เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาววรรณวิศา กรีโสภา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบศูนย์ภาษาต่างประเทศ
2 นางสาวพรรณรจน์ วัฒนจิตต์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบศูนย์ภาษาต่างประเทศ
3 นายวรเทพ หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์
4 นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ผู้ดูแลระบบศูนย์คณิตศาสตร์
5 นายทวิช แจ่มจำรัส รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์
6 นางสาววรพร สกุลจิตรานนท์ ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์
7 นางสุคนธ์ สุจริตจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์
8 นางพรพรหม สังวาลย์ ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์
9 นางสาวธัญพร เกิดกูล ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์
10 นางกมลวรรณ กรรณาริก ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์
11 นายประกาย รักษากลาง ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
12 นายโอภาศ ตันติผาติ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการ
13 นางสาวธนภรณ์ วัดสง่า ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการ
14 นางสาวศุภนิดา น้อยตั้ง ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการ
15 นางสาวอิสริยวรรณ กองทิพย์ ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการ
16 นายกฤษณะ โพร่งสกุล ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการ
17 นายคณิตชา ส่อนราช ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการ
18 นางสาวสริตา ขำมี ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการ
19 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา ประธาน
20 นางจุรี อ่อนมี ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา รองประธาน
21 นางสาววนานุรัตน์ ดวงจินดา ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์
22 นางสาวปัญญาทิพย์ กระเป๋าทอง ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์
23 นางสาวสุจิตรา จำลองนิล ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์
24 นางสาวกรธิศา เพชรประสม ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25 ว่าที่ร้อยตรีศรนรินทร์ สังวาลย์ ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา หัวหน้าศูนย์พัฒนาวิชาการคณิตศาสตร์
26 นางสาววรรณวิศา กรีโสภา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารศูนย์ภาษาต่างประเทศ
27 นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
28 นางพรทิพย์ ทานะมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
29 นายฐิติ ฉิมสง่า ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
30 นายศักดา ถ้ำกลาง ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
31 นางขนิษฐา บุตรบรรเทิง ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
32 นางทิยานันท์ เสริมศรี ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
33 นางกนกวรรณ สายทองคำ ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
34 นางศิริพร มาวรรณา ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
35 นางพัชรี ศรีภู ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
36 นางสาวประทวน ผิวฟัก ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
37 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตติยา เกิดบุญ ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
38 นางเบญจวรรณ โมธินา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย
39 นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย
40 สิบเอกเลอพงศ์ ยังเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย
41 นางพิศเพลิน ละม้ายแข ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย
42 นางปิ่นรัตน์ ร่มสายหยุด ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย
43 นางอุรักษ์ สุริยวงษ์ ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย
44 นางสาวปวีณา ดวงแสง ครูโรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย
45 นางสาววิภาดา แสงสว่าง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย
46 นางวารินทร์ จงธรรม์ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการกลาง ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
47 นางสาวนุชนารถ เย็นฉ่ำ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการกลาง ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
48 นางประไพ พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
49 นางสาวจุไรรัตน์ แสงสุข โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร คณะกรรมการกลาง ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
50 นางสาวพิมพลอย ปานเพชร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการกลาง ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
51 นางสาวพยูร พวงพันธ์บุตร โรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการกลาง ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
52 นางนุกูล ตันนุกูล โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา คณะกรรมการกลาง ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
53 นางสุนิษา ตะระสุภณ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา คณะกรรมการกลาง ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
54 นางชุลี ทองสุข โรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการกลาง ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
55 นางสาวกานต์ธิดา พฤกษาสวย โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการกลาง ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
56 นางระหง มาเจริญ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการกลาง ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
57 นางระหง มาเจริญ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการและเลขานุการ สูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
58 นายจตุพร น้อยบุญสุข ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบลงทะเบียนเขตพื้นที่ ลพบุรี 1 (สพม.5)
59 นายธวัช แซ่ฮ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
60 นายชูเกียรติ บุญรอด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
