งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 126
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวอมลณัฐ    เตือนแจ้ง
2. นายเศรษฐพงษ์    สมรูป
3. นางสาววารุณี    สินทร
1. นางกฤติยา    ขจรมา
2. นางสุขสวัสดิ์    บุญยโรจน์
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายภาณุพงศ์    จันทรถ
2. นายจิรยุทธ์    ต่อมยิ้ม
3. นายวชิรวิชญ์    อภิพัฒน์พรชัย
1. นายพนา    สาระยาม
2. นางสาวอุษณีย์    น้อยศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................