::sm-lri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสวง พลอยเจริญโรงเรียนจุฬาภรณฯ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางกรปภา ประสมสุขโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นายมานะชัย ชลชีชินเทศน์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวธนภร เชื้อรื่นโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางน้ำเพชร สิงห์โตโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ เดชมาโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางชูศรี เกิดสายโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางรัตนา อ่อนละมัยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางเสาวภา วิริยะอุดมเสถียรโรงเรียนบ้านเบิกวิทยากรรมการ
5. นางวรรณภา บุญประทีปโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษา คำศรีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนัฏฐนารี เขียวสะอาดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวนฤขวัญ ศรีเมืองโรงเรียนจุฬาภรณฯ ลพบุรีกรรมการ
4. นางพรพิไล คงมีทรัพย์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวพรพรรณ มั่งคั่งโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางพิลาวรรณ ปัทมโรจน์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางวิเศษลักษณ์ สุภาณิชย์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
3. นางภคพร จิตรประสารโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลชนก คำนวณศักดิ์โรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
5. นางน้องนุช หล่อประเสริฐโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสาววิภาดา แสงสว่างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ เบ็ญจทรัพย์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอมรา โพธิ์ทองโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางศรัญญา ไชยมงคลโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ เตชะไตรภพโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางทิพารัตน์ หรุ่นเลิศโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุชาวดี โสพรมโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นายสุรชัย บุญโตโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางศุภากร ลี้อิศรามาศโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางสุพัตร ยิ้มจันทร์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางอุรักษ์ สุริยวงษ์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา ตาวงษ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
3. นางสาวเรณู เย็นใจโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางสาวณัฐนรินทร์ คำเพิ่มโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวนุสรา ขวัญศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางอภิรัตน์ กองสุทธิโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางศิวลักษณ์ เจือจุลโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนภาพร ถนอมศิลป์โรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
4. นางรัตฏิมา พลรักษาโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัชฏาพร โตใหญ่โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพิศเพลิน ละม้ายแขโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิณีณัฎฐ์ บุญนันทน์โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพัชศรากร กฤชอาคมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ เคหนาคโรงเรียนวินิตศึกษาฯกรรมการ
5. นางสาวกัญญารัตน์ บุญไชยโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ เพ็งชาติโรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมจิตต์ วัฒนวงศ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นายแสงทอง สุขเกษมข้าราชการบำนาญโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางพะเยาว์ แย้มพราหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางจริยา คล้ายพรหมโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางศรีสมัย รัตนีมงคลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางทิตยารัตน์ ยอดเมืองข้าราชการบำนาญโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
3. นายวีรภัทร พันธ์ชาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวอาพา สิงห์ทองราชโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ กลิ่นประทุมโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวพูลทรัพย์ ศิริกุลโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ มนเทียนทองโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกพร วิงวอนข้าราชการบำนาญโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางภัคคินี พงษ์ผลโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ แสงชาติโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐพัชร์ กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา พุดต้นโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ พรลัคนาสกุลโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนิสา สุขทวีโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวน้ำทิพย์ บัวสุวรรณ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพัตรา นันทิทันโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายปัญญา บัวงามโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. นายนราธิป มงคลทรัพย์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวมาศสุภา เฉยรอดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวน้ำทิพย์ แก้วจำลองโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพยอม กินจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพนารี จำปาน้อยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายจิรภัทร ทองศักดิ์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ สีดาหวีด โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางพัณณ์ชิตา วงศ์ว่องไวโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
6. นางสุคนธ์ สุจริตจันทร์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางช่อผกา รำไพโรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรี จันทร์เผือกโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิรยา วงษ์กล้าหาญโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
4. นางวัลภา สถานนท์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอมราวดี พงษ์เกล้าโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณธิชา คล้ายแก้วโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ ทับทองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรวรรณ จันทองเทศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอโณทัย ศรนิกร โรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิพัทธ วงษ์นิ่มโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัจฉระพรรณ ทองสันต์ โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวมัลลิกา ยิ้มพงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนวนมณี วงษ์เทียนโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา เพิ่มสกุลโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางพรพรหม สังวาลย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางทิพย์วรรณ สุวรรณีโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ยังรักษา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางเกษร พุ่มลำเจียก โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศรนรินทร์ สังวาลย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ วิริยะอุดมเสถียร โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา สัตย์ซื่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัลยา จันทาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายอำนวย แป้นโตโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาววนานุรัตน์ ดวงจินดาโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลวรรณ หาวัน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจน์สุดา เรียงผา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ทองสุขโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวธัญพร เกิดกูลโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริฉัตร คนึงเหตุโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางธิติมา ทันประโยชน์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชญา เกตุสกุลโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวพรปวีณ์ กระต่ายจันทร์โรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา เขียวทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
6. นางบุศรา ปัญญาดีโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
7. นางสาวธัญญารัตน์ มีสกุลโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
8. นางกมลวรรณ กรรณาริกโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายฐิติพงษ์ พวงจำปี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พล สันโดษโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสุทธิรัตน์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางนันท์นภัสศ์ วงษ์มณีโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ ชุ่มเขียวดีโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
6. นางสาวพจนา แสงหอมโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
7. นางยุภาพร อรรคบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวปัญญาทิพย์ กระเป๋าทอง โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางเดือนเพ็ญ เงินงอกโรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎิ์ปกรณ์ รัตนจันทร์ โรงเรียนบ้านชีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวรรณา เวียงแก้วโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางสาวภคพร อินทร์นาโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายนฏกร บุญล้อมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชุมพล เพ็งอินทร์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร แสนกาวินโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา จำลองนิลโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษณี จันทร์พุฒโรงเรียนบ้านข่อยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปทิตตา เพ็งเที่ยงโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายยอดยิ่ง ทองหล่อโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวิยะดา คงคำโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวนิรัญชลา ทับพุ่มโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางณัฐยา ไทยนิยมโรงเรียนพระนารายณ์ ประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา รอดไพโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี บุญไทย โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางนงลักษณ์ ใจบุญโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลทิพย์ ทองเย็น โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ ริดนุดโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณวรางค์ น้อยศรีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.พงษ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ รูปประดิษฐ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาลี แนบเนียรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวชนิศกาญจน์ มั่นคงโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวนริศรา มีสำราญโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
