งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายอัครชัย    สิงห์ประเสริฐ
2. เด็กชายสุธีร์    เหมือนนิล
1. นายฐาปกรณ์    สินสม
2. นางนาฏยา    เมฆรักษากิจ
2 โรงเรียนปิยะบุตร์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายพงศธร    ศิริลักษณ์
2. เด็กหญิงโศจิรัตน์    พรมจารี
1. นายนิรุตต์    ปานฉิม
2. นางสาวพรปวีณ์    กระต่ายจันทร์
3 โรงเรียนดงตาลวิทยา สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายนพดล    อยู่รอด
2. เด็กชายศิริชัย    โพธิ์ทอง
1. นางชุติมา    กีรติมาพงศ์
2. นางอัจฉราวดี    ลิมป์กฤตนุวัตร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................