งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 120
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวพรวลี    สมปอง
2. เด็กหญิงสรัลชนา    สุคันธจันทร์
3. นางสาวนิรชา    ยอดคำ
4. เด็กหญิงชนากานต์    เชิดพงศ์พันธุ์
5. นางสาวจันทิรา    ศรีวงศ์ษา
6. นายวุฒิพงษ์    จันทิ
7. เด็กชายพงศกร    สมปอง
8. เด็กหญิงพนิดา    นิลนามะ
9. เด็กหญิงศุภรัสมิ์    ลานตวน
1. นางสาวกาญจนรัตน์    แปลกวงศ์
2. นางสาวจุฑาทิพย์    สิงหาเวช
3. นายสมพร    ชุ่มเพ็งพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................