61 นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
62 นางเบญจวรรณ โมธินา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
63 นายวรเทพ หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
64 นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
65 นายฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
66 นายวีรวัฒน์ ระนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
67 นายนิพัทธิ์ อ่อนมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
68 นางปราณี ฉ่ำพึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
69 นายสมิง กุลธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
70 นายวีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
71 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาล คณะกรรมการดำเนินงาน
72 นางกรองทอง บุญทิพย์จำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
73 นายประเสริฐ ดิษกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
74 จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
75 นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
76 นายสมบูรณ์ สุขเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
77 นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
78 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
79 นางพรรณพร โพธิ์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
80 นางอรทัย ล่ำสัน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
81 นางพรทิพย์ ทานะมัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
82 นางณัชชณิช ทิพกุล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
83 นางณัฐชนา แสงเมือง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
84 นางสาวจิรัฐติพร สงวนสุทธิกุล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
85 นางสาวปิยธิดา ฉายสว่าง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
86 นางสาวกัลยรัตน์ ธนภัทรเวชพิสิฐ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
87 นางสาวณัฐรีย์ภรณ์ แสงโชติ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
88 นางสาวปาริชาติ แก่นสำโรง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
89 นางสาวมันทนา อินทรสกุล เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
90 นายพงษ์พัฒน์ ช่างทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดทำเอกสาร
91 นางเบญจวรรณ โมธนิา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
92 นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
93 นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
94 นางนภารัตน์ เชื่องสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
95 นายนพดล ศุภลักษณ์หิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
96 นางสาวจีรภสัร์ บัวสวุรรณ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
97 นางสาวน้้ำทิพย์ บัวสุวรรณ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
98 นางสาวรติมา ชาติสุข นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
99 นางสาวอารีวรรณ แย้มสุคนธ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
100 นางสาวปวีณา ตุ้มเจริญ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
101 นางประไพ พุ่มพฤกษ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
102 นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
103 นางสาวสุพัตรา คงเรียน ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
104 นางสุขฤทัย หวันเสนา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
105 นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที
106 นายสมิง กุลธ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที
107 นายภาสกร แสนทวี รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที
108 สิบเอกเลอพงษ์ ยังเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที
109 นางสาวนพรัตน์ ศรีหริ่ง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที
110 นายจิรวัฒน์ สิงห์สูง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที
111 นายฐิติพงษ์ พวงจำปี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที
112 นายพิชญ์ สอนจรูญ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที
113 นายชินวัฒน์ ฉ่ำแสง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที
114 นางสาวพรทิพย์ ตันติเวสส ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที
115 ว่าที่ร้อยตรีประภัสสรากร แจ่มเสือ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที
116 นายกำพล คนึงเหตุ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที
117 นางปิยาภรณ์ อุทุมภา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที
118 นางลวาศรี ศรีจำปา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที
119 นายโอภาศ ตันติผาติ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที
120 นักการภารโรงและแม่บ้านทุกคน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที
121 จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที
122 นายพยนต์ มงคล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที
123 นายสรรชัยพัฒน์ พรหมศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที
124 นายวรเทพ หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา คณะกรรมการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
125 นายนิพัทธิ์ อ่อนม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา คณะกรรมการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
126 นายวรวชิ ทองดี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
127 นายวรวิทย์ มรกต ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
128 นายสุเทพ อู่พยัคฆ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
129 นายธเนศ นพคุณ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวทิยาลัย คณะกรรมการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
130 นายสุรศักดิ์ สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวทิยาลัย คณะกรรมการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
131 นายประเสริฐ ดิษกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
