งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายอรรวรา    บุญยืน
2. เด็กชายกรวิทย์    ตั้งสกุล
3. เด็กชายกฤษณกรณ์    คำภู
4. เด็กหญิงภาวิณี    อุดม
5. เด็กหญิงกนกอร    ชนะภัย
6. เด็กชายภูริ    แสงแก้ว
7. เด็กหญิงณิชาภัทร    เทียบเทียม
8. เด็กหญิงนโม    ฤกษ์ไชโย
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกันยารัตน์    ม่วงฉิ่ง
2. นางสาวลภัสรดา    รุ่งเรือง
3. นางไพรัตน์    ประทินรัมย์
2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายจักรศิศิษ    ทองมั่น
2. เด็กชายปภังกร    สว่างจิต
3. เด็กชายศิริศักดิ์    กลิณศักดิ์
4. เด็กชายอัฏฐวัฒน์    สัมมาโภชน์ภา
5. เด็กหญิงวริณฎา    คุ้มเมือง
6. เด็กหญิงสุทธาสิณีย์    สิทธิวงศ์
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์    จุ้ยลำเพ็ญ
8. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    เงินประสพสุข
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายจักริน    วงศ์สง่า
2. นางสุนิศา    พรศรี
3. นางโสพิณ    เล็กประชา
3 โรงเรียนพระนารายณ์ สพม. เขต 5 ลพบุรี 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์    หนูสลุง
2. เด็กหญิงนภชนก    อินทร์งาม
3. เด็กชายชัชวาล    พลอยสมุทร
4. เด็กชายพัสกร    สุภาพันธ์
5. เด็กชายธนพัต    พนมทิพย์
6. เด็กชายภัทรภณชัย    พจนา
7. เด็กหญิงปาณกานต์    ภู่เสวก
8. เด็กหญิงธนัชญา    บุญฤทธิ์
9. เด็กหญิงนิศารัตน์    เปรมจิตร
10. เด็กหญิงชลิตา    ลือดารา
1. นางจุฬา    ชนิตร์วัฒน์
2. นางณัฐธยาน์    บุตโรบล
3. นางสาวอรพรรณ    ภู่ไหม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................