งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 258
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กหญิงชญานิศา    วรปัญญา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    วงษ์มณฑา
3. เด็กหญิงสุภาพร    ลี้เทียน
4. เด็กหญิงพรนภัส    จันสนิท
5. เด็กหญิงสุพัชชา    เนาวรัตน์
6. เด็กหญิงชนากานต์    เจริญพงษ์
7. เด็กหญิงสุพิชญา    ตราชู
8. เด็กหญิงจิดาภา    เกิดปานทอง
9. เด็กหญิงชาลิสา    หมอช้าง
10. เด็กหญิงภัสสร    เกษสุวรรณ
11. เด็กหญิงนริศรา    เกื้อกูลธรรมกุล
12. เด็กหญิงชาริสา    จัดกสิการ
13. เด็กหญิงฐิติพร    ติยะพานิชย์
14. เด็กหญิงอุบลวรรณ    เมฆส่าน
15. เด็กหญิงปณัฏฏา    หริ่มสืบ
16. เด็กหญิงมาลียา    เบ้ามะโน
17. เด็กหญิงจิรัฏพร    เมฆส่าน
18. เด็กหญิงพิชชนาฏ    บำรุงไทย
19. เด็กหญิงณัฏฐนันท์    ซื่อตรง
20. เด็กหญิงจุฑาทิพ    ปิ่นทอง
21. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    ยอดรัก
22. เด็กชายสหรัตน์    ธีระเนรมิต
23. เด็กชายก้องภพ    จิระวัธน์
24. เด็กชายบูรพา    โพธิ์วุฒิ
25. เด็กชายกัญจน์ธน    อุดมวิชิตกุล
26. เด็กชายสุธี    วิริยะ
27. เด็กชายกฤติพงศ์    อำไพจิตต์
28. เด็กชายอนรรฆ    นารอง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายพิพัฒน์พงษ์    ตาทอง
2. นายสมบัติ    ตุนานันท์
3. นางสาวสุภิดา    มิตรสมาน
4. นายเกียรติศักดิ์    มงคลชัย
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................