132 นางกาญจนา กาญจนโหติ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
133 นายจตุพร น้อยบุญสุข ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์
134 นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
135 นางเบญจวรรณ โมธินา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
136 นายสมิง กุลธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
137 นายวรเทพ หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
138 นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
139 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
140 นายวีระวัฒน์ ระนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
141 นายวีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
142 นายจิรวัฒน์ สิงห์สูง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
143 นายสรรชัยพัฒน์ พรหมศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
144 นายพิชญ์ สอนจรูญ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
145 นางสาวพรทิพย์ ตันติเวสส ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
146 นางลวาศรี ศรีจำปา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
147 นายโอภาศ ตันติผาติ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
148 นางสาววิภาดา แสงสว่าง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
149 นางสาวสุพัตรา นันทินัน ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
150 นางสาวอรอุมา พุดต้น ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
151 นายภาคภูมิ รักสุภาพ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
152 นายนิรันดร์ ร่มพุดตาล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
153 นายอ านาจ สุขสุเสียง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
154 นางสาวอรวรรณ จันทองเทศ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
155 นายฐิติพงษ์ พวงจำปี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
156 นางเสาวนีย์ ธรรมพิธ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
157 นายชินวัฒน์ ฉ่ำแสง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
158 นายฉัตรชัย พุ่มเถื่อน ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
159 นายโอภาศ ตันติผาต ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
160 นายกุลวุฒิ ชูตินันทน์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
161 นายทรงภพ ร่มสายหยุด ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
162 นางนงค์เยาว์ บุตรศร ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
163 นางสาวสิรินภา วิงวอน ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
164 นายจตุพร น้อยบุญสุข ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
165 นางปิยาภรณ์ อุทุมภา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
166 นายกำพล คนึงเหต ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
167 ว่าที่ร้อยตรีประภัสสรากร แจ่มเสือ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
168 นายอมรชัย สถานนท์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
169 นายอมรชัย สถานนท์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
170 นางสมพิศ พูลเจริญ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
171 นางสาวธารารัตน์ แสงอิ่ม ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
172 นางสุวัฒนา สุพันธนา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
173 นางสาวพิมพลอย ปานเพชร ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
174 นางสาวสุพัชรกิจ อร่ามศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
175 นางปิ่นรัตน์ ร่มสายหยุด ครูโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
176 นายเฉลิมพล ศรีโยธิน ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
177 ว่าที่ร้อยตรีศรนรินทร์ สังวาลย ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
178 นางทิพวรรณ เภาด้วง ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
179 นายประกาย รักษากลาง ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
180 นางรวีทิวา ไวยนันท์ ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
181 นางศิริพร มาวรรณา ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
182 นางสาวกัญญา ทิพย์จันทร ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
183 นางสาวศิริณีนันทศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
184 นางกนกวรรณ สร้อยคำ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
185 นางสาวนพวรรณ ทับทอง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานและจัดสถานที่แข่งขันประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้
186 นายนิพัทธิ์ อ่อนมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา คณะกรรมการจราจร
187 นายประเสริฐ ดิษกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการจราจร
188 สิบเอกเลอพงศ์ ยังเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการจราจร
189 นายสมเกียรติ พิรมรัมย์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการจราจร
190 นายวิชัย จันทศรี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการจราจร
191 นางกาญจนา ป้านทอง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการจราจร
192 เจ้าหน้าที่ยาม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการจราจร
193 นายประพันธ์ เสมอใจ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการจราจร
194 นายเสน่ห์ กองศาสนา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการจราจร
195 นายสมบูรณ์ สุขเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม คณะกรรมการปฏิคม
196 นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกส าโรงวิทยา คณะกรรมการปฏิคม
197 นายวีระวัฒน์ ระนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร คณะกรรมการปฏิคม
198 นางปราณี ฉ่ำพึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ คณะกรรมการปฏิคม
199 นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการปฏิคม
200 นางณัฐชนา แสงเมือง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการปฏิคม
201 นางสาวกัลยรัตน์ ธนภัทรเวชพิสิฐ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการปฏิคม
