งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 207
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวอัจฉรา    บำรุงสุข
2. นางสาวธนพร    เดชปั้น
3. นางสาวศศิวิมล    ชัยมาตร
1. นางเสาวภา    วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์    วิริยะอุดมเสถียร
2 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวอานันทญา    สุพรรณคง
2. นางสาวกมลรัตน์    อุปถัมย์
3. นางสาวอนันดา    ชะวาลา
1. นางจริยา    คล้ายพรหม
2. นางสุขสวัสดิ์    บุญยโรจน์
3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวศิริวรรณ    เจือจาน
2. นางสาวนาตยา    เดชนันทรัตน์
3. นายณัฐกานต์    ไกรทอง
1. นางพรทิพย์    เพ็งชาติ
2. นางวิเศษลักษณ์    สุภาณิชย์
4 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. นางสาวมลติญา    โพสาลี
2. นางสาวเกวลิน    แก้วศรีนวม
3. นางสาวนันทิกานต์    กิจร่วมกัน
1. นางสาวนุชนารถ    เย็นฉ่ำ
2. นางศุภากร    ลี้อิศรามาศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................