งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 163
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายณัฐเดชา    ธารีเวทย์
2. เด็กชายธนภัทร    เนตรสง่า
3. เด็กชายกฤษฎา    สอนสืบ
1. นางพรพิมล    มาลา
2. นางพิสมัย    ศุภพงษ์
2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายรัชชานนท์    ปุราถานัง
2. เด็กชายนิธิพัฒน์    ดำรงวาจาสัตย์
3. เด็กหญิงรวิรัตน์    จันทร์เนียม
1. นางสาวณิชารัศมิ์    วิสิฐสิริโชค
2. นายสามารถ    งามขำ
3 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายเมธาวี    เกษไชยศรี
2. เด็กชายกรวิชญ์    รัตนชัยวัฒน์
3. เด็กชายกิตติภพ    สาดี
1. นางกฤติยา    ขจรมา
2. นางศิริรัตน์    ทองนอก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................