202 นางสาวจิรัฐติพร สงวนสทุธิกุล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการปฏิคม
203 นางสาวมันทนา อินทรสกุล เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการปฏิคม
204 นายพงษ์พัฒน์ ช่างทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวทิยาลัย คณะกรรมการปฏิคม
205 นางสาวปาริชาติ แก่นสำโรง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการปฏิคม
206 นางสาวปิยธิดา ฉายสว่าง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการปฏิคม
207 นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
208 นายสมบูรณ์ สุขเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
209 นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
210 นางชุติพร วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนด์ ลพบุรี คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
211 นายฉัตรชัย ประชากุล ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
212 นางสาวนิตยา นฤชาติวรพันธ ครูโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
213 นางสาวรุ่งรัตน์ รุ่งศรี ครูโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
214 นายเฉลิมพล ศรีโยธิน ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
215 นางปิ่นรัตน์ ร่มสายหยุด ครูโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
216 นางสาวศุภักษร พลอยโพธิ์ ครูโรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
217 นายรัตนพล แก้วผลึก ครูโรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
218 นางทิพวรรณ เภาด้วง ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
219 นางสาวพจนา แสงหอม ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
220 นางสาวกันยารัตน์ ม่วงฉิ่ง ครูโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
221 นางสาวศุภวรรณ จำปาทิพย์ ครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
222 นางสาวสริตา ขำมี ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
223 นางสาวศิรกาญจน์ ว่างทุกข์ ครูโรงเรียนพระวรสาร คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
224 นางสาวธนภรณ์ วัดสง่า ครูโรงเรียนดงตาลวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
225 นางสาวดวงใจ เนียรรอด ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
226 นางสาวกัญญา ทิพย์จันทร์ ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
227 นายนพดล ชอบใหญ่ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
228 นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
229 นางสาวอุษณีย์ น้อยศรี ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
230 นางสาววีณาวรรณ จันทขันธ์ ครูโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
231 นางสาวจารุวรรณ นามวงษ์ ครูโรงเรียนปิยะบุตร์ คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
232 นายหิรัญ พวงเย็น ครูโรงเรียนสุวัฒนาบดี คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
233 นางสาวอัมพร พรเอนก ครูโรงเรียนสุวัฒนาบดี คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
234 นางพรพิมล มาลา ครูโรงเรียนบ้านชีวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
235 ว่าที่ร้อยตรีศรนรินทร์ สังวาลย์ ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
236 นางพิสมัย ศุภพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านชีวิทยา คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
237 นางศิริพร มาวรรณา ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
238 นางพัชรี ศรีภู ครูโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
239 นางณัฐชนา แสงเมือง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
240 นางอัจจนา ศิริวรรณ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
241 นางปิยาภรณ์อุทุมภา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
242 นางนงนุช ประดับวงษ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
243 นางสาวนพวรรณ ทับทอง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
244 นางสาวมัลลิกา ยิ้มพงษ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
245 นางกนกวรรณ สร้อยคำ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
246 นางสาวกมลวรรณ หาวัน ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
247 นางสาวชญานี บัวฉุน เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
248 นางสาวณัฐนันท์ สังข์อินทร เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
249 นายจตุพร น้อยบุญสุข ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
250 นายวรวิช ทองดี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขัน และจัดระบบออนไลน์ประจำศูนย์
251 นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผล
252 นายทวิช แจ่มจำรัส รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา คณะกรรมการประเมินผล
253 นางสาวศศิกุล บุญเพ็ญ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประเมินผล
254 นางวิภาวี ศรีหานนท์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี คณะกรรมการประเมินผล
255 นางสาวปิยธิดา ฉายสว่าง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผล
256 นางณัฐชนา แสงเมือง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผล
257 นายธนภณ บุญพลอย ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผล
258 นางสาวมณีรัตน์ รูปประดิษฐ์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผล
259 นางพิชญ์อาภา ทองดี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผล
260 นางสาวธัญพร เกิดกูล ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา คณะกรรมการประเมินผล
261 นางสาวปาริชาติแก่นสำโรง ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผล
262 นางสาวจิรัฐติพร สงวนสุทธิกุล ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผล
263 นางสาวมันทนา อินทรสกุล เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผล
264 นายพงษ์พัฒน์ช่างทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผล
265 นางสาววรรณวิศา กรีโสภา ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์ภาษาต่างประเทศ
266 นางสาวนิรัญชลา ทับพุ่ม ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์ภาษาต่างประเทศ
