งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 125
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงณิชานันท์    กฤตพัฒนากุล
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    พุทธะเลิศพงศ์
3. เด็กหญิงพรนัชชา    พันธ์สวัสดิ์
1. นางสาวณิชารัศมิ์    วิสิฐสิริโชค
2. นางสาวสายฝน    บุญสิม
2 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายกฤตภาสณ์    พูลวงษ์
2. เด็กชายภูฟ้า    กลิ้งฝอย
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    บุญถึง
1. นางกฤติยา    ขจรมา
2. นางสุขสวัสดิ์    บุญยโรจน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................