งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 157
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายปรัชญา    เมฆรักษากิจ
1. นายจิรวัฒน์    สิงห์สูง
2 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายภูริชกานต์    ม้วนไทยสงค์
1. นางสาวศุภรัตน์    ม่วงทอง
3 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายธีรพัฒน์    พึ่งละออ
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์    เชื่อมชิต
4 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายเทวมินทร์    สระทองล้อม
1. นายจิรานุวัฒน์    นาประสิทธิ์
5 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายศักดิ์พล    พูลสินธ์
1. นางสาวโชติกา    หงษ์สะต้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................