6. นางสาวน้ำผึ้ง ยอดมีกลิ่นโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นางสาวสุชาดา ฉายสกุลโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
8. นางสาวอำนวยพร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
9. นางสาวพรนิภา พูลสะดีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวนวินดา พิมพาพันธ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.พงษ์ธร ลิมป์กฤตนุวัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร หอมกระแจะโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ ศรีหริ่งโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางพัสวี แก้วเคนโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาววิรัชยา กัณหาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางสาววีรวรรณ ลีระพงษ์เพียรโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
7. นางชณิตา เผ่าน้อยโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
8. นายกิตติเดช อ่อนละมัยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
9. นางสาววันเพ็ญ จำปาโอ้กโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
10. นายนิธิทัศน์ อักษรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
11. นางสาวนวินดา พิมพาพันธ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวพรนิภา พูลสะดีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ดร.ทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายณภัทรษกร สารพัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
4. นางสาวเบญญพร พัฒน์เจริญโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
5. นายศักดิ์นรินทร์ สูตรสุขโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. ดร.ธนวัฒน์ พงษ์ศักดิ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ดร.ทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายณภัทรษกร สารพัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
4. นางสาวเบญญพร พัฒน์เจริญโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
5. นายศักดิ์นรินทร์ สูตรสุขโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ดร.วันวิสาข์ ลิจ้วนมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. ดร.พินิจนันท์ เนื่องจากอวนมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
4. นางภคพร บัวทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
5. นางทณิฒฏา เอื้อสลุงโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ดร.วันวิสาข์ ลิจ้วนมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. ดร.พินิจนันท์ เนื่องจากอวนมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
4. นางภคพร บัวทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
5. นางทณิฒฏา เอื้อสลุงโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริลักษณ์ เสถียรกิจโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนียา อ่อยอารีย์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคณิต ศรีผาติโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ คำพุฒโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวศศิกุล บุญเพ็ญโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ แย้มชุมพรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวเจษฎาภรณ์ ยวงใยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายธน ธนธำรงกุลโรงเรียนปิยะบุตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมะนิสา สารวิกโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี รักอยู่โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวเชวงจิต น้อยวงศ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางจินตนา สำราญสุขโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวนิภาพร กาบทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ แย้มชุมพรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีที่ปรึกษา
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ดร.อาทิตย์ เนื่องอุดมมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. ผศ.กรรณิการ์ อ่อนสำลีมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจารุณี บุญเพ็ญโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีที่ปรึกษา
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ดร.อาทิตย์ เนื่องอุดมมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. ผศ.กรรณิการ์ อ่อนสำลีมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจารุณี บุญเพ็ญโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ชัย ชัยมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ โพธิ์ทองโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางเรไร แสงทองโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย นวนเทศโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
6. นายทิวากร พวงภู่โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวจิรัฐติพร สงวนสุทธิกุลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายปรีชา ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
9. นายเฉลิมพล ศรีโยธินโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวทิพย์ภวรรณ จอมพาลีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ชัย ชัยมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ โพธิ์ทองโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางเรไร แสงทองโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายศักดิ์ชัย นวนเทศโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
6. นายทิวากร พวงภู่โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวจิรัฐติพร สงวนสุทธิกุลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายปรีชา ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
9. นายเฉลิมพล ศรีโยธินโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวทิพย์ภวรรณ จอมพาลีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีที่ปรึกษา
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ชัย ชัยมงคลข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิรัฐติพร สงวนสุทธิกุลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ โพธิ์ทองโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นายปรีชา ฤทธิเดชโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายเฉลิมพล ศรีโยธินโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
7. นางเรไร แสงทองโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
8. นายศักดิ์ชัย นวนเทศโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
9. นายทิวากร พวงภู่โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวทิพย์ภวรรณ จอมพาลีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีที่ปรึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวพัตราภรณ์ ฉัตรทองโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ สีหาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวชนกนันท์ ช่วยประคองโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นางสาวปทุมมาศ นนท์ประเสริ์ฐโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววิภาจารีย์ ศรีพุฒโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐชา ปั้นลายนาคโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท สุขสำราญโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
4. นายพีรภัทร์ ทาจิตรโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางณัชชณิช ทิพกุลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปัถวี มีประเสริฐโชคโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ วันเมืองเก่าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นายนพเก้า กลิ่นเผ่นโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนิษา อินทรโชติโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเสาวณี ณัฏฐประเสริฐโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ทาสีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. นายฉัตรชัย พุ่มเถื่่อนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพีรวัฒน์ แสงเงินโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
5. นางฐานันดร ร่มวาปีโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายลูกอินทร์ สุวรรณจันโรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวแก้วอุษา แสงเขียวโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวปภาอร ศรีสอนโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสายพิน วิเศษฤทธิ์โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางพิชญ์อาภา ทองดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ ทองยิ่งโรงเรียนบ้านเบิกวิทยากรรมการ
3. นางสาวรำไพ ขลิบเงินโรงเรียนปิยะบุตร์กรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ วัฒนาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา เร้าวงษ์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวจีรภัสร์ บัวสุวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายครรชิต แก้วนาคโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นายรพีพงศ์ คงถาวรโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ โภควัฒน์สกุลโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางวันทนา เหมสมิติโรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภิรมย์ บุญขยายโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธีรพงศ์ เผ่าน้อยโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางกอบกุล ธรรมธุรสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์ทิพย์ รักเค้าโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพัชรียา สุขดีโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางวาทินี กีรติศานติ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวปรารถนา พิศพันธ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวพัชรา ทาเอื้อโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภกาญจน์ เชื้อพรหมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวดอกจันทร์ พวงยอดโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวพิชญาภัค โปร่งจิตโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลรัตน์ บัตรทิมโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นางจำลองลักษณ์ โชติพรมโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ พงศ์สุวรรณโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางอัญณี สีหะวงศ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
3. นางเพียงรวี หลีกพาลโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวหยาดพิรุณ ลิ่มสุวรรณโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางวรรณภา เจริญสุขโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ ธรรมพิธีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางชนิดา กลับทุ่งโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
