งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 134
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวรพินทรนาถ    พลทอง
2. นางสาวสุรางคณา    กะฐินเทศ
1. นายจตุพร    น้อยบุญสุข
2. นางปิยาภรณ์    อุทุมภา
2 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายชลกร    รุ่งสกุล
2. นายจิรภัทร    สาแก้ว
1. นางนาฏยา    เมฆรักษากิจ
2. นายเกรียงไกร    บุญฉ่ำ
3 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายรัตนกร    สีหลิ่ง
2. นางสาวอรกัญญา    อนุโรจน์
1. นางสาววสุมล    กลั่นผล
2. นางสาววีณาวรรณ    จันทขันธ์
4 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายจิรวัฒน์    เกตุแก้ว
2. นายธนธัช    น้ำแก้ว
1. นางอัจฉราวดี    ลิมป์กฤตนุวัตร์
2. นางสาวอินทิรา    น้อยอ่าง
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวขวัญชนก    จงปัตนา
2. นายชาญชานน    รังผึ้ง
1. นายพนา    สาระยาม
2. นางสาวอุษณีย์    น้อยศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................