งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 166
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายกฤษณ์    เปรมสวัสดิ์
2. นายณัฐนันท์    สาระเวก
3. นายศุภวิชญ์    เฉลิมนนท์
1. นายคณิต    ศรีผาติ
2. นายธน    ธนธำรงกุล
2 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายศิขรินทร์    จันทร์แตง
2. นายมนตรี    วงษ์สะอาด
3. นายธาวิน    ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
1. นางพรพิมล    มาลา
2. นางพิสมัย    ศุภพงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................