งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 161
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายอภิรักษ์    อุ้ยหา
1. นายจิรวัฒน์    สิงห์สูง
2 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายภูริชกานต์    ม้วนไทยสงค์
1. นางสาวศุภรัตน์    ม่วงทอง
3 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายสหรัฐ    ใบจำปี
1. นายวิเชียร    ชิดชอบ
4 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายภัทรพงศ์    บังใบ
1. นายศักรินทร์    ศรีชมภู
5 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายธนพัตน์    นกแก้ว
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์    เชื่อมชิต
6 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายเทวมินทร์    สระทองล้อม
1. นายจิรานุวัฒน์    นาประสิทธิ์
7 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายสัมฤทธิ์    ขันทอง
1. นางสาวโชติกา    หงษ์สะต้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................