งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 114
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายนภนต์    เทศกิ่ม
2. เด็กชายรพีพัฒน์    ราชวงษา
1. นางสาวจำเนียร    ดวงศรีแก้ว
2. นางสาวสุวิชา    กาวี
2 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายณัฎฐชัย    ปั้นเทียน
2. เด็กชายรณวิทย์    บุญนำมา
1. นายกฤตยชญ์    แสงทอง
2. นางเนาวรัตน์    ใจการุณ
3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ช่อมะม่วง
2. เด็กหญิงภัคจิรา    ยิ้มละมัย
1. นางพรพิมล    มาลา
2. นางพิสมัย    ศุภพงษ์
4 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายอรํญชัย    มูลคำ
2. เด็กชายณัฐนันท์    ชูเศษ
1. นายฉัตรสิริ    ตั้งกาญจนศรี
2. นายอานนท์    วงศ์นำเพรช
5 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายกานต์    อนุภาพ
2. เด็กชายกฤษฎา    พันธ์ตะเภา
1. นางพัชรี    ศรีภู
2. นายอนิวัต    โพธิ์ศรีจันทร์
6 โรงเรียนพระวรสาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายปรัชคฌา    น้อยศรี
2. เด็กชายสิรภัทร    สิทธิจำเริญคุณ
1. นายสุวัฒชัย    ทิมหิราช
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายกิตตินันท์    เพ็งสลุง
2. เด็กชายนนทชัย    ร่วมสมัคร
1. นางศิริรัตน์    ทองนอก
2. นางอุไรรัตน์    สีบำรุงสาสน์
8 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายกิตติพงษ์    พงษ์สละ
2. เด็กชายสุริยา    คำศรี
1. นางจันทรัตน์    คงเพ็ชร์
2. นางสาวเกษรินทร์    เกษม
9 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงกนกกร    บริบูรณ์
2. เด็กหญิงเพชรลดา    สาขา
1. นางสาวกัญญา    ทิพย์จันทร์
2. นางพิไลวรรณ    ทองมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................