งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 199
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นายพัฐนนท์    ชารี
2. นายภัทรธีร    ทองคำเภา
3. นางสาวชญาดา    ปุราถานัง
4. นางสาวชุติญา    ศรีฟ้า
5. นางสาวแพทองธาร    พลอยโพธิ์
6. นางสาวมลฐณพษร    ศรีสมพจน์
7. นางสาวนรมน    เนียมจันทร์
8. นางสาวณัชชา    สังข์สมิต
9. นางสาวพชรพร    กองโชค
10. นางสาวอรกช    จันทรารัตน์
1. นายสราวุฒิ    ศักดี
2. นายสุเทพ    อู่พยัคฆ์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................