งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 191
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายโกวิทย์    ช่างสุ่ม
2. เด็กชายณเรศน์    เกิดมี
3. เด็กชายวรเมธ    เวลาดี
4. เด็กชายสุรศักดิ์    เถื่อนรอด
5. เด็กชายสถาพร    ดอกบัว
6. เด็กชายกรวิชญ์    ตั้งสกุล
7. เด็กชายสิงหา    สามิลา
8. เด็กชายกิตติศักดิ์    วิเลปนะ
1. นางพจนารถ    มุสิกะสินธุ์
2. นายศุภโชค    แก้วสง่า
3. นายเสน่ห์    ทองยิ่ง
2 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายปิยะบุตร    แซ่โค้ว
2. เด็กชายฐาปกรณ์    อยู่เย็น
3. เด็กชายฐิติพันธ์    ศรีเผือด
4. เด็กชายจักรกฤษ์    มะลิทอง
5. เด็กชายกฤษณะ    ยงยุทธ
6. เด็กชายฐิติพงศ์    ศรีเผือด
7. เด็กชายภานุวัฒน์    บุญรอด
8. เด็กชายธนายุทธ    ยวงนาค
1. นางสาวกรองทอง    เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นางสาวกาญจน์ทิพา    ศรีสุคนธมิตร
3. นายคมกริช    โฉมงาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................