำหอมกุล
 
1. นายกฤษฏกาณฑ์  สุทธิพิทยศักดิ์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภัครวรินทร์  ฉายอรุณ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  วศินนิติวงศ์
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐินันท์  กันภัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารักษ์  โมเล็ก
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรติมา  พลีเพื่อชาติ
2. เด็กหญิงสุขกมล  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงสุจิวรรณ  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางลัดดา  มะม่วงชุม
2. นางสาวอิสรีย์  น้อยมิ่ง
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยภรณ์  ท่าฉลาด
2. นางสาวสุกานดา  สุวรรณสิงห์
3. นางสาวหทัยภัทร  บุญศิริ
 
1. นางลัดดา  มะม่วงชุม
2. นางสาวมณทิชา  แตงอ่อน
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนละมูล
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชิ้วบุตร
3. เด็กหญิงวริศรา  แป้นปาน
 
1. นางลัดดา  มะม่วงชุม
2. นางสาวอิสรีย์  น้อยมิ่ง
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวัฒน์  ทองเงิน
2. นางสาวปฏิญญา  บุญเหลือ
3. นางสาวสุธาวัลย์  มุ่งหมาย
 
1. นางลัดดา  มะม่วงชุม
2. นางสาวมณทิชา  แตงอ่อน
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 48.6 เข้าร่วม 4 1. นายชยุต  สังขดำรง
2. นางสาวณัฏฐ์พัชร์  ศรีเครือแก้ว
 
1. นายฉลอม  สิงห์จันทร์
2. นางสาวณัฐรดา  จณินชวดลเดชา
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนฤพนธิ์  เล้าสกุล
2. นายภานุวัฒน์  จั่นจินดา
 
1. นายฉลอม  สิงห์จันทร์
2. นางศิรประภา  อัคราภิชาต
 
103 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนดล  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายปุณยวัจน์  ปิยศทิพย์
3. เด็กชายภูวเดช  พิมพขันธ์
 
1. นายฉลอม  สิงห์จันทร์
2. นางสาวณัฐรดา  จณินชวดลเดชา
 
104 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนะการณ์  ก๋งพิ้ว
2. นางสาวฐิตินันท์  วาจาอ่อน
3. นายอดิเทพ  จันทราศรี
 
1. นายฉลอม  สิงห์จันทร์
2. นางสาวณัฐรดา  จณินชวดลเดชา
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 9 1. นางสาวณัฐฐิสุภา  เดือนฉาย
2. นางสาวณัฐิดา  รุ่งวิไลเจริญ
 
1. นายวิชา  ถาวรศิริ
2. นางศิรประภา  อัคราภิชาต
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนศิริ   บัววัฒนมงคล
2. เด็กชายจิรภัทร   กัญญาดี
 
1. นายวิชา  ถาวรศิริ
2. นางวีณา  นาคะพันธุ์
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 5 1. เด็กชายนรวิชญ์   จันทร์สง่า
2. เด็กหญิงรัชนาถ   เนตรสว่าง
 
1. นางวีณา  นาคะพันธุ์
2. นายวิชา  ถาวรศิริ
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิษณุ  ทิพยศร
2. เด็กชายศุภโชค  อินทรโสภา
 
1. นายวิชา  ถาวรศิริ
2. นางสาวอัมพร  หวานใจ
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 5 1. นายกิตติพงศ์  พรหมชนะ
2. นายทักษ์ดนัย  จินจารักษ์
 
1. นายวิชา  ถาวรศิริ
2. นางสาวณัฐรดา  จณินชวดลเดชา
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธันยพัต  กนกปิยสวัสดิ์
2. เด็กชายมฤทธิ์  สิทธิวะ
 
1. นางสาวอัมพร   หวานใจ
2. นางศิรประภา  อัคราภิชาต
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดุสิต  ชุนวิเศษ
2. นางสาวเจริญลักษณ์  สังข์เขียว
 
1. นางสาวอัมพร   หวานใจ
2. นางสาวทัศนียา   ชื่นเจริญ
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐธิดา   อ่อนจันทร์
2. นายวินิจนันท์   จิตนิยม
 
1. นายวิชา  ถาวรศิริ
2. นางวีณา  นาคะพันธุ์
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สินโต
2. เด็กชายภูวเนตร  ก้านนาค
 
1. นายฉลอม  สิงห์จันทร์
2. นางวีณา   นาคะพันธุ์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภสร  กลั่นอ่ำ
2. เด็กหญิงหทัยกาญจน์   รัตนชัย
 
1. นางวีณา  นาคะพันธุ์
2. นางสาวอัมพร   หวานใจ
 
115 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยา  สุนัน
2. เด็กหญิงธัญนุช  เครือเมฆ
3. เด็กหญิงศศิธารา  ธวิทย์ชัยพร
 
1. นางสาวพรพิรุฬห์  หอมสุวรรณ
2. นางดวงฤทัย  ช่วงชัย
 
116 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิติมา  ถึงจอหอ
2. นางสาวปรางค์ฉาย  ชื่นตา
3. นางสาวปวีณ์นุช  เทียนชัย
 
1. นางสาวพรพิรุฬห์  หอมสุวรรณ
2. นางดวงฤทัย  ช่วงชัย
 
117 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรภัทร์  มูลละออง
2. นายนายสืบวงศ์  พรหมบุญ
3. นายพีระณัฏฐ์  ศรีโกศล
 
1. นายฉลอม  สิงห์จันทร์
2. นางศิรประภา  อัคราภิชาต
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวลัย  ใบบัว
2. เด็กหญิงกันญาภัค  ยาทิพย์
3. เด็กหญิงณัฐวดี   ธรรมรจน์
4. เด็กหญิงธนวรรณ  คุ้มทองดี
5. เด็กหญิงธนัชญา  อยู่สำราญ
6. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จันทร์สว่าง
 
1. นางศุภวรรณ   แย้มมา
2. นางสาวจำปี  เอกฉันท์
3. นางมาณี  ปรักมานนท์
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  สุนทร
2. นางสาวกัญญารัตน์   คุ้มถนอม
3. นายณัฐพล  รักการดี
4. นางสาวลักษมี  แพงป้อง
5. นางสาวสุภัสสรา  อิ่มอก
6. นางสาวสุภาพร  กุลไชยกุล
 
1. นางศุภวรรณ   แย้มมา
2. นางสาวจำปี  เอกฉันท์
3. นายวิชัย  ประเสริฐสุข
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พึ่งเงิน
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สาหร่าย
3. เด็กหญิงวรรณชนก  เพียรทอง
 
1. นางสาวจำปี  เอกฉันท์
2. นายวิชัย  ประเสริฐสุข
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรมย์รวิน  จินตณาบุรัตน์
2. นางสาวเนตรณัฎดา  แพลอย
3. นางสาวเพ็ญเพชร  อุดมสันติธรรม
 
1. นางสาวจำปี  เอกฉันท์
2. นางศุภวรรณ   แย้มมา
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อิ่มอาคม
2. เด็กชายธนวัฒน์  บรรจบปี
3. เด็กหญิงอธิศชญาน์  จานแก้ว
 
1. นางศุภวรรณ   แย้มมา
2. นางพิณทิพย์  วิริยธรรมเจริญ