งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 116
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายทินภัทร    บัวหลวง
1. นายสมพร    ชุ่มเพ็งพันธ์
2 โรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายธิติพล    พุทธาคง
1. นางสาวอินทุอร    ใบจำปี
3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญา    ม่วงแจ่ม
1. นางสุจิตรา    นิชเปี่ยม
4 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายณภัทร    เรืองรุ่ง
1. นายกิตติศักดิ์    ปานงาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................