3. นางสาวสาธิยา อำลาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางอุบล จินดาย้อยโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายสนอง ยาจิตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นางกรองจิตต์ สมบัติมีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. พันเอกราเชล เชื่องสุวรรณกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงครามกรรมการ
4. นายทศพร ณ นครโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายทรงภพ ร่มสายหยุดโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนราภรณ์ รณฤทธนะกานต์ชมรมแอโรบิคค่ายวชิราลงกรณ์กรรมการ
3. นางสาวกชพร ภู่เพชรฤ์ชมรมแอโรบิคค่ายวชิราลงกรณ์กรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา ศรีสุคนธมิตรโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
5. นางพรทิพา ทองแย้มโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางสาวชญานิชฐ์ ทองมีศรีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นายชวลิต สกุลทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยา ลพบุรีกรรมการ
8. นางสุนทรี สารีคำชมรมแอโรบิคพระนารายณ์ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายพิทักษ์ ทองแผ่โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ เศรษฐหิรัญโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ กองทองโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิริทธิ์ วรชื่นโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายเจริญพร สุเดชะ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายคณิตชา ส่อนราชโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
7. นายสุรชัย พิมพาภรณ์โรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ทองแผ่โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ เศรษฐหิรัญโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ กองทองโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นายคณิตชา ส่อนราชโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
5. นายเจริญพร สุเดชะ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุรชัย พิมพาภรณ์โรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ ทองแผ่โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ เศรษฐหิรัญโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ กองทองโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นายวีระกิจ นิตย์กระโทกโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นายเจริญพร สุเดชะ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นายสุรชัย พิมพาภรณ์โรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสัมพนธ์ เขียวเอี่ยมโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายจันทกร สีวะรมโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา สนดำโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นายวุศรุต สว่างศรีโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายสุเทพ คล่องแคล่วโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
6. นายศราวุธ บำรุงศิลป์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางวิมลวรรณ ใยสำลีโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวกาญจน์ทิพา ศรีสุคนธมิตรโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
9. นายนรวิชญ์ ชูวงศ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยา ลพบุรีกรรมการ
10. นางวิไลวรรณ สุดโลกโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยา ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนา เพิ่มสิริปัญญาโรงเรียนที่าวุ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย อินทรวงศ์โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติคม บุตรแสนคมโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ สนธิบ่ายโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยา ลพบุรีกรรมการ
5. นายสิทธิชัย อริยทรัพย์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
6. นายเสรี ทัตมะณีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นายณัฐวรรณวัฒน์ ยิ้มสิงห์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายสุทธิชัย เจียมสกุลโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
9. นางกุลนรี วายุเหือดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. ดร.จุติรัช อนุกูลผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายทน เขตกันข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ)รองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เฮงเจริญข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.ลพบุรี เขต 1)กรรมการ
4. นางรวิสุดา อมตะพิงกุลข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.สิงห์บุรี เขต 1)กรรมการ
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่งอาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายสุรชัย เสือสูงเนินครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโคกสลุง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
7. นางสาวอรสา เปล่งรัศมีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสำโรง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ พานิชศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
9. นายกัญจน์คชา คงคามีศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
10. นายช่อชัย กาญจนะวรรธนะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯกรรมการ
11. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. ดร.จุติรัช อนุกูลผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายทน เขตกันข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ)รองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เฮงเจริญข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.ลพบุรี เขต 1)กรรมการ
4. นางรวิสุดา อมตะพิงกุลข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.สิงห์บุรี เขต 1)กรรมการ
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่งอาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายสุรชัย เสือสูงเนินครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโคกสลุง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
7. นางสาวอรสา เปล่งรัศมีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสำโรง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ พานิชศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
9. นายกัญจน์คชา คงคามีศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
10. นายช่อชัย กาญจนะวรรธนะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯกรรมการ
11. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ดร.จุติรัช อนุกูลผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายทน เขตกันข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ)รองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เฮงเจริญข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.ลพบุรี เขต 1)กรรมการ
4. นางรวิสุดา อมตะพิงกุลข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.สิงห์บุรี เขต 1)กรรมการ
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่งอาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายสุรชัย เสือสูงเนินครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโคกสลุง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
7. นางสาวอรสา เปล่งรัศมีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสำโรง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ พานิชศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
9. นายกัญจน์คชา คงคามีศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
10. นายช่อชัย กาญจนะวรรธนะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯกรรมการ
11. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ดร.จุติรัช อนุกูลผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายทน เขตกันข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ)รองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เฮงเจริญข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.ลพบุรี เขต 1)กรรมการ
4. นางรวิสุดา อมตะพิงกุลข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.สิงห์บุรี เขต 1)กรรมการ
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่งอาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายสุรชัย เสือสูงเนินครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโคกสลุง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
7. นางสาวอรสา เปล่งรัศมีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสำโรง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ พานิชศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
9. นายกัญจน์คชา คงคามีศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
10. นายช่อชัย กาญจนะวรรธนะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯกรรมการ
11. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. ดร.จุติรัช อนุกูลผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายทน เขตกันข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ)รองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เฮงเจริญข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.ลพบุรี เขต 1)กรรมการ
4. นางรวิสุดา อมตะพิงกุลข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.สิงห์บุรี เขต 1)กรรมการ
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่งอาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายสุรชัย เสือสูงเนินครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโคกสลุง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
7. นางสาวอรสา เปล่งรัศมีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสำโรง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ พานิชศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
9. นายกัญจน์คชา คงคามีศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
10. นายช่อชัย กาญจนะวรรธนะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯกรรมการ
11. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. ดร.จุติรัช อนุกูลผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายทน เขตกันข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ)รองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เฮงเจริญข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.ลพบุรี เขต 1)กรรมการ
4. นางรวิสุดา อมตะพิงกุลข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.สิงห์บุรี เขต 1)กรรมการ
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่งอาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายสุรชัย เสือสูงเนินครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโคกสลุง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
7. นางสาวอรสา เปล่งรัศมีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสำโรง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ พานิชศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
9. นายกัญจน์คชา คงคามีศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
10. นายช่อชัย กาญจนะวรรธนะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯกรรมการ
11. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ดร.จุติรัช อนุกูลผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายทน เขตกันข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ)รองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เฮงเจริญข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.ลพบุรี เขต 1)กรรมการ
4. นางรวิสุดา อมตะพิงกุลข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.สิงห์บุรี เขต 1)กรรมการ
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่งอาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายสุรชัย เสือสูงเนินครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโคกสลุง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
7. นางสาวอรสา เปล่งรัศมีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสำโรง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ พานิชศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
9. นายกัญจน์คชา คงคามีศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
10. นายช่อชัย กาญจนะวรรธนะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯกรรมการ
11. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ดร.จุติรัช อนุกูลผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายทน เขตกันข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ)รองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เฮงเจริญข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.ลพบุรี เขต 1)กรรมการ
4. นางรวิสุดา อมตะพิงกุลข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.สิงห์บุรี เขต 1)กรรมการ
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่งอาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายสุรชัย เสือสูงเนินครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโคกสลุง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
7. นางสาวอรสา เปล่งรัศมีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสำโรง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ พานิชศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
9. นายกัญจน์คชา คงคามีศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
10. นายช่อชัย กาญจนะวรรธนะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯกรรมการ
11. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ดร.จุติรัช อนุกูลผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายทน เขตกันข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ)รองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เฮงเจริญข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.ลพบุรี เขต 1)กรรมการ
4. นางรวิสุดา อมตะพิงกุลข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.สิงห์บุรี เขต 1)กรรมการ
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่งอาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายสุรชัย เสือสูงเนินครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโคกสลุง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
7. นางสาวอรสา เปล่งรัศมีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสำโรง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ พานิชศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
9. นายกัญจน์คชา คงคามีศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
10. นายช่อชัย กาญจนะวรรธนะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯกรรมการ
11. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ดร.จุติรัช อนุกูลผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายทน เขตกันข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ)รองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เฮงเจริญข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.ลพบุรี เขต 1)กรรมการ
4. นางรวิสุดา อมตะพิงกุลข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.สิงห์บุรี เขต 1)กรรมการ
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่งอาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายสุรชัย เสือสูงเนินครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโคกสลุง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
7. นางสาวอรสา เปล่งรัศมีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสำโรง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ พานิชศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
9. นายกัญจน์คชา คงคามีศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
10. นายช่อชัย กาญจนะวรรธนะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯกรรมการ
11. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. ดร.จุติรัช อนุกูลผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายทน เขตกันข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ)รองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เฮงเจริญข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.ลพบุรี เขต 1)กรรมการ
4. นางรวิสุดา อมตะพิงกุลข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.สิงห์บุรี เขต 1)กรรมการ
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่งอาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายสุรชัย เสือสูงเนินครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโคกสลุง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
7. นางสาวอรสา เปล่งรัศมีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสำโรง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ พานิชศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
9. นายกัญจน์คชา คงคามีศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
10. นายช่อชัย กาญจนะวรรธนะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯกรรมการ
11. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. ดร.จุติรัช อนุกูลผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายทน เขตกันข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ)รองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เฮงเจริญข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.ลพบุรี เขต 1)กรรมการ
4. นางรวิสุดา อมตะพิงกุลข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.สิงห์บุรี เขต 1)กรรมการ
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่งอาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายสุรชัย เสือสูงเนินครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโคกสลุง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
7. นางสาวอรสา เปล่งรัศมีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสำโรง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ พานิชศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
9. นายกัญจน์คชา คงคามีศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
10. นายช่อชัย กาญจนะวรรธนะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯกรรมการ
11. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. ดร.จุติรัช อนุกูลผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายทน เขตกันข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ)รองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เฮงเจริญข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.ลพบุรี เขต 1)กรรมการ
4. นางรวิสุดา อมตะพิงกุลข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.สิงห์บุรี เขต 1)กรรมการ
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่งอาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายสุรชัย เสือสูงเนินครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโคกสลุง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
7. นางสาวอรสา เปล่งรัศมีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสำโรง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ พานิชศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
9. นายช่อชัย กาญจนะวรรธนะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯกรรมการ
10. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบุญสนอง เภาคำข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมย์อุ่นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นางกาญจนา กาญจนโหติโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
9. นายณัฐกันตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
10. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์อาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายบุญสนอง เภาคำข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมย์อุ่นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นางกาญจนา กาญจนโหติโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
9. นายณัฐกันตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
10. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์อาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายบุญสนอง เภาคำข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมย์อุ่นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นางกาญจนา กาญจนโหติโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
9. นายณัฐกันตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
10. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์อาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ สุริยศอาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
9. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ สุริยศอาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
9. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ สุริยศอาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
9. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ สุริยศอาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
9. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
10. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ สุริยศอาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
9. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ สุริยศอาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
9. นายบุญสนอง เภาคำข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
10. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ สุริยศอาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
9. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ สุริยศอาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
9. นายบุญสนอง เภาคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
10. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ สุริยศอาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
9. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ สุริยศอาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
9. นางสาววิลาวรรณ เกตุพิจิตรโรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษากรรมการ
10. นายณัฐกันตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
11. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ สุริยศอาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
9. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ สุริยศอาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
9. นายณัฐกันตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
10. นางสาววิลาวรรณ แก่นจำปาโรงเรียน ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษากรรมการ
11. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญสนอง เภาคำข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมย์อุ่นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นางกาญจนา กาญจนโหติโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
9. นายณัฐกันตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
10. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์อาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบุญสนอง เภาคำข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมย์อุ่นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นางกาญจนา กาญจนโหติโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
9. นายณัฐกันตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
10. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์อาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
11. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญสนอง เภาคำข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมย์อุ่นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นางกาญจนา กาญจนโหติโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
9. นายณัฐกันตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
10. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์อาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบุญสนอง เภาคำข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมย์อุ่นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นางกาญจนา กาญจนโหติโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
9. นายณัฐกันตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
10. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์อาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
11. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายบุญสนอง เภาคำข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมย์อุ่นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นางกาญจนา กาญจนโหติโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
9. นายณัฐกันตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
10. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์อาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
11. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายบุญสนอง เภาคำข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมย์อุ่นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นางกาญจนา กาญจนโหติโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายณัฐกันตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
9. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญสนอง เภาคำข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมย์อุ่นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นางกาญจนา กาญจนโหติโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
9. นายณัฐกันตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
10. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์อาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
11. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายบุญสนอง เภาคำข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. ผศ.วันดี เภาคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรองประธานกรรมการ
3. นายญาณเทพ อารมย์อุ่นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเล็ก เชยขุนทดโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นางกาญจนา กาญจนโหติโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
9. นายณัฐกันตร์ แก่นจำปาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
10. นางสาวธัญชนา ชัยวิรัตน์อาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
11. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ เชื่อมชิตโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์อาจารย์สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นายรัตนชัย เกตุยาโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธิติพงษ์ ทองมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์อาจารย์สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นายรัตนชัย เกตุยาโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธิติพงษ์ ทองมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์อาจารย์สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นายรัตนชัย เกตุยาโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธิติพงษ์ ทองมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์อาจารย์สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นายรัตนชัย เกตุยาโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธิติพงษ์ ทองมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์อาจารย์สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นายรัตนชัย เกตุยาโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธิติพงษ์ ทองมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์อาจารย์สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นายรัตนชัย เกตุยาโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธิติพงษ์ ทองมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์อาจารย์สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นายรัตนชัย เกตุยาโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธิติพงษ์ ทองมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์อาจารย์สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นายรัตนชัย เกตุยาโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธิติพงษ์ ทองมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษากรรมการ
5. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
7. นางนิตยา ยอดระยับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรงกรรมการ
8. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษากรรมการ
5. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
7. นางนิตยา ยอดระยับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรงกรรมการ
8. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
9. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษากรรมการ
5. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
7. นางนิตยา ยอดระยับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรงกรรมการ
8. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
9. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษากรรมการ
5. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
7. นางนิตยา ยอดระยับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรงกรรมการ
8. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
9. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษากรรมการ
5. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
7. นางนิตยา ยอดระยับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรงกรรมการ
8. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
9. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษากรรมการ
5. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
7. นางนิตยา ยอดระยับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรงกรรมการ
8. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
9. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษากรรมการ
5. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
7. นางนิตยา ยอดระยับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรงกรรมการ
8. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
9. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษากรรมการ
5. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
7. นางนิตยา ยอดระยับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรงกรรมการ
8. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
9. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษากรรมการ
5. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
7. นางนิตยา ยอดระยับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรงกรรมการ
8. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
9. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษากรรมการ
5. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ ปานงามโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
7. นางนิตยา ยอดระยับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรงกรรมการ
8. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ผศ.วันดี เภาคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษากรรมการ
5. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
8. นางนิตยา ยอดระยับโรงเรียนเทศบาลบ้านโคกสำโรงกรรมการ
9. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. ผศ.วันดี เภาคำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษากรรมการ
5. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
6. นางสาวณิระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นายทองใบ เพ็ชรครุฑผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงวัฒนธรรมกรรมการ
8. นางนิตยา ยอดระยับโรงเรียนเทศบาลบ้านโคกสำโรงกรรมการ
9. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธิติพงษ์ ทองมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
4. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษากรรมการ
7. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
8. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์อาจารย์สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระยุทธ นิลทุ้ยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
7. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
8. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษากรรมการ
9. นายทองใบ เพชรครุฑโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่กรรมการ
10. นายทองใบ เพ็ชรครุฑโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่กรรมการ
11. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายภูวเดช ไพเราะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
5. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
6. นายวีระยุทธ นิลทุ้ยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นายวิเชียร ชิดชอบโรงเรียนบ้านชีวิทยากรรมการ
8. นายทองใบ เพชรครุฑโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่กรรมการ
9. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษากรรมการ
10. นายทองใบ เพ็ชรครุฑโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่กรรมการ
11. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสาวณีระชา โพธิ์บัวโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ผุดผ่องโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงศ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นายสมบัติ นิชเปี่ยมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวพรทิภา ผลโพธิ์โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษากรรมการ
6. นายกฤษฎางค์ ไวยนันท์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกรรมการ
7. นายทองใบ เพ็ชรครุฑโรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่กรรมการ
8. นายวีระศักดิ์ พานทองโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
9. นายเกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ สิงหาเวชโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุลโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวโชติกา หงส์สะต้นโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางรพีพรรณ ปิ่นมณีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ สิงหาเวชโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุลโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
4. นางณัฐธยาน์ บุตโรบลโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวโชติกา หงส์สะต้นโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี สุนทรวงษ์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางนงค์เยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสมลักษณ์ โตยิ่งโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางไพรัตน์ ประทินรัมย์โรงเรียนบ้านเบิกวิทยากรรมการ
5. นางสาวสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี สุนทรวงษ์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางนงค์เยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสมลักษณ์ โตยิ่งโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางไพรัตน์ ประทินรัมย์โรงเรียนบ้านเบิกวิทยากรรมการ
5. นางสาวสิรินภา วิงวอนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ สิงหาเวชโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุลโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
4. นางรพีพรรณ ปิ่นมณีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวโชติกา หงส์สะต้นโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี สุนทรวงษ์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางศุภรัตน์ ม่วงทองโรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นางไพรัตน์ ประทินรัมย์โรงเรียนบ้านเบิกวิทยากรรมการ
4. นางสาวโชติกา หงส์สะต้นโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางกรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุลโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี สุนทรวงษ์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางนงค์เยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางจุฬา ชนิตร์วัฒน์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางไพรัตน์ ประทินรัมย์โรงเรียนบ้านเบิกวิทยากรรมการ
5. นางสมลักษณ์ โตยิ่งโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี สุนทรวงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนงค์เยาว์ บุตรศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางจุฬา ชนิตร์วัฒน์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางไพรัตน์ ประทินรัมย์โรงเรียนบ้านเบิกวิทยากรรมการ
5. นางสมลักษณ์ โตยิ่งโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางจุฬา ชนิตร์วัฒน์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐธยาน์ บุตโรบลโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
4. นางรพีพรรณ ปิ่นมณีโรงเรียนพืบูลวืทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวโชติกา หงส์สะต้นโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
6. นางรวีทิวา ไวยนันท์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายเศกสันต์ ทองไทยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Ryan John Connaughtonโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางศีรนา คงตะโกโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ ยอดมั่นโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
5. นายกนกศักดิ์ ประโรกิจจักร์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นายอมรชัย สถานนท์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Thomas M. Igoeโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสมทรง สวัสดีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางอาภรณ์ศิริ สุริยะโวหารโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
5. นางธนพรรณ นาคะนครโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
6. นางไขศรี สุขสุเสียงโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายมงคล ออกแมนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Francis Noel Caroanโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ธรรมสระโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายคมกริช เพ็ชรพลอยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวรังสิญา ทองมีโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวศุภักษร ศรีอินทร์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวพรทิพย์ ตันติเวสสโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. MissClaire Michelle Deanโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอภิชาดา โฆษิตวานิชโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางจิระพร สมศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวธีมาพร สลุงสุขโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางสาวมนันยา พิไสยสามนต์เขตโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสกาวเดือน ฉาบพิมายโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Paul Anthony Turnerโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางลภัสรดา อินทร์บำรุงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวลลิญา แผนกระโทกโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
5. นางหทัยรัก อังกาบศรีโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางกนกวรรณ สร้อยคำโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Scott James Sharmanโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวกุลฉัตร รัตนสุวรรณโรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการ
4. นางพนิจาภรณ์ สวัสดิโรจน์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางวิไลรัตน์ วสุริย์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสิริวรรณ ภิญโญลักษณาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ศรีแก้วโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสาวปัทมา ปัทมสูตโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางจิดาภา สุวรรณศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางสาวนวาระภาดา เอกจิระเกตุบงกชโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา คงสมบัติโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. นางพัชยา คำอิสสระโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวชนิดา ปาลบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวณิชชา กองสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณวิศา กรีโสภาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรา รอดไผ่โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. MissYang Lei Jingโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสาวภูษณิศา พรมรักษาโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการ
5. นางสาวณปภัช รุจิระกุลโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณวิศา กรีโสภาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสายไหม รอดยาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. MissYang Lei Jingโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสาวภูษณิศา พรมรักษาโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการ
5. นายสันติภูมิ กัณหาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญพิชชา จำปาทิพย์โรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. Mrs.Kazuko Sasakiโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอรอุษา มะลิลาพันธุ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวพรชนัน รอดทรัพย์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรรณรจน์ วัฒนจิตต์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรณรจน์ วัฒนจิตต์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mrs.Kazuko Sasakiโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอรอุษา มะลิลาพันธุ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวธัญญลักษณ์ แสงหิรัญโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวพรชนัน รอดทรัพย์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางณภัชนันท์ แชร์แมนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Pierre Michel Bruneauโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ กันทวีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสมพิศ พูลเจริญโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริอร พรผุดผ่องโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
3. นางสาวสายไหม รอดยาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. Mrs.Tang Yanโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวศิริพร พานซ่อนกลิ่่นโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเกวลี จันทร์ทองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Yoshinobu Sasakiโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
3. นางสาวพรชนัน รอดทรัพย์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรอุษา มะลิลาพันธุ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
5. นางสาวจงจิต เนียมแสงโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางณภัชนันท์ แชร์แมนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Pierre Michel Bruneauโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ กันทวีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสมพิศ พูลเจริญโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรา รอดไผ่โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
3. Mrs.Tang Yanโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวศิริอร พรผุดผ่องโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรณรจน์ วัฒนจิตต์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mrs.Kazuko Sasakiโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวอรอุษา มะลิลาพันธุ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีกรรมการ
4. นางสาวพรชนัน รอดทรัพย์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางธัญพิชชา จำปาทิพย์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางณภัชนันท์ แชร์แมนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Pierre Michel Bruneauโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ กันทวีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวธารารัตน์ แสงอิ่มโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพงศกร จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
