สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 007 โรงเรียนดงตาลวิทยา 70 126 89
2 009 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 47 77 63
3 012 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 19 37 30
4 013 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 49 97 76
5 015 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 123 274 194
6 014 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 42 90 68
7 016 โรงเรียนปิยะบุตร์ 41 107 65
8 017 โรงเรียนพระนารายณ์ 136 333 224
9 019 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 69 260 123
10 006 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 85 223 135
11 003 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 48 74 59
12 004 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 61 143 96
13 005 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 90 215 140
14 002 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา 16 26 17
15 008 โรงเรียนดอนทองราษฏร์วิทยา 0 0 0
16 025 โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา 18 31 21
17 018 โรงเรียนพระวรสาร 24 30 25
18 020 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 26 40 33
19 021 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 58 110 83
20 023 โรงเรียนสุวัฒนบดี 4 3 3
21 024 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 25 78 46
22 010 โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจละโว้ 0 0 0
23 011 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 39 80 50
24 001 โรงเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 0 0 0
25 022 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 0 0 0
รวม 1090 2454 1640
4094

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 08 6525 7518
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]