267 นางสาวภคพร อินทร์นา ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์ภาษาต่างประเทศ
268 นางสาววรรณวรางค์ น้อยศรี ครูโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์ภาษาต่างประเทศ
269 นางสาวพรรณรจน์ วัฒนจิตต์ ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์ภาษาต่างประเทศ
270 นางสาวกัญญา ทิพย์จันทร์ ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จัดทำเอกสาร
271 นางพิณรัตน์ พันธ์ปิ่น โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จัดทำเอกสาร
272 นางพิไลวรรณ ทองมี ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จัดทำเอกสาร
273 นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
274 นางสาวกัญญา ทิพย์จันทร์ ครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ผู้ดูแลระบบศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
275 ดร.สมิง กุลธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์
276 นายวีระวัฒน์ ระนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
277 นางสาวสุพัชรกิจ อร่ามศรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
278 นางสาวกัญญา ทิพย์จันทร์ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
279 นายสำรวย วัฒนวงศ์ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คณะกรรมการกลางศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
280 นายวีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา ประธานศูนย์ศิลปะ
281 นางพรรณพร โพธิจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์
282 นายภาสกร แสนทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์
283 นางปัณณภรณ์ ปานสรวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี รองประธานศูนย์พัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์
284 นายสมบูรณ์ สุขเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
285 นายนิพัทธ์ อ่อนมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา รองประธานศูนย์ศิลปะ
286 นายภาคภูมิ รักสุภาพ ครู โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์
287 นางอรทัย ล่ำสัน ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณาชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์
288 นายฉัตรชัย ประชากุล ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
289 นายเทิดศักดิ์ สนามทอง ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
290 นางสุมาลี สนามทอง ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
291 นางเสาวนีย์ ธรรมพิธี ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
292 นางวิเศษลักษณ์ สุภาณิชย์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการกลางศูนย์ศิลปะ
293 นายปริญญา เพ็งชาติ โรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการกลางศูนย์ศิลปะ
294 นางวัชรินทร์ อ่อนน่วม โรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการกลางศูนย์ศิลปะ
295 นายกิตติคม บุตรแสนคม โรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการกลางศูนย์ศิลปะ
296 นางสุพัตรา สุดสวัสดิ์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการกลางศูนย์ศิลปะ
297 นายสมชาย แสงอิ่ม โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการกลางศูนย์ศิลปะ
298 นางกัญจรัตน์ พรหมจรรย์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการกลางศูนย์ศิลปะ
299 นายอนุชิต ชัยเรียบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการกลางศูนย์ศิลปะ
300 นายยุทธพงษ์ สืบภักดี โรงเรียนเทศบาล 4 กรรมการกลางศูนย์ศิลปะ
301 นายพุฒินันทน์ นาคบุตร โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการกลางศูนย์ศิลปะ
302 นายเกรียงไกร ทำนาเมือง โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการกลางศูนย์ศิลปะ
303 นางสาวพนิดา ทัตตะทองคำ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา กรรมการกลางศูนย์ศิลปะ
304 นายจักรกฤษณ์ ปานวงศ์ โรงเรียนปิยะบุตร์ กรรมการกลางศูนย์ศิลปะ
305 นายฐาปนันท์ ศรัณนิธิรัฐ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา กรรมการกลางศูนย์ศิลปะ
306 นางศิโรรัตน์ หรั่งแร่ โรงเรียนพระนารายณ์ กรรมการกลางศูนย์ศิลปะ
307 นายเสรี แก้ววิเชียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กรรมการกลางศูนย์ศิลปะ
308 นางสาวฐิติรัตน์ เจือรส โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กรรมการกลางศูนย์ศิลปะ
309 นายเฉลิมพล ศรีโยธิน ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์
310 นางทิพวรรณ เภาด้วง ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
311 นางรวีทิวา ไวยนันท์ โรงเรียนโคกตูมวิทยา กรรมการและเลขานุการศูนย์ศิลปะ
312 นายอธิวัฒน์ ป่าหวาย เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ผู้ดูแลระบบศูนย์พัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์
313 นายพนา สาระยาม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ผู้ดูแลระบบศูนย์พัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์
314 นางณัฐฐา ทองหล่อ ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
315 นายพงศธร สิงห์บูรณ์ ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
316 นางศุภวรรณ อินทแหยม โรงเรียนโคกตูมวิทยา ผู้ดูแลระบบศูนย์ศิลปะ
317 นางสาวนริศรา มีสำราญ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์พัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์
318 นายลูกอินทร์ สุวรรณจัน โรงเรียนโคกตูมวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนศูนย์ศิลปะ
319 นางสาวพรนิภา พูลสะดี พนักงานราชการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารศูนย์พัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์
320 นางสาวนริศรา มีสำราญ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์
321 นางสาวศศิกุล บุญเพ็ญ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์
322 นางวิภาวี ศรีหานนท์ ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์
323 นางสาวจารุณี บุญเพ็ญ พนักงานราชการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์
324 นายอธิวัฒน์ ป่าหวาย เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการวิทยาศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายจตุพร น้อยบุญสุข โทร 08 6525 7518
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]