3. Mrs.Tang Yanโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวณปภัช รุจิระกุลโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเกวลี จันทร์ทองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mr.Yoshinobu Sasakiโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
3. นางสาวพรชนัน รอดทรัพย์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. Mrs.Kazuko Sasakiโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวจงจิต เนียมแสงโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนุชากร สาระทันโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายศุภโชค แก้วสง่า แก้วสง่าโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์วิทย์ ชั่งใจผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายคุณานนท์ เพิ่มพูลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายชัยยศ บริสุทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายศุภโชค แก้วสง่าโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ ชั่งใจผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นายชัยยศ บริสุทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายนุชากร สาระทันโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
5. นายคุณานนท์ เพิ่มพูลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสุวัฒนา สุพันธนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเอกรัฐ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญา ทิพย์จันทร์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นายสุเทพ อู่พยัคฆ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอมราวดี พงษ์เกล้าโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัชรกิจ อร่ามศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวจุไรรัตน์ แสงสุขโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพลอย ปานเพชรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุเทพ อู่พยัคฆ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางชุลี ทองสุขโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
6. นางระหง มาเจริญโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางสาวกานต์ธิดา พฤกษาสวยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวจุไรรัตน์ แสงสุขโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพลอย ปานเพชรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางชุลี ทองสุขโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวสุพัชรกิจ อร่ามศรีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวกานต์ธิดา พฤกษาสวยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
6. นายสุเทพ อู่พยัคฆ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
7. นางระหง มาเจริญโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางน้องนุช หล่อประเสริฐโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุขสวัสดิ์ บุญโรจน์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพะเยาว์ แย้มพราหมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนุชนารถ เย็นฉ่ำโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางรัตนา อ่อนละมัยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ แสงชาติโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอุรักษ์ สุริยวงษ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรา โพธิ์ทองโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัตนา มั่งสุขโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
5. นางศุภากร ลี้อิศรามาศโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนุกูล ตันนุกูลโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา มั่งสุขโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางพยูร พวงพันธ์บุตรโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสุนิษา ตะระสุภณโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวนุชนารถ เย็นฉ่ำโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวพยูร พวงพันธ์บุตรโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางนุกูล ตันนุกูลโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุนิษา ตะระสุภณโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวนุชนารถ เย็นฉ่ำโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางรัตนา มั่งสุขโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางจารุวรรณ นามวงษ์โรงเรียนปิยะบุตร์ประธานกรรมการ
2. นางพิไลวรรณ ทองมีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ทองนอกโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวดาวรุ่ง แสงหมอกโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางศิริรัตน์ ทองนอกโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางนาฎยา เมฆรักษากิจโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายวรวิช ทองดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจตุพร น้อยบุญสุขโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ใจการุณโรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวดาวรุ่ง แสงหมอกโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
4. นางกฤติยา ขจรมาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายจตุพร น้อยบุญสุขโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ใจการุณโรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวดาวรุ่ง แสงหมอกโรงเรียนบ้านข่อยวิทยากรรมการ
4. นางกฤติยา ขจรมาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางปิยาภรณ์ อุทุมภาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ศรีภูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางกฤติยา ขจรมาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวอินทิรา น้อยอ่างโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทรัตน์ คงเพ็ชร์โรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอัจจนา ศิริวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร พัดมณีรัตน์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุขสวัสดิ์ บุญยโรจน์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางอัจจนา ศิริวรรณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
4. นางอัจฉราวดี ลิมป์กฤตนุวัตร์โรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางชุติมา กีรติมาพงศ์โรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิชา กาวีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววีณาวรรณ จันทขันธ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสุขฤทัย หวันเสนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางชุติมา กีรติมาพงษ์โรงเรียนดงตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิชา กาวีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววีณาวรรณ จันทขันธ์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสุขฤทัย หวันเสนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางณัฐชนา แสงเมืองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพยงค์ กลั่นประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพิณรัตน์ พันธ์ปิ่นโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุวิชา กาวีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางณัฐชนา แสงเมืองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพยงค์ กลั่นประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพิณรัตน์ พันธ์ปิ่นโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุวิชา กาวีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชนีกร พัดมณีรัตน์โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววีณาวรรณ จันทขันธ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน์ ม่วงฉิ่งโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการ
4. นางนงนุช ประดับวงษ์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ศุภพงษ์โรงเรียนบ้านชีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราวดี ลิมป์กฤตนุวัตร์โรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพนา สาระแย้มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯกรรมการ
4. นางสาวจำเนียร ดวงศรีแก้วโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวจำเนียร ดวงศรีแก้วโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุขฤทัย หวันเสนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางทิศนา เหมือนวงค์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางพิณรัตน์ พันธ์ปิ่นโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายวรวิช ทองดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจันทรัตน์ คงเพ็ชร์โรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทิศนา เหมือนวงค์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายศักดา ถ้ำกลางโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายวรวิช ทองดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจันทรัตน์ คงเพ็ชร์โรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทิศนา เหมือนวงค์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายศักดา ถ้ำกลางโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายศักดา ถ้ำกลางโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจันทรัตน์ คงเพ็ชร์โรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทิศนา เหมือนวงค์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายวรวิช ทองดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายศักดา ถ้ำกลางโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจันทรัตน์ คงเพ็ชร์โรงเรียนโคกตูมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทิศนา เหมือนวงค์โรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นายวรวิช ทองดีโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายบุญนำ คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร บุญฉ่ำโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพนา สาระแย้มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯกรรมการ
4. นายศักดา ถ้ำกลางโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายบุญนำ คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร บุญฉ่ำโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพนา สาระแย้มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯกรรมการ
4. นายศักดา ถ้ำกลางโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายมงคล อ่อนละมัยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิรุตต์ ปานฉิมโรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายพนา สาระแย้มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯกรรมการ
4. นายไพรสณฑ์ จันทนูศรโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายมงคล อ่อนละมัยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิรุตต์ ปานฉิมโรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นายพนา สาระแย้มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯกรรมการ
