งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 206
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    เม็ดทองคำ
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ    ภู่งาม
3. เด็กชายอนุพงษ์    อยู่พ่วง
1. นางเสาวภา    วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์    วิริยะอุดมเสถียร
2 โรงเรียนบ้านชีวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงสโรชา    บุญเนตร์
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์    บุญรอด
3. เด็กหญิงเปรมฤดี    ตรัสงาม
1. นางสาวกมลชนก    คำนวนศักดิ์
2. นางสาวประภาพรรณ    สัมฤทธิ์ผ่อง
3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงอรธิดา    สามสี
2. เด็กหญิงปิยะกาญน์    ปิยะโชติ
3. เด็กหญิงไปรยา    เกิดแก่น
1. นางสาวนพเก้า    พลอยโพธิ์
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงบุญชิตา    ยังเจริญ
2. เด็กหญิงศุภาลักษณ์    สุมาลัย
3. เด็กหญิงเจนตินา    สุทธิสน
1. นางสุขสวัสดิ์    บุญยโรจน์
2. นางอุรักษ์    สุริยวงษ์
5 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงวิภาลัย    วิชัยโย
2. เด็กหญิงณิชาภัทร    สกุลพงษ์
3. เด็กหญิงพรทิพย์    สาพงษ์เอี่ยม
1. นางพรทิพย์    เพ็งชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา    ตาวงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................