งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 104
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายนัฐพล    แดงศรี
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์    บุญหนองบัว
1. นายภาณุวัฒน์    ฤทธิรณยุทธ
2. นางสาวอาภรณ์    เศวตพันธ์
2 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายปณภณ    ศรนิกร
2. เด็กชายรชต    ปัญญาดี
1. นางสาวยุพยงค์    กลั่นประเสริญ
2. นางศิริรัตน์    ทองนอก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................