4. นายไพรสณฑ์ จันทนูศรโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายมงคล อ่อนละมัยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย วัดศรีโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพยนต์ มงคลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายมงคล อ่อนละมัยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย วัดศรีโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพยนต์ มงคลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสำเริง จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิรุตต์ มีลาภโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธเนศ ศรีบุญธรรมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นายบุญนำ คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสำเริง จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิรุตต์ มีลาภโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธเนศ ศรีบุญธรรมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารกรรมการ
4. นายบุญนำ คำไชยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพรลักษณ์ วงษ์จิตรโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ รักงามโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางทัศน์วรรณ พูลเพิ่มโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพรลักษณ์ วงษ์จิตรโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ รักงามโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางทัศน์วรรณ พูลเพิ่มโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพล กองสุทธิ์ใจโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภัสสรากร แจ่มเสือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางวรณัน อิ่มจรูญโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นายไพรสณฑ์ จันทนูศรโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติพล กองสุทธิ์ใจโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภัสสรากร แจ่มเสือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางวรณัน อิ่มจรูญโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยกรรมการ
4. นายไพรสณฑ์ จันทนูศรโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายกำพล คนึงเหตุโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายฐิติ ฉิมสง่าโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณพร วรรณคำโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางนงนุช จุลประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางกัญญา ปาลวัฒน์วิไชยโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุดธิศักดิ์ ศิริภาร์โรงเรียนโคกสำโรงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางประภาพร วารีนิลโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการ
4. นางสาวแสงเทียน ปานเกิดโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางลวาศรี ศรีจำปาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนุชนาท จั่นทองโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เฉยฉ่ำโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางลวาศรี ศรีจำปาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนุชนาท จั่นทองโรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เฉยฉ่ำโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวนวรัตน์ คงมีทรัพย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางชลกร ม่วงรอดโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมลมาศ ปั้นงาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวนวรัตน์ คงมีทรัพย์โรงเรียนบ้านหมี่ประธานกรรมการ
2. นางชลกร ม่วงรอดโรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุุมลมาศ ปั้นงาโรงเรียนพระนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ มหาเรือนทรงโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ ศาลศาลาโรงเรียนบ้านชีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ สอาดดีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งทิพย์ มหาเรือนทรงโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลวรรณ ศาลศาลาโรงเรียนบ้านชีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ สอาดดีโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ อยู่พุ่มโรงเรียนโคกตูมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิรุตต์ ปานฉิมโรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยธิดา ฉายสว่างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ อยู่พุ่มโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิรุตต์ ปานฉิมโรงเรียนปิยะบุตร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยธิดา ฉายสว่างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกฤษฏา พานย้อยศูนย์การศึกษาพิเศษฯลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายเจษฏา มั่งมูลศูนย์การศึกษาพิเศษฯลพบุรีกรรมการ
3. นางนภาวัลย์ ซิ่วนัสศูนย์การศึกษาพิเศษฯลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปวีนา จ่าแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ยงสมศูนย์การศึกษาพิเศษ ลพบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักขณา ยี่สุ่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางปวีนา จ่าแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ ลพบุรีประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ยงสมศูนย์การศึกษาพิเศษ ลพบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักขณา ยี่สุ่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ลพบุรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ดร.จุติรัช อนุกูลผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายทน เขตกันข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ)รองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เฮงเจริญข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.ลพบุรี เขต 1)กรรมการ
4. นายรวิสุดา อมตะพิงกุลข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.สิงห์บุรี เขต 1)กรรมการ
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่งอาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายสุรชัย เสือสูงเนินครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโคกสลุง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
7. นางสาวอรสา เปล่งรัศมีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสำโรง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ พานิชศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
9. นายกัญจน์คชา คงคามีศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
10. นายช่อชัย กาญจนะวรรธนะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯกรรมการ
11. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ดร.จุติรัช อนุกูลผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายทน เขตกันข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ)รองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เฮงเจริญข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.ลพบุรี เขต 1)กรรมการ
4. นางรวิสุดา อมตะพิงกุลข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.สิงห์บุรี เขต 1)กรรมการ
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่งอาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายสุรชัย เสือสูงเนินครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโคกสลุง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
7. นางสาวอรสา เปล่งรัศมีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสำโรง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ พานิชศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
9. นายกัญจน์คชา กาญจนะวรรธนะศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
10. นายช่อชัย คงคามีโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯกรรมการ
11. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. ดร.จุติรัช อนุกูลผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประธานกรรมการ
2. นายทน เขตกันข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ)รองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ เฮงเจริญข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.ลพบุรี เขต 1)กรรมการ
4. นางรวิสุดา อมตะพิงกุลข้าราชการบำนาญ(เชี่ยวชาญ สพป.สิงห์บุรี เขต 1)กรรมการ
5. นายณฤทธิ์ ประจงแต่งอาจารย์ประจำสาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
6. นายสุรชัย เสือสูงเนินครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโคกสลุง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
7. นางสาวอรสา เปล่งรัศมีครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสำโรง (สพป.ลพบุรี เขต 2)กรรมการ
8. นายศักดิ์สิทธิ์ พานิชศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
9. นายกัญจน์คชา คงคามีศิลปินอิสระ(ศิลปินเมืองละโว้)กรรมการ
10. นายช่อชัย กาญจนะวรรธนะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมป์ฯกรรมการ
11. นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์โรงเรียนโคกตูมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ สุริยศอาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
9. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ สุริยศอาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
9. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ สุริยศอาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
9. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ สุริยศอาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
9. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายจิรวัฒน์ สิงห์สูงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอัยสิทธิ์ นัทธีโรงเรียนดงตาลวิทยากรรมการ
4. นายเอกพล พ่วงเพชรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
5. นายพิพัฒน์พงษ์ ตาทองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีกรรมการ
6. นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์โรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ ทาบุตรโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการ
8. นายอภิวัฒน์ สุริยศอาจารย์ประจำสาขาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกรรมการ
9. นายชลเทพ สมัครการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิไลวรรณ ทองมีโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติมา กีรติมาพงษ์โรงเรียนดงตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงไกร บุญฉ่ำโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวกันยารัตน์ ม่วงฉิ่งโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุขสวัสดิ์ บุญยโรจน์โรงเรียนพระนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางพิณรัตน์ พันธ์ปิ่นโรงเรียนโคกสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวยุพยงค์ กลั่นประเสริฐโรงเรียนพระนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางนาฎยา เมฆรักษากิจโรงเรียนบ้านหมี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางณัฐชนา แสงเมืองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 08 6525 7518
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]